Χίος, Τρίτη 20 Φεβρουαρίου

Πότε αντιμετωπίζονται τα ένσημα του ΝΑΤ ως βαρέα και ανθυγιεινά

Τρί, 13/02/2018 - 12:05

Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων, το Περιφερειακό Τμήμα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ στο Βόρειο Αιγαίο, ενημερώνει για το θέμα της αντιμετώπισης ενσήμων του ΝΑΤ ως Βαρέα και Ανθυγιεινά.

Αναλυτικά σημειώνει:

Η κοινωνική ασφάλιση προστατεύει με ειδικές διατάξεις τους ασφαλισμένους οι οποίοι εργάζονται σε εργασίες που χαρακτηρίζονται βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Ο λόγος για αυτή την ειδική μεταχείριση ήταν η διαπίστωση ότι η απασχόληση επί μακρόν σε ορισμένες βαριές και ανθυγιεινές εργασίες επιφέρει πρόωρα τη φθορά του οργανισμού των ασφαλισμένων και ακολούθως έχει ως συνέπεια την αδυναμία τους να εξακολουθήσουν να εργάζονται. Παράλληλα, προβλέπεται η καταβολή πρόσθετης (ειδικής) εισφοράς για την αιτία αυτή εκ μέρους των ασφαλισμένων και των εργοδοτών τους υπέρ του κλάδου σύνταξης (Κ. Λαναράς, Η Ασφάλιση στο ΙΚΑ - ΕΦΚΑ, 2017, σ. 299 επ).

Στο άρθρο 104 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από 1.1.2012 (ΥΑ Φ. 10221/οικ. 26816/929/2.12.2011), περιγράφονται οι εργασίες και οι ειδικότητες που χαρακτηρίζονται ως βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Η απαρίθμηση από τον Κανονισμό είναι περιοριστική και επομένως δεν μπορεί να επεκταθεί σε άλλες εργασίες και ειδικότητες, έστω και συναφείς, που ωστόσο δεν περιλαμβάνονται στον Κανονισμό και ασχέτως του αν για αυτές προβλέπεται από τη νομοθεσία η χορήγηση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας (εγκύκλ. ΙΚΑ 27/2012, ΣτΕ 5/2007).

Ο χαρακτηρισμός του ναυτικού επαγγέλματος ως ιδιόμορφου βαρέος και ανθυγιεινού - το πρόβλημα της διαδοχικής ασφάλισης ΙΚΑ - ΝΑΤ

Με τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 2329/1995 «ρύθμιση θεμάτων λιμενικού σώματος και άλλες διατάξεις> προστέθηκε το άρθρο 14 Α στον κωδικοποιημένο Νόμο 792/1998. Τίτλος του άρθρου είναι «Χαρακτηρισμός του ναυτικού επαγγέλματος ως ιδιόμορφου βαρέος και ανθυγιεινού».

Σύμφωνα με τη ρύθμιση αυτή:

  1. Το ναυτικό επάγγελμα που ασκείται από Έλληνες ναυτικούς με την ιδιότητα μέλους συγκροτημένου πληρώματος και με την ειδικότητα προσωπικού καταστρώματος, μηχανής ή γενικών υπηρεσιών χαρακτηρίζεται ως ιδιόμορφο, βαρύ και ανθυγιεινό στις ακόλουθες κατηγορίες ων σε ενέργεια πλοίων.

(α) Με ελληνική σημαία.

(β) Με σημαία Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών πλην Ελβετίας.

(γ) Με ξένη σημαία ασφαλιστικά συμβεβλημένων με το ΝΑ Τ.

(δ) Με ξένη σημαία, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρόνος απασχόλησης σε αυτά εξαγοράζεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

  1. Υπηρεσίες λογιζόμενες ή εξομοιούμενες από οποιαδήποτε άλλη διάταξη με πραγματική ναυτική υπηρεσία δεν λαμβάνονται υπόψη ώστε να θεωρηθεί ότι οι εξαγοράζοντες αυτές ασκούν ιδιόμορφο, βαρύ και ανθυγιεινό επάγγελμα.
  2. Ο ανωτέρω χαρακτηρισμός του ναυτικού επαγγέλματος δεν συνεπάγεται την καθιέρωση πρόσθετης ασφαλιστικής εισφοράς πλοιοκτήτη και ναυτικού για το ΝΑΤ ή μεταβολή των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης που προβλέπονται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία για την ασφάλιση στο ΝΑΤ, ούτε δικαιολογεί τη θεμελίωση άλλων δικαιωμάτων.

