Χίος, Παρασκευή 19 Απριλίου

Η ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αφών Κασσουδάκη

ζητά οδηγό με δίπλωμα Γ’ Κατηγορίας και οδηγό φορτοεκφορτωτή. Πληρ. στο τηλ. 22710 23301. (ΖΥ 2048)