Χίος, Πέμπτη 18 Ιανουαρίου

Πρόσκληση για ένταξη σε πρόγραμμα βελτίωσης αλιευτικών σκαφών

Παρ, 12/09/2014 - 15:26

Από το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Χίου , καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση για την υλοποίηση Πράξεων (επενδυτικών σχεδίων) σε αλιευτικά σκάφη που δύνανται να ενταχθούν για ενίσχυση – χρηματοδότηση στο Μέτρο 1.3 «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων», του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Μέτρα για την προσαρμογή του αλιευτικού στόλου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 -2013.

 

Οι υπαγόμενες Πράξεις αφορούν σε ενέργειες των παρακάτω Δράσεων:

  • Δράση 1: Βελτίωση της ασφάλειας επί του σκάφους
  • Δράση 2: Βελτίωση των συνθηκών εργασίας
  • Δράση 3: Βελτίωση της υγιεινής των προϊόντων
  • Δράση 4: Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων
  • Δράση 5: Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας
  • Δράση 6: Βελτίωση της επιλεκτικότητας
  • Δράση 7: Αντικατάσταση κινητήρα
  • Δράση 8: Αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων
  • Δράση 9: Άλλες επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών

 

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης χορηγείται δημόσια ενίσχυση για εργασίες σε αλιευτικά σκάφη ηλικίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών, υπό τον όρο ότι δεν θα αυξάνεται η δυνατότητα των σκαφών αυτών να αλιεύουν, ούτε η χωρητικότητα των χώρων αποθήκευσης των αλιευμάτων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς υποβάλλουν Αίτηση Ενίσχυσης – Χρηματοδότησης και το σχετικό φάκελο ενίσχυσης της Πράξης στις κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας, το αργότερο μέχρι 31-10-2014

 

Το σχετικό ΦΕΚ Β 2335/29-8-2014, καθώς και την αριθμ. πρωτ. 1240/14-8-2014 (ΑΔΑ: ΩΙ4ΠΒ-ΤΩΟ) Υπουργική Πρόσκληση μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να τα βρει στην ιστοσελίδα www.alieia.gr όπου αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τις προϋποθέσεις ένταξης και τα ποσά αποζημίωσης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής  Ενότητας Χίου, Ιχθυόσκαλα Ταμπάκικα Χίος, στο τηλέφωνο 2271044438, στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, Μιχαλακοπούλου 103, Αθήνα, στα τηλέφωνα 2131501166 & 2131501182 και στην ιστοσελίδα www.alieia.gr.

Σχετικά Άρθρα

Τετ, 17/01/2018 - 18:58
Φόρος πολυτελείας στα ξενοδοχεία

Προς:

1. Τον Υπουργό Οικονομικών

2. Τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης

3. Την Υπουργό Τουρισμού

Θέμα: «Λήψη μέτρων για τη βιωσιμότητα του ξενοδοχειακού κλάδου στο ΒΑ Αιγαίο»

Κύριοι Υπουργοί,

Ο ξενοδοχειακός κλάδος στα νησιά του Βορειο-Ανατολικού Αιγαίου έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια μεγάλη πίεση, λόγω της σοβαρής καθίζησης των κρατήσεων και γενικότερα της τουριστικής κίνησης. Ως αποτέλεσμα, οι ξενοδοχειακές μονάδες, ανεξαρτήτως μεγέθους, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων τους. Το σοβαρότερο από αυτά αφορά στη εξυπηρέτηση του τραπεζικού τους χρέους. Ως εκ τούτου, πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ακόμα και τον κίνδυνο να αναστείλουν τη λειτουργία τους με σοβαρές συνέπειες για επιχειρηματίες, εργαζόμενους και την τοπική οικονομία εν γένει.

Για τους παραπάνω λόγους σας προωθώ επιστολή της Ένωσης Ξενοδόχων Χίου στην οποία περιγράφονται τα προβλήματα και ζητείται η λήψη μέτρων προστασίας του κλάδου. Παρακαλώ να τοποθετηθείτε στην εν λόγω επιστολή, κοινοποιώντας μας την απάντησή σας.

Με εκτίμηση,

Νότης Μηταράκης