Αφού το ψήφισε ο Δήμαρχος τώρα γιατί αναρωτιέται αν θα το γκρεμίσει;

Δευ, 12/02/2024 - 06:47

Από τον πρώην Πρόεδρο της ΔΕΥΑΧ και Δημοτικό Σύμβουλο Βασίλη Μυριαγκό πήραμε το παρακάτω:

Aγαπητή ΑΛΗΘΕΙΑ, επειδή ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής φάνηκε σε δήλωση του προχθές να αμφιβάλλει για την διατήρηση του κτιρίου της Λάδης σας στέλνω τι ψηφίστηκε από την αρμόδια Δημοτική Επιτροπή με Πρόεδρο τον ίδιο!!!

Τα συμπεράσματα δικά σας.

"Επιτροπή Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης - επισκευή διαρρύθμιση δημοτικού κτηρίου στην οδό Λάδης.

Πρακτικό αποσφράγισης και βαθμολόγησης των οικονομικών προσφορών (2ο πρακτικό) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Επισκευή διαρρύθμιση δημοτικού κτηρίου στην οδό Λάδης».

Την 11/01/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 οι παρακάτω υπογεγραμμένοι:

Α/Α Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, ειδικότητα / Θέση

1. Βελλιανίτης Παρασκευά: Πρόεδρος Αρχιτέτκτων Μηχανικός Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου

2. Παναγιώτα Καλλιοντζή: Τακτικό μέλος Τοπογράφος Μηχανικός Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου

3. Σωτήριος Στρογγυλός: Τακτικό μέλος Εκπρόσωπος του ΤΕΕ Τοπογράφος Μηχανικός που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την 284/2023 (ΑΔΑ: 6ΣΝ4ΩΗΝ- ΠΦΚ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χίου και με το ΑΠ 206/30-03-2023 (οίκοθεν α/α

34184/26.04.203) έγγραφο ΤΕΕ Τμήμα ΒΑ Αιγαίου (περί ορισμού εκπροσώπου για την διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού), συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δήμου Χίου, προκειμένου να διενεργήσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

(ΦΕΚ 147 Α΄), τη διαδικασία αποσφράγισης και βαθμολόγησης των οικονομικών προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Επισκευή διαρρύθμιση δημοτικού κτηρίου στην οδό Λάδης», σύμφωνα με την ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης.

Ο παρών ανοικτός Διαγωνισμός διενεργείται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με αύξοντα αριθμό συστήματος 202437. Με την 670/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Χίου (ΑΔΑ: ΨΙΟΤΩΗΝ- 63Β) εγκρίθηκε το από 25/09/2023 πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών (1ο πρακτικό). Η ως άνω απόφαση κοινοποιήθηκε με το Α.Π. 104203/12.12.2023 σε όλους τους συμμετέχοντες μέσω ΕΣΗΔΗΣ, στους οποίους παρασχέθηκε πρόσβαση στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και στις υποβληθείσες τεχνικές προσφορές των λοιπών προσφερόντων. Κατά αυτής δεν υποβλήθηκαν προδικαστικές προσφυγές εντός της προβλεπόμενης από το άρθρο 6 της αναλυτικής διακήρυξης προθεσμίας.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στη διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, αξιολόγησης και βαθμολόγησης των οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 21.3 της αναλυτικής διακήρυξης. Στον Πίνακα 1, ο οποίος παρήχθη από το ηλεκτρονικό σύστημα, παρατίθενται οι συμμετέχοντες κατά σειρά μειοδοσίας.

Πίνακας 1

Συμμετέχοντες κατά σειρά μειοδοσίας

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό

1. 302950 "ΚΙΖΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ" / "DENCO ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΚΕ" / "ΤΕΑΜ Μ-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ΤΕΑΜ Μ-Η ΑΕ" / "ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε." 52,87%

2. 301547 ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ-ΔΡΕΤΤΑΣ-ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ, Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. - δ.τ. ΑΔΚ Α.Ε. 51,00%

3. 303081 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ με δτ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΕ 50,21%

4. 300722 «ΦΙΝΤΙΚΑΚΗ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΚΕ - Δ.Τ.: ΦΙ ? ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - Δ.Τ.: ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Ε.ΠΕ., INSTALLATIONS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Δ.Τ.: INSTALLATIONS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, Χ. ΧΙΩΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - Δ.Τ.: GEOTEST ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» 44,94% 44,94%

5. 301924 Ένωσης Οικονομικών Φορέων: «ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΡΧ/ΝΕΣ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ TEXNIKH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ δ.τ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΤΕΜ- Δ. ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΠΕ»" 43,07%

Στη συνέχεια η επιτροπή προέβη στη βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών χρησιμοποιώντας τον τύπο της παραγράφου 21.3 της αναλυτικής διακήρυξης και στη στάθμιση της βαθμολογίας της τεχνικής (συντελεστής βαρύτητας 70%) και οικονομικής προσφοράς (συντελεστής βαρύτητας 30%). Έτσι, προκύπτει η συνολική βαθμολόγηση των προσφορών, η οποία δίνεται στον Πίνακα 2 στον οποίο οι συμμετέχοντες κατατάσσονται κατά σειρά βαθμολογίας.

Πίνακας 2

Συμμετέχοντες κατά συνολική βαθμολογία.

Α/Α ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟ- ΓΙΑ Τ.Π. (UTΠ =70%) ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ % ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. (UΟΠ =30%) ΣΥΝΟΛ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΚΙΖΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΜΕΛΕΤΕΣΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ" /"DENCOΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΚΕ" / "ΤΕΑΜ Μ-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ΤΕΑΜ Μ-Η ΑΕ" / "ΕΔΑΦΟΣΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε."97,68 52,87 87,06 94,50

2. «ΦΙΝΤΙΚΑΚΗ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΙΚΕ - Δ.Τ.: ΦΙ ? ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - Δ.Τ.: ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Ε.ΠΕ., INSTALLATIONS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Δ.Τ.: 89,97 44,94 83,04 87,89 Α/Α ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Τ.Π. (UTΠ =70%) ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ% ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. (UΟΠ =30%) ΣΥΝΟΛ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ INSTALLATIONS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, Χ. ΧΙΩΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - Δ.Τ.: GEOTEST ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»

3. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ με δτ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΕ 87,57 50,21 85,82 87,04

4. ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ-ΔΡΕΤΤΑΣ-ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ, Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. - δ.τ. ΑΔΚ Α.Ε. 81,33 51,00 86,20 82,79

5. Ένωσης Οικονομικών Φορέων: «ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΡΧ/ΝΕΣ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ TEXNIKH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ δ.τ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΤΕΜ- Δ. ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΠΕ»" 83,07 43,07 81,95 82,73

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται ομόφωνα την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του προσφέροντα «ΚΙΖΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ" / "DENCO ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΚΕ" / "ΤΕΑΜ Μ-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ΤΕΑΜ Μ-Η ΑΕ" / "ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε."», που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 21 της αναλυτικής διακήρυξης, προσφέροντας μέση έκπτωση 52,87% και συγκεντρώνοντας σταθμισμένη βαθμολογία 94,50 (ενενήντα τεσσάρων μονάδων και πενήντα εκατοστών).

Το παρόν Πρακτικό υπογράφεται ψηφιακά και έντυπα σε τέσσερα έντυπα (4) αντίγραφα και θα διαβιβαστεί για έγκριση στην αναθέτουσα αρχή.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού: Βελλιανίτης Παρασκευάς Παναγιώτα Καλλιοντζή Σωτήριος Στρογγυλός».

Σχετικά Άρθρα