Χίος, Σάββατο 26 Μαΐου

Επιστημονική διημερίδα στη Χίο για τον Απόστολο Κώνστα

Παρ, 11/08/2017 - 15:39

Όπως ενημερώνει ο Χορός Ψαλτών Χίου στις 1 και 2 Σεπτεμβρίου στο αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης "Κοραής" θα πραγματοποιηθεί  επιστημονική διημερίδα με θέμα: «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΣ Ο ΧΙΟΣ Ο ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ».

Αναλυτικά στο δελτίο τύπου που εξέδωσε αναφέρει:

Ὁ Χο­ρὸς Ψαλ­τῶν Χί­ου στὸ πλαί­σι­ο τοῦ ἐ­τησίου κύ­κλου ἐ­πι­μορ­φω­τι­κῶν σε­μι­να­ρί­ων καὶ ὁ­μι­λι­ῶν, ποὺ ἀ­φο­ροῦν τὴν Τέ­χνη τῆς Ψαλ­τι­κῆς καὶ τὴν Ἐ­πι­στή­μη τῆς Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κο­λο­γί­ας, ἔ­χει ὀρ­γα­νώ­σει ἀ­πὸ τῆς ἱ­δρύ­σε­ώς του (2015) ἕ­ξι συ­νο­λι­κὰ σε­μι­να­ρι­α­κὲς ὁ­μι­λί­ες στὴν Χί­ο, στὶς ὁ­ποῖ­ες κλή­θη­καν καὶ μί­λη­σαν ἐπιστήμονες μου­σι­κο­λό­γοι καὶ πρω­το­ψάλ­τες ἀναπτύσ-σοντας δι­ά­φο­ρα καὶ ἐνδιαφέροντα μου­σι­κο­λο­γι­κὰ καὶ ψαλ­τι­κὰ θέ­μα­τα.

Κα­τό­πιν τού­των προ­βαί­νει τώ­ρα –σὲ συνεργασία μὲ τὴν Δ.Κ.Ι. Βιβλιοθήκη Χίου «ΚΟΡΑΗΣ»- στὴν ὀρ­γά­νω­ση καὶ πραγ­μα­το­ποί­η­ση ἐ­πι­στη­μο­νι­κῆς δι­η­με­ρί­δας μὲ θέ­μα·

«Ἀ­πό­στο­λος Κών­στας ὁ Χῖ­ος, ὁ τέ­ταρ­τος τῶν Τρι­ῶν».

Ἡ δι­η­με­ρί­δα αὐ­τὴ θὰ πραγ­μα­το­ποι­η­θεῖ τὸ δι­ή­με­ρο Παρασκευὴ 1 (ὧρες 18:00 – 20:30), καὶ Σάββατο 2 Σε­πτεμ­βρί­ου 2017 (ὧρες 10.30-12.00) στὸ Ἀ­να­γνω­στή­ρι­ο τῆς Βι­βλι­ο­θή­κης Χί­ου «Κοραῆς».

Ἔχουν προσκληθεῖ καὶ θὰ συμμετέχουν σ’ αὐτὴν ὡς ὁμιλητὲς ἔ­ξι ἐπιστήμονες μου­σι­κο­λό­γοι μὲ πρωτοκορυφαῖο τὸν ὁμό­τι­μο Κα­θη­γη­τὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ Διευθυντὴ τοῦ Ἱδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κ. Γρη­γό­ρι­ο Στά­θη. Τὴν ἔ­ναρ­ξη δὲ τῶν ἐργασιῶν της θὰ κηρύξει ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Χί­ου, Ψαρ­ρῶν καὶ Οἰ­νουσ­σῶν κ. Μᾶρ­κος.

Στὴ συ­νέ­χει­α, τὸ Σάβ­βα­το ἀ­πό­γευ­μα, ὥ­ρα 18:00, θὰ τε­λε­στεῖ Ἑ­σπε­ρι­νὸς καὶ μνη­μό­συ­νο ὑ­πὲρ ἀ­να­παύ­σε­ως τῶν ψυ­χῶν πάν­των τῶν Χί­ων καὶ ἐν Χί­ῳ κε­κοι­μη­μέ­νων ψαλ­τῶν, στὸν Ἱ­ε­ρὸ Να­ὸ Ἁ­γί­ας Μα­ρί­νης Κα­λο­πλύ­του Πό­λε­ως Χίου. Κυ­ρι­α­κὴ πρω­ί στόν Ἱ.Ναό Ἁγ.Γεωργίου Φρουρίου – Μνήμη τῶν Ἁγίων τῆς Χίου, Θά τελεστεῖ Ὄρθρος καί Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία Ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν και Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου.

Στοὺς Χο­ροὺς δὲ τῶν Ψαλ­τῶν θὰ συμ­με­τέ­χουν οἱ σύ­νε­δροι - ὁ­μι­λη­τὲς πλαι­σι­ού­με­νοι ἀ­πὸ τὰ μέ­λη τοῦ Χο­ροῦ Ψαλ­τῶν Χί­ου.