Από την πιο πάνω διάταξη που αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι ο χαρακτηρισμός του ναυτικού επαγγέλματος ως ιδιόμορφου βαρέος και ανθυγιεινού δεν δικαιολογεί τη θεμελίωση άλλων δικαιωμάτων προκύπτει ότι: ο χαρακτηρισμός αυτός δεν συνεπάγεται και τη δυνατότητα συνυπολογισμού των ημερών εργασίας που διανύθηκαν με την ιδιότητα του ναυτικού για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων χρονικών προϋποθέσεων με βάση τον Κανονισμό Βαρέων του ΙΚΑ, προκειμένου να χορηγηθεί σύνταξη γήρατος σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΑΕ σε πρόσωπο το οποίο έχει διαδοχική ασφάλιση στο ΝΑΤ και το ΙΚΑ (ΣτΕ 2599/2006).

Οι προϋποθέσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος με βάση τις ευνοϊκότερες διατάξεις για τα ΒΑΕ έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

(α) 4.500 ημέρες ασφάλισης από τις οποίες 3.600 ημέρες στα ΒΑΕ και από αυτές οι 1.000 τα τελευταία 13 έτη πριν από την κατάθεση της αίτησης. Το όριο ηλικίας στην κατηγορία αυτή έχει διαμορφωθεί στα 62 ( ή 3.375 ημέρες στα ΒΑΕ για ασφαλισμένους από 1.1.1993 και μετά).

(β) 10.500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων 7.500 στα ΒΑΕ και όριο ηλικίας τα 62 έτη για τη λήψη πλήρους σύνταξης και τα 60 έτη για λήψη μειωμένης σύνταξης.

Έτσι, με βάση τα ανωτέρω αναφερθέντα, αν ο ασφαλισμένος έχει χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ και το ΝΑΤ (με το ΙΚΑ να συνιστά τον αρμόδιο για την απονομή της σύνταξης φορέα [τελευταίος φορέας]), τα ένσημα του ΝΑΤ θα προσμετρηθούν ως βαρέα για τη συμπλήρωση των 7.500 ή των 3.600 ή των 3.375 ενσήμων αντίστοιχα, αν έχουν διανυθεί σε εργασίες που υπάγονται στον κανονισμό βαρέων του ΙΚΑ (π.χ. ενδ. λιπαντής, ματσακονιστής, θερμαστής ). Και τούτο διότι το ναυτικό επάγγελμα αυτό καθ' εαυτόν δεν περιλαμβάνεται στον κανονισμό βαρέων επαγγελμάτων του ΙΚΑ.

 

Για διατύπωση σχετικών ερωτημάτων στα αναφερόμενα πεδία παρακαλούμε να έρχεστε σε επαφή με το Περιφερειακό ΙΝΕ / ΓΣΕΕ Βορείου Αιγαίου, Εργατικό Κέντρο Χίου, Μαρτύρων 2, 82100 Χίος, τηλ. 22710 23550, fax 22710 23175, e-mail: chiosinediktio@inegsee.gr και northaegean@reg.inegsee.gr. Οι υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής παρέχονται δωρεάν στο κοινό.

 

Σχετικά Άρθρα

Εστίαση στον πελάτη στην πράξη, με διαχείριση 2.229 περιπτώσεων ημερησίως
Τρί, 20/02/2018 - 18:52
Γιάννης Καντώρος, διευθύνων σύμβουλος ομίλου INTERAMERICAN

Η αποστολή της INTERAMERICAN να συμβάλλει διαρκώς στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πελατών της με σύγχρονους όρους επαληθεύεται, κατά κύριο λόγο, με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της σε αποζημιώσεις και πληρωμές. Η εταιρεία, κατά το 2017, κατέβαλε σε ασφαλισμένους και λοιπούς δικαιούχους συνολικά 213,8 εκατ. ευρώ σε 373.760 περιπτώσεις, που αντιστοιχούν σε μέσο όρο 1.024 πληρωμών ημερησίως.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι περιπτώσεις που διαχειρίστηκε η INTERAMERICAN  πέρυσι με καταβολή ποσού και υπηρεσία βοήθειας -οδικής και άμεσης ιατρικής- αθροιστικά ανέρχονται σε 813.604. Δηλαδή, η εταιρεία αντιμετώπισε με ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση 2.229 περιπτώσεις ημερησίως, κατά μέσο όρο, αυξημένες κατά 3,7% σε σχέση με το 2016, γεγονός που συνδέεται και με την αύξηση του πελατολογίου της κατά το 2017. Η συνολική ικανοποίηση των πελατών, που σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας της INTERAMERICAN για το 2017 φθάνει στο 88,4%, αυξημένη κατά 4,8% σε ετήσια βάση, αποτελεί αναγνώριση της αξίας που η εταιρεία αποδίδει στους ασφαλισμένους της. Για την Anytime, ειδικά στον κλάδο αυτοκινήτου, η ικανοποίηση των πελατών ανέρχεται στο 90%.

