ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

Το Δ.Σ. της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, με έδρα τη Χίο, Εγκρεμού 30, καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη:

Μίας (1) θέσης εργασίας στο Τμήμα Παιδιών και Εφήβων του Κ.Π.Ε στη Χίο, με ειδικότητα: Ψυχολόγος

Η θέση αφορά μερική απασχόληση διάρκειας 12 μηνών  (18 ώρες / εβδομαδιαίως) με την προοπτική διεύρυνσης της συνεργασίας.

Σχετικά με τη Δομή:
Λειτουργεί ως Α’ Βάθμια μονάδα υγείας παρέχοντας εξειδικευμένες θεραπείες (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχοθεραπεία, αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών, συμβουλευτική κ.α) για παιδιά, εφήβους και τις οικογένειες αυτών με αναπτυξιακές, συναισθηματικές και ψυχιατρικές διαταραχές. Οι κύριες δραστηριότητες και υπηρεσίες του Τ.Π.Ε αφορούν στην πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία – αποκατάσταση των παραπάνω διαταραχών καθώς και την αγωγή κοινότητας.

Αρμοδιότητες:

 • Λήψη αναλυτικών αναπτυξιακών ιστορικών
 • Συνεδρίες ψυχοθεραπειών παιδιών & εφήβων
 • Συνεδρίες Συμβουλευτικής Γονέων
 • Γραπτές αναφορές (follow up)
 • Συμμετοχή στις Διεπιστημονικές Ομάδες
 • Συμμετοχή στις Ομάδες Εποπτείας
 • Σχεδιασμός και συμμετοχή σε δράσεις αγωγής κοινότητας
 • Εποπτείες σε πρακτικά ασκούμενους και εθελοντές

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Αίτηση Υποψηφιότητας EΔΩ
 • Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 •  Φωτοαντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
 •  Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 •  Βιογραφικό σημείωμα
 •  Αποδεικτικά προηγούμενης εμπειρίας
 •  Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Κριτήρια Επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής συνοψίζονται παρακάτω:

 •  Πτυχίο τμήματος Ψυχολογίας Ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισότιμων
 • Πανεπιστημίων εξωτερικού με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ.
 •  Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
 •  Μεταπτυχιακές σπουδές θα συνεκτιμηθούν.
 •  Κλινική εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνια (εθελοντική εργασία σε παρεμφερείς χώρους θα συνεκτιμηθεί)
 • Εκπαίδευση σε Ψυχοθεραπευτική μέθοδο θα συνεκτιμηθεί
 •  Γνώση αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 •  Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Αναπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες (σε προφορικό και γραπτό επίπεδο)
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και τήρησης προθεσμιών
 • Ικανότητα εργασίας σε ομάδα
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Προσωπικότητα.

Οι υποψήφιοι που δε διαθέτουν όλα τα απαραίτητα προσόντα ή δεν προσκομίσουν το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών, θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής.

Διαδικασία Επιλογής:
Η επιλογή των επικρατέστερων υποψηφίων θα γίνει από αρμόδια επιτροπή του φορέα.
Η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί μετά από συνέντευξη σε ημέρες και ώρες που θα ανακοινωθούν στους υποψηφίους που θα επιλεγούν γι’ αυτή τηλεφωνικά.
Τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 08/03/2024.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην έδρα του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου, Εγκρεμού 30, Χίος 82100, καθημερινά 14:00-21:00 ή στην ηλεκτρονική
διεύθυνση  tpe@kpechios.org , με τίτλο: “ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ – ΧΙΟΣ” από τη δημοσίευση της παρούσης έως και την Παρασκευή 08/03/2024 Τρίτη 19/3/2024.

Διευκρινήσεις και πληροφορίες δίνονται από τη γραμματεία του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου (Κα Μ. Γιαλούση), καθημερινά 14:00 - 21:00, στο τηλέφωνο 22710 – 20 000,
εσωτ. γραμμή 1.

Επιλογή: 
Ανακοινώσεις