Εἰ­ση­γη­τές- ὁμιλητές:

  • Γρη­γό­ρι­ος Στά­θης, Ὁ­μό­τι­μος Κα­θη­γη­τὴς τοῦ Πε­πι­στη­μί­ου Ἀ­θη­νῶν, Δι­ευ­θυν­τὴς τοῦ Ἱ­δρύ­μα­τος Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κο­λο­γί­ας τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος.
  • Θω­μᾶς Ἀ­πο­στο­λό­που­λος, Ἀ­να­πλη­ρω­τὴς Κα­θη­γη­τὴς στὸ Τμῆ­μα Μου­σι­κῶν Σπου­δῶν τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου Ἀ­θη­νῶν.
  • Μι­χα­ὴλ Στρουμ­πά­κης, Ἐ­πί­κου­ρος Κα­θη­γη­τὴς τῆς Ἱ­στο­ρι­κῆς Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κο­λο­γί­ας τῆς Πα­τρι­αρ­χι­κῆς Ἀ­νώ­τα­της Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς Ἀ­κα­δη­μί­ας Κρή­της.
  • Γε­ώρ­γι­ος Κων­σταν­τί­νου, Δρ. Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κο­λο­γί­ας στὸ Ἰ­ό­νι­ο Πα­νε­πι­στή­μι­ο.
  • Γρη­γό­ρι­ος Ἀ­να­στα­σί­ου, Δρ. Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κο­λο­γί­ας στὸ Πα­νε­πι­στή­μι­ο Ἀ­θη­νῶν - Ἐ­πι­στη­μο­νι­κὸς συ­νερ­γά­της τοῦ Ἱ­δρύ­μα­τος Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κο­λο­γί­ας τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος.
  • Σέ­βη Μα­ζέ­ρα, Δρ. Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κο­λο­γί­ας στὸ Πα­νε­πι­στή­μι­ο Ἀ­θη­νῶν - Δι­δά­σκου­σα στὴν Ἀ­νω­τά­τη Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κὴ Ἀ­κα­δη­μί­α Βελ­λᾶς Ἰ­ω­αν­νί­νων.

 

Προ­σκα­λοῦν­ται οἱ μου­σι­κο­λο­γι­ώ­τα­τοι καὶ μου­σι­κώ­τα­τοι πρω­το­ψάλ­τες καὶ λαμ­πα­δά­ρι­οι, δά­σκα­λοι, μου­σι­κοί, μα­θη­τὲς καὶ μα­θή­τρι­ες τῆς πε­ρι­ά­κου­στης Ψαλ­τι­κῆς Τέ­χνης καὶ πάν­τες οἱ φι­λό­μου­σοι ποὺ ἐ­πι­θυ­μοῦν νὰ δι­ευ­ρύ­νουν τὶς γνώ­σεις καὶ τοὺς ὁ­ρί­ζον­τές τους νὰ πα­ρα­κο­λου­θή­σουν τὴν δι­η­με­ρί­δα αὐ­τή.

Ὀρ­γα­νω­τι­κὴ ἐ­πι­τρο­πὴ

Νι­κό­λα­ος Βουρ­νούς, Ἰ­α­τρὸς

Δη­μή­τρι­ος Ντού­λης, Ἐκ­παι­δευ­τι­κὸς

Κων­σταν­τῖ­νος Γανι­ά­ρης, Ἐκ­παι­δευ­τι­κὸς

Σταῦρος Παπασταύρου, Μουσικὸς

Ἡ­ρα­κλῆς Μα­λαν­δρί­νος, Δά­σκα­λος τῆς Ψαλ­τι­κῆς Τέ­χνης

Γραμ­μα­τεί­α

Εἰ­ρή­νη Ἀ­πο­στο­λί­δου

Δέ­σποι­να Βε­λισ­σά­ρη

Σχετικά Άρθρα

Σάβ, 26/05/2018 - 06:56
 «To Παραμύθι του Χιώτη Μυλωνά»

"Το μήλο θα πέσει κάτω από την μηλιά". Ο αείμνηστος αντιστασιακός, σύντροφος του ήρωα Ιάσονα Καλαμπόκα, ασυρματιστής Πάνος Καρασούλης, ήταν μεταξύ άλλων πολυγραφότατος, με βιβλία και άρθρα. Τον ίδιο δρόμο με χαρά βλέπουμε να ακολουθεί η κόρη του Σοφία στον μακρινό Καναδά.

Ετσι πληροφορηθήκαμε για την έκδοση της «To Παραμύθι του Χιώτη Μυλωνά» σε εικονογράφηση του μοναδικού Τόλη Φλιούκα, που κυκλοφορεί σε δίγλωση Ψηφιακή μορφή.

Επιφυλασσόμενοι να γράψουμε περισσότερα, αντιγράφουμε από τον πρόλογο της Σοφίας Καρασούλη - Μίλομπαρ.

 

"Η Χίος είναι ο τόπος που γεννήθηκα, ένα νησί μαγευτικό με παραμυθένια τοπία. Εκεί μεγάλωσα πλάι στη θάλασσα και στα ευωδιαστά περιβόλια. Οι πανέμορφες φωτογραφίες του καλλιτέχνη Τόλη Φλιούκα ζωντάνεψαν στα μάτια μου τις αγαπημένες εικόνες του νησιού και ξύπνησαν τις αναμνήσεις των παλιών παραμυθιών των παππούδων για μαγεμένα δάση, σφαντά κι ανεράιδες. Κι έτσι γράφτηκε το “παραμύθι” του Χιώτη μυλωνά, εμπνευσμένο από τις φωτογραφίες του Τόλη Φλιούκα. Ελπίζω όσοι δεν έχουν πάει ποτέ στην όμορφη Χίο να την επισκεφθούν και να γράψουν με τη σειρά τους κι άλλα παραμύθια δικά τους."