Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Ομοσπονδίας Χιακών Σωματείων Αττικής

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΧΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, σύμφωνα με  το άρθρο 10 του Καταστατικού, καλεί τα  Σωματεία-Μέλη σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 13ην Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30  στα γραφεία της, στην οδό Μεταμορφώσεως 22 Καλλιθέα.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

  1. Διοικητικός απολογισμός και έγκριση πεπραγμένων για την διαχειριστική περίοδο από 20 Δεκεμβρίου 2022 έως 19 Δεκεμβρίου 2023.
  2. Οικονομικός απολογισμός και έγκριση για την διαχειριστική περίοδο από 20 Δεκεμβρίου 2022 έως 19 Δεκεμβρίου 2023 και  συμπληρωματικός οικονομικός απολογισμός και έγκριση για την διαχειριστική περίοδο από 15 Σεπτεμβρίου 2022 έως 19 Δεκεμβρίου 2022.
  3. Υποβολή Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής και έγκρισή της.
  4. Απαλλαγή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.
  5. Διάφορα θέματα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει θερμή παράκληση για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των Μελών στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά την ίδια ημέρα στον ίδιο χώρο και ώρα 18.30 με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων μελών.

Με εντολή του Δ.Σ.

Η Πρόεδρος
Μαρία-Μαρκέλλα Βαρώνη

Επιλογή: 
Ανακοινώσεις