Σπεύσατε για την εκμίσθωση Αιγιαλού και παραλίας

Δευ, 24/04/2023 - 16:16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2025 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σύμφωνα  με  την  αριθμ.  38609   ΕΞ   2023  (ΦΕΚ  1432/10.03.2023   τεύχος  Β’),  η παραχώρηση  απλής  χρήσης  αιγιαλού  τόσο  με  τη  διαδικασία  της  απευθείας ανάθεσης  (όμοροι)  όσο και  με  τη  διαδικασία  πλειοδοτικών δημοπρασιών (μη όμοροι), θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τον Δήμο αποκλειστικά  έως  και  τις  30 Ιουνίου 2023. Από  τις  01  Ιουλίου  2023  έως  και  31 Ιουλίου 2023, οι μισθώσεις παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας θα διενεργούνται αποκλειστικά από την Κτηματική Υπηρεσία του Ν. Χίου.

Συνημμένα: Αντίστοιχο υπόδειγμα Αίτησης(1) και Υπεύθυνης Δήλωσης.

 

1. Όσοι τυγχάνουν  ιδιοκτήτες όμορων με τον αιγιαλό ξενοδοχειακών εν γένει επιχειρήσεων  ή  καταστημάτων  αναψυχής  επιθυμούν  την  παραχώρηση  τμήματος αιγιαλού με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  καλούνται να υποβάλλουν στο Δήμο αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσκομίζοντας  υποχρεωτικά τα παρακάτω προβλεπόμενα εκ του Νόμου δικαιολογητικά:

-  Φορολογική ενημερότητα τελευταίου τριανταημέρου (30 ημέρες) για επιχειρήσεις θαλάσσιων μέσων αναψυχής, ναυταθλητικά σωματεία, κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα,  camping,  καντίνες, κέντρα αναψυχής και υφιστάμενες δημοτικές ανώνυμες εταιρίες.

-     Άδεια  λειτουργία /Γνωστοποίηση λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

-    Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια  Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρου 13 Ν. 2971/2001 χρήσεις

-  Δημοτική ενημερότητα (πιστοποιητικό περί μη οφειλής στο Δήμο)

-    Υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου  11  του  Ν.  4281/2014 ή  υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή που διατίθεται ελεύθερα στο κοινό «Ελεύθερη θέαση  Ορθοφωτοχαρτών  της  ΕΚΧΑ  Α.Ε  (www.ktimatologio.gr)   ή   απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός  υφίσταται  (εις  τριπλούν),  με  επιμέλεια  του  αιτούντα.  Στα  ανωτέρω  θα αποτυπώνεται  υπό  μορφή  πολυγώνου  ο  αιτούμενος  προς  παραχώρηση  χώρος έμπροσθεν της πρόσοψης της επιχείρησης, θα αναγράφεται το εμβαδόν αυτού και οι συντεταγμένες των κορυφών του πολυγώνου αυτού εις τριπλούν   σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 30603 σύμφωνα με τις διατάξεις ΔΙΑ/ΓΠ. ΟΙΚ. 30603/15.05.2020 όπως τροποποιήθηκε με την ΔΙΑ/ΓΠ.ΟΙΚ 31972/22.05.2020 με την παράλληλη των πέντε (5) μέτρων από την ακτογραμμή

- Μισθωτήριο της Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε. εφόσον παρεμβάλλεται δημόσιο κτήμα

Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από εταιρεία πρέπει να υπογράφεται από το Νόμιμο Εκπρόσωπο αυτής και η ιδιότητα του να προκύπτει από νόμιμο προσκομιζόμενο έγγραφο (καταστατικό).

 

Συνημμένα: αντίστοιχο υπόδειγμα Αίτησης(2)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χίου το αργότερο μέχρι την Τρίτη  30 Ιουνίου  2023, με συνημμένα όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, κατά τις εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες.  

Για  περισσότερες  πληροφορίες  οι  ενδιαφερόμενοι

 μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα  του Δήμου Χίου, Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης: 2271353117

 

Ο ΑΝΤΙΔΉΜΑΡΧΟΣ

OMΗΡΟΎΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΑΜΎΛΩΝ ΙΣΊΔΩΡΟΣ ΝΤΟΜΆΤΑΣ

Σχετικά Άρθρα