Ιδού η Σύμβαση Δήμου - υπουργείου για τη ΒΙΑΛ

Πέμ, 31/12/2015 - 21:13

Με απόλυτη διαφάνεια, μετά και την τελευταία άκαρπη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του συγκαλεί εκ νέου άλλη τη Δευτέρα στις 2.00 μ.μ.  όπου ενημερωμένοι δεν θα είναι μόνο οι Δημοτικοί Σύμβουλοι,, αλλά όλοι οι πολίτες, αφού ο Κλ. Χρύσης έστειλε στους συναδέλφους του την παρακάτω επιστολή:

"Μετά από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 21/12/2015, ετέθησαν υπόψη του Υπουργείου τα ζητήματα που έβαλε το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τη Σύμβαση μεταξύ του Δ. Χίου και του Ελληνικού Δημοσίου με αντικείμενο την παραχώρηση χρήσης του ακινήτου του πρώην εργοστασίου της ΒΙΑΛ.

 

Κατόπιν τούτου διαμορφώθηκε νέο σχέδιο σύμβασης το οποίο σας επισυνάπτεται και επί του οποίου θα γίνει συζήτηση και θα ληφθεί απόφαση στο Συμβούλιο στις 4/1/2016.

Η διαφοροποίηση από το προηγούμενο σχέδιο αφορά τα εξής σημεία.:

 

Άρθρο 3  Η περίφραξη αφορά το σύνολο του ακινήτου.

 

Άρθρο 3 Η εποπτεία του κέντρου πρώτης υποδοχής και ταυτοποίησης ανήκει στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εργασιών, οι αρμόδιες διοικητικές αρχές, όπως ιδιαίτερα η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, θα θέσουν υπό την μέριμνα και τον έλεγχο τους την νόμιμη λειτουργία του προαναφερόμενου Κέντρου Υποδοχής και τις συναφείς υπηρεσιακές δομές, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του κέντρου.

 

 

'Αρθρο 5 ΑΠΑΛΟΙΦΘΗΚΕ το ότι οι αποφάσεις της επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για το Υπουργείο.

Άρθρο 6: Διάρκεια της Σύμβασης. Η παρούσα ισχύει για τρία (3) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα δύο (2) έτη, κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών.

 

Ευχόμαστε σε όλους Καλή Χρονιά με υγεία!

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 

Στην Αθήνα, σήμερα την …….. 2015, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:

Αφ’ ενός του ΟΤΑ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ, που εδρεύει στην Χίο, οδός Δημοκρατίας 2 Τ.Κ. 82131 με Α.Φ.Μ. 997895268 και εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο κ. Εμμανουήλ Βουρνού

και αφ’ ετέρου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και εκπροσωπείται νόμιμα εν προκειμένω από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Ιωάννη Μουζάλα

Λαμβάνοντας υπ’ όψη

  1. Τις διατάξεις α) των άρθρων 121 §1 και 122§ 11 του Ν. 4249/2014 (Α΄73), β) του άρθρου 110 §3 του Ν.4172/2013 (Α’ 167), γ) των άρθρων 8§14, 8Α, 14§§2, 3, δ)του άρθρου 36 του Ν. 4325/2015 και ε) της υπ’ αρ. 2602 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/2669/2-12-2015)
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 185 παρ. 1 του ν. 3463/2006 “Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων”
  3. Την με αριθμό …. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χίου με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας σύμβασης και εξουσιοδοτείται ο κ. Δήμαρχος να την υπογράψει.

Συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1: Αντικείμενο της Σύμβασης. Ο Δήμος Χίου παραχωρεί δωρεάν άνευ μισθώματος υπό τους ανωτέρω όρους του νόμου προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και προς τις από αυτό εποπτευόμενες υπηρεσίες μέρος του κατωτέρω περιγραφόμενου ακινήτου για εγκατάσταση Κέντρoυ Πρώτης Υποδοχής, προς καταγραφή και ταυτοποίηση πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται  παράτυπα στη χώρα.

