Χίος, Παρασκευή 10 Απριλίου

Η INTERAMERICAN με το ​​​​​​​“ePostage” ολοκληρώνει το ψηφιακό γραφείο των Συνεργατών της

Τετ, 25/03/2020 - 11:38
Interamerican

Η INTERAMERICAN, στη συγκυρία των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας, βρίσκεται απόλυτα προετοιμασμένη για την ολοκληρωμένη διαχείριση των ασφαλιστικών πράξεων και της ψηφιακής υποστήριξης των συνεργατών της στη γραμμή των πωλήσεων, χάρη στον ψηφιακό μετασχηματισμό του οργανισμού σε κάθε τομέα της λειτουργίας του. Η εταιρεία δημιούργησε και παρέχει, ήδη, τη νέα δυνατότητα “ePostage”, απαντώντας έγκαιρα στις ειδικές σημερινές ανάγκες για εξ αποστάσεως διεκπεραίωση ασφαλιστικών πράξεων, λόγω των περιοριστικών μέτρων φυσικής επικοινωνίας των συνεργατών με τους πελάτες της

Ψηφιακή όλη η διαδικασία ασφάλισης

Το “ePostage” είναι το βήμα ολοκλήρωσης της άμεσης και κάθετης, απόλυτα ηλεκτρονικής διαχείρισης της ασφάλισης από τους συνεργάτες. Η διαδικασία μέσω της εφαρμογής αφορά στη δυνατότητα αποστολής στο email του ασφαλιζόμενου όλων των ασφαλιστικών εγγράφων του συμβολαίου του στην INTERAMERICAN: νέο συμβόλαιο, ειδοποίηση πληρωμής, ανανεωτήριο, πρόσθετη πράξη, ενημερωτικά σημειώματα και λοιπή αλληλογραφία της εταιρείας μαζί του

 Η διαχείριση του “ePostage” γίνεται από τους ασφαλιστικούς συμβούλους του εταιρικού δικτύου πωλήσεων και τους συνεργαζόμενους brokers, χωρίς καμμία παρέμβαση των υπηρεσιών της εταιρείας, μέσω του πρωτοποριακού για την ελληνική ασφαλιστική αγορά ψηφιακού γραφείου “askme”, ηλεκτρονικής πλατφόρμας πολλαπλών υπηρεσιών για τις πωλήσεις. Προϋποτίθεται, φυσικά, η συναίνεση του πελάτη στην αίτησή του γι’ αυτή την ψηφιακή διαδικασία, στο πλαίσιο της τήρησης των αρχών προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η νέα, ολοκληρωμένη δυνατότητα ψηφιακής διεκπεραίωσης ασφαλιστικών πράξεων έχει τεθεί σε χρήση σταδιακά από τον Φεβρουάριο και πλέον, καλύπτει όλο το φάσμα των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων της INTERAMERICAN. Με το “ePostage” διεκπεραιώνεται η έκδοση και αποστολή εγγράφων για νέα συμβόλαια Υγείας “bewell”, Ζωής και Επένδυσης, Γενικών ασφαλίσεων, καθώς και για υφιστάμενα συμβόλαια όλων των προϊοντικών γραμμών. Στον πελάτη, το “ePostage” παρέχει την απλή και γρήγορη ασφάλιση χωρίς να μετακινηθεί από τον χώρο του, ενώ για τον κάθε συνεργάτη της εταιρείας αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο ώστε να εργάζεται απρόσκοπτα από το ψηφιακό γραφείο του, χωρίς φυσική διακίνηση εγγράφων και συναντήσεις.

