«Πιστοποίηση Σύστηματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας κατά ISO 22301:2019 για τη REVOIL»

Παρ, 08/12/2023 - 17:59

Η Εταιρεία REVOIL Α.Ε.Ε.Π. ανακοινώνει την πιστοποίησή της από το Διεθνούς αναγνώρισης Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης EUROCERT σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22301:2019 για το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας που εφαρμόζει.

Το πρότυπο περιγράφει την ικανότητα της Εταιρείας να ανταπεξέλθει σε ενδεχόμενες απειλές, έκτακτες καταστάσεις και μη αναμενόμενες συνθήκες, συνεχίζοντας την παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών της σε αποδεκτά και προσυμφωνημένα επίπεδα. Σκοπός του είναι να προστατεύσει το προσωπικό της REVOIL, να διασφαλίσει τα συμφέροντα των ενδιαφερόμενων μερών, τη φήμη και την εμπορική αξία της Εταιρείας, δημιουργώντας αυξημένη ‘ανθεκτικότητα’ έναντι των κινδύνων ή επιχειρηματικών απειλών που δύναται να επηρεάσουν τη λειτουργία της.     

Η REVOIL με την εφαρμογή του προτύπου καταδεικνύει την αξία της διαχείρισης της επιχειρησιακής συνέχειας ως σημαντικού εργαλείου της στρατηγικής της στα πλαίσια ενός ευρύτερου συστήματος ορθής εταιρικής διακυβέρνησης και βιώσιμης ανάπτυξης.   

       

Σχετικά Άρθρα