Προκήρυξη για προσωρινούς αναπληρωτές καθηγητές

Στα "Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών"
Τρί, 10/07/2018 - 09:52

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΤΣΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ», καλεί τους ενδιαφερόμενους Εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ01 (ΘΕΟΛΟΓΟΙ), ΠΕ02 (ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ), ΠΕ03 (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ), ΠΕ04 (ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ), ΠΕ06 (ΑΓΓΛΙΚΗΣ), ΠΕ11 (ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ), ΠΕ78 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ), ΠΕ82 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ), ΠΕ86 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) να υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), ως προσωρινοί αναπληρωτές καθηγητές μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιοι, προκειμένου να καλύψουν αντίστοιχες λειτουργικές ανάγκες των υπό τον τίτλον «Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών - Tsakos Enhanced Education Nautical School (TEENS)» εν Χίῳ εδρευόντων εκπαιδευτηρίων με έναρξη το σχολικό έτος 2018-19.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Η Αίτηση υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@teenschool.gr µε την ένδειξη «Αίτηση πρόσληψης για τον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ…..» συμπληρώνοντας αντίστοιχα τον κλάδο του κάθε ενδιαφερομένου/ης, από την ημερομηνία δημοσίευσης έως και 03-08-2018. Η Αίτηση είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ως παρατίθενται κατωτέρω.

Μετά τη διαδικασία επιλογής, οι επιτυχόντες/ούσες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στην διεύθυνση Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος», Μ. Λιβανού 51, TK 82100, Χίος, τηλέφωνο πληροφοριών 22710 81970.

 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Βεβαίωση εγγραφής στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας

   και Θρησκευμάτων

  1. Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο
  2. Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών
  3. Αποδεικτικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας
  4. Αποδεικτικά Προϋπηρεσίας

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

Στην επιλογή θα ακολουθηθεί η κάτωθι διαδικασία:

  1. Μετά το πέρας μίας εβδομάδος από την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, θα πραγματοποιηθεί προεπιλογή των αιτήσεων
  2. Μετά τη διαδικασία προεπιλογής θα ακολουθήσουν, κατόπιν προσκλήσεως, συνεντεύξεις των υποψηφίων και επιλογή των επικρατεστέρων
  3. Μετά την διαδικασία επιλογής θα ανακοινωθούν τα ονόματα των επιτυχόντων/ουσών

 

 

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης μπορείτε να το βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://teenschool.gr

Σχετικά Άρθρα