Με τον βοριά σε καρτερώ, με τον νοτιά σε χάνω. Αγιά Φωτιά.