Η στρατηγική του ψηφιακού μετασχηματισμού

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της INTERAMERICAN, που ξεκίνησε από την προηγούμενη δεκαετία ως πυλώνας στρατηγικής για να γίνει η εταιρεία ο «απόλυτος Ψηφιακός Ασφαλιστής», έχει αναπτυχθεί σήμερα σε όλο το εύρος των λειτουργιών της. Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών σε όλο τον κύκλο μιας ασφάλισης -από την τιμολόγηση, την αίτηση ασφάλισης μέχρι το underwriting, την έκδοση και αποστολή συμβολαίων μέσω του ψηφιακού γραφείου “askme”- συντρέχει με τρεις ακόμη βασικές στρατηγικές επιλογές:

- την εστίαση στον πελάτη και τη δημιουργία μιας νέας εμπειρίας και συνεχούς προστιθέμενης αξίας για τον ίδιο, στο πλαίσιο της αποστολής της εταιρείας «να βοηθά τους ανθρώπους να ζουν πιο ασφαλείς, περισσότερο και καλύτερα»,

- την ανάδειξη της καινοτομίας με αναζήτηση και αξιοποίηση λύσεων της προηγμένης τεχνολογίας σε κάθε επίπεδο λειτουργίας,

- και ακόμη, την εφαρμογή νέου, σύγχρονου μοντέλου οργάνωσης και τρόπου εργασίας, βασισμένου στις ψηφιακές δεξιότητες των εργαζομένων και συνεργατών της INTERAMERICAN.

 

Πέμ, 09/04/2020 - 20:32
Interamerican

Η INTERAMERICAN, με ενσωματωμένη την υπευθυνότητα στη στρατηγική αλληλεπίδρασης με τους stakeholders στους δύο βασικούς άξονες βιωσιμότητας: της Οικονομίας και της Κοινωνίας, κατέγραψε για το 2019 απόδοση οικονομικής αξίας 172,07 εκατ. ευρώ. Χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η απόδοση μερίσματος στους μετόχους, το «κοινωνικό προϊόν» του 2019 ήταν αυξημένο κατά 3,1% έναντι του 2018.

 

Συγκεκριμένα, η εταιρεία κατέβαλε στους εργαζομένους της σε μισθούς και παροχές 36,64 εκατ. ευρώ, σε αμοιβές συνεργατών διαμεσολάβησης 46,78 εκατ. και σε αμοιβές προμηθευτών 61,98 εκατ.. Οι επενδύσεις σε εξοπλισμό ανήλθαν στα 8,32 εκατ. ευρώ. Η άμεση απόδοση αξίας στην οικονομία ήταν 11,78 εκατ. σε εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία και 6,26 εκατ. σε άμεσο φόρο εισοδήματος. Ακόμη, για πρακτικές εταιρικής υπευθυνότητας διατέθηκαν 0,31 εκατ. ευρώ, που αναλογούν στο 1,7% των επαναλαμβανομένων κερδών προ φόρων.

 

Κατά το 2019, η INTERAMERICAN είχε παρουσιάσει μελέτη της EY για την κοινωνική και οικονομική επίδρασή της. Η μελέτη τεκμηρίωνε την οργανωμένη προσπάθεια της εταιρείας να παρακολουθεί ενεργά και να ενσωματώνει στρατηγικά κάθε εξέλιξη στον τομέα της επιχειρηματικής υπευθυνότητας και βιωσιμότητας με ουσιαστικής απόδοσης πρακτικές, ευθυγραμμισμένες με το business. Οι επιταγές των 17 Sustainable Development Goals του Ο.Η.Ε. αποτελούν οδηγό επιλογών για την INTERAMERICAN και κατά τη δύσκολη φάση της πανδημίας, για τη διαχείριση καταστάσεων σχετικών με την ενίσχυση του τομέα της δημόσιας υγείας, την ασφάλεια εργαζομένων, συνεργατών και πελατών και την υποστήριξη αναγκών της ευρύτερης κοινωνίας.

 

Η εταιρεία αναγνωρίζεται και με μετρήσεις αξιολόγησης της υπευθυνότητας, όπως έγινε πρόσφατα από το Sustainability Performance Directory - τον Επιχειρηματικό Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης του Quality Net Foundation. Η αξιολόγηση εντάσσει την INTERAMERICAN στην ηγετική ομάδα των 20 επιχειρήσεων: “The Most Sustainable Companies in Greece”, που μπορούν να λειτουργήσουν ως παραδείγματα βέλτιστης επιχειρηματικής πρακτικής για τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη στη χώρα μας.