Καλλιμασιά και Νένητα έμειναν στην υποβάθμιση !

Τι λένε οι Βουλευτές;
Τρί, 22/07/2014 - 20:29

Με απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός παιδείας Α. Δερμεντζόπουλος και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της κυβέρνησης τροποποιείται η   απόφαση 72624/Δ4/12−05−2014 (ΦΕΚ 1329/τ.Β΄/26−05−2014) με θέμα «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων» αλλά τα Δημοτικά Σχολεία Καλλιμασιάς και Νενήτων... δεν είναι ανάμεσα σ' αυτά. Τον λόγο έχουν οι Βουλευτές, που άλλα υποσχέθηκαν.

Αναλυτικά ο Υφυπουργός σημειώνει στην τροποποίηση:
1. Καταργούμε:
α) Τη συγχώνευση του 11ου 10/θ Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας με το 5ο 6/θ Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας σε 5ο 16/θ Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας με έδρα την Ελευσίνα, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Αττικής.
β) Τη συγχώνευση του 11ου 6/θ Δημοτικού Σχολείου Αγίας Παρασκευής με το 5ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής σε 5ο 16/θ Δημοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής με έδρα την Αγία Παρασκευή, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Αττικής.
γ) Τη συγχώνευση του 29ου 6/θ Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου με το 15ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου σε 15ο 18/θ Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου με έδρα το Περιστέρι, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Αττικής.
δ) Τη συγχώνευση του 19ου 7/θ Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας με το 9ο 8/θ Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας σε 9ο
12/θ Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας με έδρα τη Νίκαια, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Αττικής.
ε) Τον υποβιβασμό του Νηπιαγωγείου Κριθιάς, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας, από 2/θ σε 1/θ.
στ) Τη συγχώνευση του 3ου 6/θ Δημοτικού Σχολείου Μαγούλας με το 1ο 7/θ Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας σε 1ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας με έδρα τη Μαγούλα, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Αττικής.
2. Τροποποιούμε:
α) Τη συγχώνευση του 8ου 8/θ Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου με το 7ο 9/θ Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου
σε 7ο 15/θ Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου με έδρα του Ζωγράφου, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Αττικής ως εξής:
Συγχωνεύεται το 8ο 8/θ Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου με το 15ο 8/θ Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου σε 8ο 16/θ Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου με έδρα του Ζωγράφου, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Αττικής.
β) Τη συγχώνευση του 15ου 8/θ Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου με το 12ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου σε 12ο 15/θ Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου με έδρα του Ζωγράφου, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ
Αττικής ως εξής:
Συγχωνεύεται το 7ο 9/θ Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου με το 12ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου σε 12ο 18/θ Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου με έδρα του Ζωγράφου, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Αττικής.
γ) Τη συγχώνευση του 7ου 12/θ Δημοτικού Σχολείου Πολίχνης με το 14ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Πολίχνης σε ένα νέο 7ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Πολίχνης με έδρα την Πολίχνη, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας ως εξής:
Συγχωνεύεται το 7ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Πολίχνης με το 14ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Πολίχνης σε ένα νέο 14ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Πολίχνης με έδρα το πρώην 7ο Δημοτικό Σχολείο Πολίχνης, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας.
δ) Τον υποβιβασμό του Δημοτικού Σχολείου Ασκληπιείου, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αργολίδας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Πελοποννήσου, από 12/θ σε 10/θ, ως εξής:
Υποβιβάζεται το Δημοτικό Σχολείο Ασκληπιείου, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Πελοποννήσου, από 12/θ σε 11/θ.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. 72624/Δ4/12−05−2014 (ΦΕΚ 1329/τΒ΄/26−05−2014) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων»
 
Αναστολή Εφαρμογής Απόφασης Συγχωνεύσεων – Καταργήσεων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 Επίσης με άλλη απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Παιδείας και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ορίζει τα εξής:
Α) Αναστέλλουμε την εφαρμογή της αριθμ. 72624/ Δ4/12−05−2014 (ΦΕΚ 1329/τ.Β΄/26−05−2014) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα : «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων» για το σχολικό έτος 2014− 2015 κατά το μέρος που αφορά:
1. Στη συγχώνευση του 30ου 8/θ Δημοτικού Σχολείου Αθηνών με το 27ο 8/θ Δημοτικό Σχολείο Αθηνών σε
ένα νέο 27ο 16/θ Δημοτικό Σχολείο Αθηνών με έδρα την Αθήνα, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Αττικής.
2. Στη συγχώνευση του 31ου 8/θ Δημοτικού Σχολείου Αθηνών με το 11ο 10/θ Δημοτικό Σχολείο Αθηνών σε ένα νέο 11ο 14/θ Δημοτικό Σχολείο Αθηνών με έδρα την Αθήνα, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Αττικής.
3. Στη συγχώνευση του 29ου 6/θ Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών με το 26ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών σε ένα νέο 26ο 14/θ Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών με έδρα τις Αχαρνές, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Αττικής.
4. Στη συγχώνευση του 33ου 9/θ Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου με το 13ο 9/θ Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου σε ένα νέο 13ο 16/θ Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου με έδρα το Περιστέρι, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Αττικής.
5. Στην κατάργηση του 67ου 6/θ Δημοτικού Σχολείου Πατρών, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Δυτικής Ελλάδας.

Σχετικά Άρθρα