Άρθρο 2:  Ολόκληρο το ακίνητο, του οποίου αποκλειστικός κύριος είναι ο Δήμος Χίου, αποτελείται από ένα οικόπεδο εκτός σχεδίου πόλεως, εμβαδού περίπου 35.000 τετρ. μέτρων και εντός αυτού παλαιό κτίριο (πρώην εργοστάσιο  «ΒΙΑΛ») εμβαδού 6.000 τετρ. μέτρων, σε απόσταση 7 χιλιομέτρων από την πόλη της Χίου, όπως περιγράφεται κατά θέση, όρια και λοιπά στοιχεία  από το από ….. τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού ………… το οποίο συνυπογράφεται από τα μέρη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. Εντός του ανωτέρω τοπογραφικού διαγράμματος με μαύρη συνεχή τεθλασμένη γραμμή και με κεφαλαία γράμματα………… ορίζεται το παραμένον σε χρήση του δήμου μέρος του ακινήτου, επιφανείας ..... τ.μ. μαζί με οδό προσπέλασης προς αυτό για την συνέχιση των ήδη συντελούμενων σε αυτό λειτουργιών και εργασιών διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών στο όνομα και για λογαριασμό του δήμου. Το υπόλοιπο τμήμα του κτιρίου και όλη η περιβάλλουσα αυτό έκταση, πλην της ανωτέρω οδού προσπέλασης συνιστά το παραχωρούμενο προς το δημόσιο μέρος του ακινήτου.

Άρθρο 3: Το δημόσιο, οι εποπτευόμενοι από αυτό φορείς, οι υπάλληλοι, οι εντολοδόχοι του και οι εκ συμβάσεως ιδιωτικοί φορείς (ανάδοχοι έργου) δικαιούνται βάσει των σχεδίων και προδιαγραφών που έχουν εκπονηθεί να εγκαταστήσουν εκτελώντας όλες τις σχετικές εργασίες ακώλυτα, λαμβάνοντας υπόψη και τον επείγοντα χαρακτήρα του έργου, την ίδρυση των δομών καταγραφής/ταυτοποίησης και προσωρινής φιλοξενίας, όπως και να εκτελέσουν τα έργα των δικτύων υποδομής, ύδρευσης, αποχέτευσης, πυροπροστασίας, ηλεκτροδότησης κλπ. έργα  διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και περίφραξης του συνόλου του ακινήτου με δαπάνες του Ελληνικού Δημοσίου. Κύριος του έργου είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και οι από αυτό εποπτευόμενοι φορείς και υπηρεσίες, όπως η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής. Επιβλέπουσα Αρχή είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης διά του ορισθέντος επιβλέποντος μηχανικού, αρμόδια και για την τεχνική παραλαβή του έργου. Για καθαιρέσεις υπαρχουσών κατασκευών απαιτείται η έγγραφη συναίνεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου της Χίου. Στον Δήμο Χίου θα παραδοθούν μετά το πέρας των εγκαταστάσεων και των κατασκευών τα σχέδια “Ως κατεσκευάσθη” (as built). Η εποπτεία του κέντρου πρώτης υποδοχής και ταυτοποίησης ανήκει στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εργασιών, οι αρμόδιες διοικητικές αρχές, όπως ιδιαίτερα η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, θα θέσουν υπό την μέριμνα και τον έλεγχο τους την νόμιμη λειτουργία του προαναφερόμενου Κέντρου Υποδοχής και τις συναφείς υπηρεσιακές δομές, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του κέντρου. Την ευθύνη της συντήρησης των παραχωρούμενων προς το Ελληνικό Δημόσιο χώρων του άνω ακινήτου θα έχει το Ελληνικό Δημόσιο. Η δαπάνη των καταναλώσεων βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.

Άρθρο 4: Ο Δήμος Χίου αναλαμβάνει την υποχρέωση αποκομιδής των απορριμμάτων από τους εντός του χώρου κάδους μέσω της Υπηρεσίας καθαριότητας. Εφόσον στις εργασίες του άρθρου 3 περιλαμβάνονται επισκευές, μετασκευές, συντηρήσεις κλπ του υπάρχοντος κτιρίου, για τις οποίες σύμφωνα με τη νομοθεσία, που αναφέρεται στο προοίμιο της παρούσας προβλέπεται η έκδοση άδειας εργασιών μικρής κλίμακας, ο Δήμος υποχρεούται στην αμελητί εξέταση του φακέλου και σύννομη αδειοδότηση. Ουδεμία άλλη σχέση και υποχρέωση έχει ο Δήμος Χίου από την παρούσα σύμβαση αναφορικά με τη λειτουργία του ανωτέρω κέντρου.

Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση λειτουργίας του ανωτέρω κέντρου ως κέντρου πρώτης υποδοχής σύμφωνα με το νόμο 3907/2011 και τον Γενικό κανονισμό λειτουργίας περιφερειακών υπηρεσιών πρώτης υποδοχής (ΚΥΑ 7001/2/1454−η΄ 9/26-1-2012 ΦΕΚ 64Β/2012). Αναλαμβάνει επίσης την εξασφάλιση της  αποτελεσματικής και επαρκούς μεταφοράς των εισερχόμενων και εξερχόμενων του κέντρου πολιτών τρίτων χωρών με μέσα μαζικής μεταφοράς.

Άρθρο 5: Για την επίτευξη του σκοπού της παραχώρησης, την περαιτέρω ομαλή λειτουργία και την πρόληψη ανεπιθύμητων καταστάσεων συνίσταται Επιτροπή, στην οποία μετέχει από ένας εκπρόσωπος των συμβαλλόμενων μερών, προβλεπομένης της αναπλήρωσης τους σε περίπτωση κωλύματος καθώς και ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Χαλκειούς ή ο αναπληρωτής του. Έργο της Επιτροπής είναι η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την ορθή υλοποίηση της παρούσας και την βελτίωση της λειτουργίας των δομών του Κέντρου. ΑΠΑΛΟΙΦΘΗΚΕ το ότι οι αποφάσεις της επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για το Υπουργείο.

Άρθρο 6: Διάρκεια της Σύμβασης. Η παρούσα ισχύει για τρία (3) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα δύο (2) έτη, κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών. 

Άρθρο 7: Η παρούσα Σύμβαση τροποποιείται μόνο εγγράφως. Υπαναχώρηση από τους όρους της παρούσας δεν επιτρέπεται για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης το ανυπαίτιο μέρος δικαιούται να αξιώσει πλήρη αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημία. Προ πάσης καταγγελίας το θιγόμενο μέρος υποχρεούται να θέσει τα κρίσιμα ζητήματα ενώπιον της Επιτροπής προς εξώδικη επίλυση της διαφοράς. Σε περίπτωση μη σύγκλισης ή και άπρακτης παρέλευσης δεκαπενθημέρου από την έγγραφη πρόταση σύγκλισής της, θεωρείται ότι η προδικασία αυτή απέβη άκαρπη.

Κάθε επίδοση εγγράφου μεταξύ των μερών γίνεται στην έδρα τους.

Αρμόδια δικαστήρια σε περίπτωση αντιδικίας ως προς την ερμηνεία και την εφαρμογή της Σύμβασης είναι τα δικαστήρια της Χίου.

Αυτά αφού συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αποδεκτά από τα συμβαλλόμενα μέρη, συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε δύο όμοια πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα.

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

 

Χίος 31/12/2015

Αριθ. πρωτ.  47692

Δ/νση Διοίκησης

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου Χίου

Δημοτικού Συμβουλίου Χίου

Τηλέφωνο: 2271350808, 50818

Fax: 2271350857

Mail: ypostirixis@chios.gov.gr

Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

 

ΠΡΟΣ

(όπως ο πίνακας αποδεκτών)

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου, (άρθρο 67 Ν. 3852/2010)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Χίου «Ανδρέας Λοΐζος» την του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

 

 

 

Χρύσης Αλ. Κλέαρχος

     

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης 

Παρακαλούνται οι παρατάξεις να ορίσουν πριν από την έναρξη της συνεδρίασης με γραπτή δήλωση τους στο Προεδρείο τους ειδικούς αγορητές ανά θέμα.

Με τον ίδιο τρόπο παρακαλούνται να εγγραφούν ως ομιλητές και οι δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν ανά θέμα. (Άρθρο 67, παρ. 6 του Ν. 3852/2010, άρθρο 10 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου).

 


 

Σχετικά Άρθρα