se_karantina_23_toyrkoi_ypikooi_poy_irthan_sti_hio