Αναλυτικά, στον κλάδο ασφαλίσεων ζωής, η INTERAMERICAN κατέβαλε για θανάτους, λήξεις συμβολαίων και συντάξεις, ανικανότητες και εξαγορές συνολικά 69,3 εκατ. ευρώ σε 20.964 περιπτώσεις. Είναι αξιοσημείωτο, ως λύση-απάντηση στις φθίνουσες συντάξεις της κοινωνικής ασφάλισης, ότι η εταιρεία πλήρωσε πέρυσι σε συντάξεις 34,5 εκατ. σε 6.462 δικαιούχους.  Στην ασφάλιση υγείας, τομέα προτεραιότητας στην εταιρική στρατηγική, οι αποζημιώσεις έφθασαν στα 52,1 εκατ. για υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας, χειρουργικές επεμβάσεις, νοσηλείες και επιδόματα σε σύνολο 208.378 περιπτώσεων.

Στους κλάδους ασφαλίσεων κατά ζημιών, αποζημιώθηκαν με 75 εκατ. ευρώ 60.226 δικαιούχοι για ζημιές στην περιουσία τους (κατοικία, επιχείρηση, αυτοκίνητο), αστική ευθύνη, νομική προστασία και άλλες καλύψεις κινδύνων, με τις αποζημιώσεις του κλάδου αυτοκινήτου να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο (55,4 εκατ.). Ωστόσο, σημειώθηκε μείωση ποσού αποζημιώσεων κατά 2,6% έναντι του 2016, καθώς και μείωση κατά 3,1% της μέσης αποζημίωσης στα 1.025 ευρώ, λόγω της συνεχούς βελτίωσης στην καθετοποιημένη διαχείριση των ζημιών. Εξάλλου, πέρυσι πληρώθηκαν απευθείας από την εταιρεία 20.081 πελάτες της που ήταν αναίτιοι σε τροχαία ατυχήματα (μέσω του φιλικού διακανονισμού), ενώ για 12.228 πελάτες που αποκατέστησαν ζημιές των αυτοκινήτων τους σε συνεργαζόμενα συνεργεία, η εταιρεία πλήρωσε απευθείας χωρίς την εμπλοκή τους σε συναλλαγή. Επισημαίνεται ότι οι υποθέσεις που οδηγούνται στα δικαστήρια για την INTERAMERICAN, στον κλάδο αυτοκινήτου, είναι ελάχιστες και υπολογίζονται κάτω του 2%. Αμελητέο είναι και το ποσοστό παραπόνων στους κλάδους των γενικών ασφαλίσεων, με έναν παραπονούμενο ανά 1.255 περιπτώσεις στον κλάδο αυτοκινήτου και έναν ανά 788 περιπτώσεις στους εκτός αυτοκινήτου κλάδους.

Στις ομαδικές ασφαλίσεις, που σημείωσαν εντυπωσιακή αύξηση κύκλου εργασιών πέρυσι, η εταιρεία κατέβαλε 17,4 εκατ. ευρώ σε 84.192 ασφαλισμένους με ομαδικά συμβόλαια ζωής-υγείας και ζημιών, συνταξιοδοτικά και υγείας τύπου Medisystem.

«Είμαστε υπερήφανοι για την ακέραια εκπλήρωση των προσδοκιών των πελατών μας, όσον αφορά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των ασφαλιστικών αναγκών τους και την απόδοση αποζημιώσεων» τονίζει σχετικά ο Γιάννης Καντώρος, διευθύνων σύμβουλος της INTERAMERICAN, υπογραμμίζοντας: «Εξελίσσουμε και βελτιώνουμε συνεχώς τις διαδικασίες και τους χρόνους εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων αξιοποιώντας, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του οργανισμού, τους αυτοματισμούς νέων εφαρμογών, καθώς και τη λειτουργία εξειδικευμένων συστημάτων, όπως είναι το Customer Relationship Management. Ο συνολικός σχεδιασμός μας για την εστίαση στον πελάτη αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση και μακρόχρονη σταθερότητα της σχέσης εμπιστοσύνης μαζί του. Επιζητούμε, με τη συνέπεια, την αμεσότητα και αντικειμενικότητα, να αποδεικνύουμε καθημερινά αυτή την αποστολή μας και στις οικονομικές υποχρεώσεις μας προς τους δικαιούχους».

Καταβολές και Αποζημιώσεις τριετίας σε εκατ. €

Ασφαλίσεις

2015

2016

2017

Ζωής

75,0

73,0

69,3

Υγείας

53,7

57,9

52,1

Ζημιών

68,0

65,5

75,0

Ομαδικές

19,6

15,4

17,4

Σύνολο

216,3

211,8

213,8