´Ανοικτή ´Επιστολή πρός τήν κορυφή τής Πυραμίδας τής Δικαιοσύνης!

Παρ, 23/11/2018 - 08:12
Λευτέρης Πυκνής

´Αξιοσέβαστοι κ,κ,Πρόεδροι καί Είσαγγελείς καί τών τριών ´Ανωτάτων Δικαστηρίων!

        Μέ μεγάλη προσοχή παρακολουθώ καθημερινώς άπό τά Μ.Μ.Ε.τά τεκτενόμενα άνά τήν ´Ελλάδα καί δεί στό λεκανοπέδιο τής ´Αττικής.Δυστυχώς βλέπω ότι ή πατρί 

δα μας έχει γίνει ξέφραγο άμπέλι άπό κλέφτες ,λοποδήτες,έγκληματίες,συμμορίες  καί ότι άλλο φανταστεί ό νούς τού άνθρώπου.

        Είμαι έβδομήνα ένός χρόνων καί άναλογίζομαι πώς τά τελευταία χρόνια φθάσαμε  σ´αύτό τό ξεχαρβάλωμα ;Γιατί ύπάρχει τόση μεγάλη άνομία;Γιατί έχει χαθεί τό

ήθικό Δίκαιο;Γιατί τόσο μεγάλη έλαστικότητα στούς έγκληματίες μέ κακουργηματικές πράξεις καταδικασμένους πολλάκις σέ ίσόβια;Γιατί μπαινοβγαίνουν άπό τίς φυλακές 

έλαφρά τήν καρδία καί τούς νόμους πού έχουν ψηφίσει οί καρεκλοκένταυροι τής Βουλής;Γιατί δέν καταδικάζονται όσοι παρανομούν καί έχουν κάνει τήν ´Αθήνα ένα 

παράνομο άντρο έγκληματικών ένεργειών;´Ηλίου φαεινότερο!Νά μήν χαλάσουμε τήν ζαχαρένια τών καλών μας τών δικών μας τών παιδιών!

        Σάν ένας ένεργός καί νομοταγής πολίτης πού έχω φάει μέ τό κουτάλι όλα τά μετερίζια τής ζωής,ένας ´Ακρίτας Χιώτης πού έχω βρεθεί πάντοτε όπου μέ έχει

καλέσει ή Πατρίδα μου πού μέ έχει τιμήσει μέ τόν βαθμό τού έφεδ. Ταγματάρχουσάς θέτω ένα άπλό έρώτημα ήθικό Δίκαιον πάνω άπό τούς νόμους πού ψηφίζουν

άλλοι γιά νά τούς ύλοποιήσετε έσείς δέν ύπάρχει ;Είναι δυνατόν νά καταδικάζετε μιά άπλή γυναίκα μιά καθαρίστρια 53 έτών έπειδή τό ένδικτικό τής Πέμπτης

τάξεως δημοτικού τό έκανε έκτη γιά νά διοριστή σέ παιδικό σταθμό σέ δέκα χρόνια φυλακή καί νά άπολύεται άπό τήν δουλειά της; Τεράστια πλαστογραφία!´Εφτιαξε

Πτυχίο Πανεπιστημίου γιά νά διοριστεί καθαρίστρια! Μεγάλη έγκληματίας! Πού εύρίσκονται όλοι αύτοί οί μεγάλοι πλαστογράφοι καί έγκληματίες; Καί όλη την

αυστηρότητα τήν έφαρμόσατε σέ μιά κακόμοιρη γυναίκα μεροκαματιάρησα μιά καθαρίστρια;Μήπως δέν έκανε καλά τήν δουλειά της;Μήπως έκλεψε;Πού είναι καί

Καλοπερνάμε όλοι οί καταχραστές τού Δημοσίου καί τών Δημόσιων όργανισμών;

       Κάπου κρύβονται ίσως παραθερίζουν σέ θερμές παραλίες ξένων κρατών. Σάς παρακαλώ δείξτε πνεύμα καλοπροαίρετης δικαιοσύνης καί άθωόστε αύτή 

τήν άπλή γυναίκα καί ξανά τοποθετείστε την στήν δουλειά της.

       Γιά νά ξεφύγουμε άπό τήν παροιμία ( ´Οποιος δέν μπορεί νά δέρνει τόν γάιδαρο Δέρνει τό Σαμάρι )!!! Καλό ξημέρωμα ! ´Η ώρα είναι 02·30 τής 23 -11-2018

      ´Από τήν ´Ακριτική Χίο μέ πολύ ´Αγάπη !´Ονειροπόλος γιά Δικαιοσύνη!

                                    Λευτέρης Πυκνής.  ( Μαλλιά) Καλλιμασιώτης

 

 

 

Άλλες απόψεις: του Λευτέρη Πυκνή