Ξεκινούν οι εγγραφές στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς

Τετ, 21/04/2021 - 16:23

Όπως ενημερώνει το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Χίου, το διάστημα από 10 έως 31 Μαϊου θα γίνουν ηλεκτρονικά (στην ιστοσελίδα npddchios.gr) από τους γονείς οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Στο ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Χίου ανήκουν οι εξής παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί:

1. Δημοτικός βρεφονηπιακός Σταθμός (επί της οδού Καλουτά).

2. Δημοτικός βρεφονηπιακός Σταθμός (επί της οδού Φλοίσκου).

3. Δημοτικός βρεφονηπιακός Σταθμός (επί της περιοχής Βαρβασίου).

4. Δημοτικός βρεφονηπιακός Σταθμός Ομηρούπολης.

5. Δημοτικός βρεφονηπιακός Σταθμός Καλλιμασιάς.

6. Δημοτικός βρεφονηπιακός Σταθμός Καμποχώρων.

7. Δημοτικός βρεφονηπιακός Σταθμός Καρδαμύλων.

Δικαίωμα εγγραφής και εγγραφή παιδιών

1.Δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του παρόντος άρθρου, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα. Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές ή ψυχικές παθήσεις, εγγράφονται στο Σταθμό εφόσον υπάρχει πιστοποίηση ειδικού γιατρού Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Ασφαλιστικού Οργανισμού ότι τούτο είναι ωφέλιμο για το παιδί, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα φιλοξενίας του παιδιού στο Σταθμό και εφόσον ο Σταθμός διαθέτει την αναγκαία υποδομή.

Σε αυτή την περίπτωση, όταν κρίνεται απαραίτητο, το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου ή το Δημοτικό Συμβούλιο, στην περίπτωση που ο Σταθμός λειτουργεί ως υπηρεσία του Δήμου, λαμβάνει απόφαση για τον ορισμό κατάλληλου εξειδικευμένου προσωπικού ή συνοδού και όταν δεν υπηρετεί, μπορεί να προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2190/1994 ή του άρθρου 6 του ν.2527/1997, όπως ισχύουν.

Ο συνοδός θα συνεργάζεται με την/τον Παιδαγωγό της τάξης και την Προϊσταμένη / τον Προϊστάμενο του Σταθμού, θα ακολουθεί τις οδηγίες τους για την εύρυθμη εφαρμογή του παιδαγωγικού προγράμματος και υποχρεούται να προσκομίσει όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Ειδικότερα στους αποκλειστικά Βρεφικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 8 μηνών έως 2,5 ετών, στους Νηπιακούς από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Στους δε μικτούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς από 8 μηνών, λόγω έλλειψης κτηριακών προδιαγραφών των δομών μας για μικρότερες ηλικίες, έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Στα βρεφικά τμήματα των Βρεφικών και των μικτών Βρεφονηπιακών Σταθμών μπορούν να φιλοξενούνται και βρέφη από 2 μηνών, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ή του Δημοτικού

Συμβουλίου, σε περίπτωση που ο Σταθμός λειτουργεί ως υπηρεσία του Δήμου.

β. Δικαίωμα εγγραφής στους δημοτικούς Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας στο αντίστοιχο τμήμα του σταθμού.

2. Τα εγγραφόμενα στους Παιδικούς Σταθμούς παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Ο.Τ.Α. στον οποίο ανήκουν αυτοί, χωρίς να αποκλείεται και η περίπτωση εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορη περιοχή και η εγγραφή είναι εφικτή λόγω της ύπαρξης κενής θέσης ή με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κατά την εγγραφή επιλέγονται τα παιδιά εργαζομένων γονέων και τα παιδιά οικονομικά αδυνάτων οικογενειών, προτιμώμενων εκείνων που έχουν ανάγκη φροντίδας από διάφορα κοινωνικά αίτια (όπως π.χ. παιδιά ορφανά από δύο ή ένα γονέα, παιδιά αγάμων μητέρων, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά που προέρχονται από γονείς με σωματική ή πνευματική αναπηρία, πολυτέκνων οικογενειών κ.λ.π.).

Το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου με αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί να εξειδικεύει τα κριτήρια αυτά καθιερώνοντας τη μοριοποίησή τους.

Από το σύστημα μοριοδότησης εξαιρείται η δημοτικότητα, καθώς και οποιαδήποτε σχέση εργασίας της/του αιτούσας/αιτούντος με το Σταθμό ή άλλες υπηρεσίες του Δήμου.

Δικαιολογητικά εγγραφής.

Για την εγγραφή των παιδιών στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά:

α) Έντυπη Αίτηση την οποία θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση όταν κάνετε την εγγραφή.

β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν από την κατάθεσή του στην Υπηρεσία.

γ) Βεβαίωση υγείας παιδιού με υπογραφή παιδιάτρου, καθώς και φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται, κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.

δ) Εκκαθαριστικό Φορολογικού Έτους 2020 και ειδικά δικαιολογητικά ανά περίπτωση:

1) Για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο Τομέα, βεβαίωση Υπηρεσίας.

2) Για τους εργαζόμενους στον Ιδιωτικό Τομέα , μηχανογραφημένη κατάσταση ενσήμων ΙΚΑ και Βεβαίωση Εργοδότη.

