Το γραφείο Κων/νου Σιταρά ζητά λογιστή,-στρια

με εμπειρία σε λογιστικό γραφείο και γνώσεις σε απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία, σε δηλώσεις φυσικών (Ε1), επαγγελματιών (Ε3) και Νομικών Προσώπων (Ε3-Ν). Αν υπάρχουν γνώσεις για εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία θα ληφθούν σοβαρά υπ' όψιν. Το ωράριο είναι μόνο πρωινό με ικανοποιητικό μισθό και άριστες συνθήκες εργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: ksitaras1@gmail.com

Επιλογή: 
Μικρές αγγελίες