Αν πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, βεβαίωση με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας / του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού) καθώς και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήμων των γονέων προκειμένου για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

3) Μητέρα που δηλώνει κατά κύριο επάγγελμα αγρότισσα θα πρέπει να είναι άμεσα ασφαλισμένη στον ΟΓΑ.

4) Για τους επιδοτούμενους ανέργους, έγγραφο του ΟΑΕΔ.

5) Για τους ανέργους, φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας και βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

6)Οι αυτοαπασχολούμενοι/ες θα υποβάλλουν αντίγραφο της δήλωσης ενάρξεως επιτηδεύματος στη ΔΟΥ και Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

7) Μητέρα που δηλώνει απασχολούμενη ευκαιριακά (οικιακοί βοηθοί κ.λπ.), η αίτηση, εφόσον δε συνοδεύεται από ένσημα, δεν θα εξετάζεται.

8) Σε περίπτωση γονέων - κηδεμόνων με παιδί που ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω ή γονέα που ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.

9) Ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα, εάν είναι ορφανό (στην περίπτωση που δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).

10) Βεβαίωση από το Στρατό, εάν ο γονέας είναι στρατιώτης και Βεβαίωση Φοίτησης από το Πανεπιστήμιο, εάν ο γονέας είναι φοιτητής.

11) Αντίγραφο διαζευκτηρίου- εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,-αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε νόμιμο αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης καθώς και Δικαστική απόφαση επιμέλειας ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της επιμέλειας, εάν οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή εν διαστάσει.

12) Για τους πολίτες τρίτων χωρών εκτός των σχετικών δικαιολογητικών, που υποχρεούνται να καταθέσουν, απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή των παιδιών τους στο Σταθμό, είναι και η άδεια παραμονής στη χώρα μας, ή εφόσον έχει λήξει, βεβαίωση που υπέχει θέση άδειας διαμονής. Προσκομίζονται επίσης τα διαβατήρια των γονέων και των παιδιών σε ισχύ καθώς και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε επίσημη μετάφραση.

13) Υπεύθυνη δήλωση των γονέων όπου θα αναφέρεται η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης του νηπίου καθώς και τα άτομα που θα παραλαμβάνουν το παιδί.

Οικονομική συμμετοχή γονέων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου με την απόφασή του έχει ορίσει κριτήρια επιβολής μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) στις οικογένειες των φιλοξενουμένων νηπίων, σύμφωνα με την οικονομική τους δυνατότητα.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση για το σχολικό έτος 2020-2021 τα τροφεία διαμορφώνονται σύμφωνα με τα ακόλουθα:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

 

0,00€-5.000,00€

30€

5.001,00-10.000,00€

40€ και 30€ όταν είναι άνεργος ένας από τους δύο γονείς.

10.001,00-15.000,00€

45€

15.001,00-20.000,00€

55€

20.001,00-25.000,00€

60€

25.001,00-30.000,00€

65€

30.001,00-35.000,00€

75€

35.001,00-40.000,00€

80€

40.001,00-45.000,00€

90€

45.001,00-50.000,00€

100€

Άνω των 50.000€ η καταβολή των τροφείων θα είναι σταθερή και θα διαμορφώνεται στο ποσό των 120€. Τα παιδιά εργαζομένων σε υπηρεσίες ΔΕΗ και ΟΤΕ που κάνουν χρήση της παροχής από την υπηρεσία τους για τη χορήγηση εξόδων φύλαξης / φιλοξενίας σε βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Νομικού Προσώπου  θα επιβαρύνονται με τροφεία  ύψους 200€ μηνιαίως.

Θα ισχύσει 50% έκπτωση για τους πολύτεκνους, οικογένειες με ΑΜΕΑ κ.λπ. ανάλογα με το εισόδημα 20% για τα αδελφάκια που φιλοξενούνται στις δομές του ΝΠΔΔ και 20% για τις τρίτεκνες οικογένειες με παιδιά που φοιτούν έως και στο βαθμό της Β/θμιας εκπαίδευσης.

Επιπλέον, σε περίπτωση που κάποιος γονέας επιθυμεί να πληρώσει εφάπαξ το συνολικό ποσό θα είναι μειωμένο κατά 10%.

Σε περίπτωση που οι γονείς εγγράφουν τα παιδιά τους κανονικά στον παιδικό σταθμό αλλά για δικούς τους λόγους δηλώνουν ότι  θα παρουσιασθούν στους επόμενους μήνες υποχρεούνται η καταβολή των τροφείων να γίνεται στο ήμισυ.

Σε περίπτωση που γονέας εμπίπτει σε περισσότερες από μία κατηγορία έκπτωσης, θα λαμβάνεται υπόψη η συμφέρουσα προς την οικογένεια.

Τέλος, η καταβολή των τροφείων θα γίνεται από τις 25 του παρόντος μήνα έως και τις 30 του επομένου. Μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα μπαίνουν οι νόμιμες προσαυξήσεις. Εξαίρεση θα αποτελεί η καταβολή των τροφείων στους τελευταίους μήνες της σχολικής περιόδου (Ιούνιο -Ιούλιο) να γίνεται στον ίδιο μήνα.

Όλα αυτά θα ισχύσουν με την προϋπόθεση ότι το ΕΣΠΑ θα είναι σε ισχύ.

 

 

Σχετικά Άρθρα