Χίος, Σάββατο 29 Φεβρουαρίου

Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ

Παρ, 06/02/2015 - 10:15

Την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 6μ.μ. στο Δημαρχείο θα συνεδριάσει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξή του, μεταξύ των οποίων η έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου επεμβάσεις μικρής κλίμακας στα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων 2015, προϋπολογισμού 50.000 ευρώ.

Ακολουθούν αναλυτικά οι εισηγήσεις των θεμάτων:

 

ΘΕΜΑ 1

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΡΦΑΝΟΥ)» (Φ.665)

Ημερομηνία διαγωνισμού: 03/02/2015

Προϋπολογισμός: 58.600,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

Μειοδότης ήταν ο Αγιωργούσης Γεώργιος που προσέφερε έκπτωση 42,66%.

ΘΕΜΑ 2

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ» (Φ.651)

Ημερομηνία διαγωνισμού: 28/01/2015 (επαναληπτικός του διαγωνισμού της 20/01/2015)

Προϋπολογισμός: 20.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

Μειοδότης ήταν ο Δαμαλάς Νικόλαος που προσέφερε έκπτωση 7%.

ΘΕΜΑ 3

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ»

Ημερομηνία διαγωνισμού: 10/02/2015

Προϋπολογισμός: 6.000,00 ευρώ για 2 έτη

ΘΕΜΑ 4

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ»

Ημερομηνία διαγωνισμού: 10/02/2015

Προϋπολογισμός: 40.000,00 ευρώ

Ομάδες Διαγωνισμού:

 1. Μελάνια (προϋπολογισμός 14.000,00 ευρώ για 2 έτη)
 2. Γραφική ύλη (προϋπολογισμός 14.000,00 ευρώ για 2 έτη)
 3. Έντυπα (προϋπολογισμός 12.000,00 ευρώ για 2 έτη)

ΘΕΜΑ 5

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»

Ημερομηνία διαγωνισμού: 10/02/2015

Προϋπολογισμός: 6.000,00 ευρώ για 2 έτη

ΘΕΜΑ 6

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ‘Η ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΙΝΙ ΒΑΝ»

Ημερομηνία διαγωνισμού: 10/02/2015

Προϋπολογισμός: 13.000,00 ευρώ

ΘΕΜΑ 7

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Προϋπολογισμός: 133.000,00 ευρώ για 2 έτη

ΘΕΜΑ 8

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ 2015» (Φ.671)

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνουν μικρές επεμβάσεις στα δίκτυα αποχέτευσης  ομβρίων και υδρευσης, δηλαδή διερευνητικές τομές, επισκευές διαρροών, ανυψώσεις καπακιών, φρεατίων, κατασκευές σχαρών με το δίκτυο σύνδεσης στον κεντρικό αγωγό, επεμβάσεις σε σχάρες, μονώσεις φρεατίων  και καθαρισμός τους όπου απαιτείται.

Οι εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελεί την εργασία που θα του ανατίθεται το συντομότερο δυνατό.

Το έργο είναι κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΓΙΚΩΝ με τον προϋπολογισμό του έργου κατά την μελέτη να ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. (16%) και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν3669/2008.

Το έργο χρειάζεται να ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και να γίνει αναμόρφωση προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 9

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΟΥΣ (ΘΕΣΗ ΛΙΜΝΙ)» (Φ.566)

Με την υπ’ αριθ. 175/2014 (Πρακτικό 04/06-05-2014) απόφαση του Δ.Σ.  είχε εγκριθεί η μελέτη και η εκτέλεση του έργου.

Στις 26/5/2014 υπεγράφη η σύμβαση με τον Ανάδοχο του έργου κ. Στρογγυλό Ευάγγελο.

Πριν την έναρξη των εργασιών είχαν πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενες ενέργειες και επαφές με τον τοπικό πάρεδρο για να διασαφηνιστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης στην οποία είχε χωροθετηθεί το έργο.

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν 5 μήνες, ήτοι ημερομηνία λήξης η 26/10/2014.

Με την 448/2014 (Πρακτικό 13/14-11-2014) Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ εγκρίθηκε η παράταση εργασιών του έργου έως τις 26/12/2014.

Εν τέλει ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης της έκτασης αρνήθηκε να παραχωρήσει προς  χρήση την έκταση, με αποτέλεσμα να μην δύναται να πραγματοποιηθεί  έναρξη των εργασιών του έργου.

Μέχρι σήμερα ο Ανάδοχος έχει πραγματοποιήσει μόνο αντλήσεις διάρκειας 24 ωρών από τον χώρο εγκατάστασης. Προτείνεται η οριστική διακοπή του έργου και διάλυση της σύμβασης, ώστε να γίνει η παραλαβή του έργου και η επιτροπή παραλαβής να ορίσει την αποζημίωση του αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 64 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) που αναφέρει τα εξής:

«1. Σε όλες τις περιπτώσεις, που διαλύεται η σύμβαση από τον φορέα κατασκευής ή τον κύριο του έργου και υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι το χρόνο εκείνον έχουν εκτελεσθεί εργασίες αξίας μικρότερης από τα τρία τέταρτα (3/4) του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού, καθώς και στις περιπτώσεις που διαλύεται η σύμβαση με αίτηση του αναδόχου, καταβάλλεται στον ανάδοχο, εκτός από την αξία των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί:

α) Η αξία των υλικών που έχουν προσκομισθεί ή βρί­σκονται στο στάδιο παραγωγής ή προμήθειας. Η αξία των υλικών καταβάλλεται εφόσον είχε δοθεί εντολή να προσκομισθούν ή επιβάλλονταν η παραγωγή ή η προμήθεια από το χρονοδιάγραμμα των εργασιών σε συνδυασμό με τις τυχόν ειδικές συνθήκες του συγκε­κριμένου έργου, που επιβάλλουν την προσκόμιση, την παραγωγή ή προμήθεια υλικών.

β) Η αξία του αναπόσβεστου μέρους των εγκατα­στάσεων. Η αξία αυτή καταβάλλεται μόνον εφόσον πρόκειται για τις πράγματι απαραίτητες για το έργο εγκαταστάσεις, αφού ληφθεί υπόψη η τυχόν χρησιμοποίησή τους από τον ανάδοχο σε άλλα έργα ή η υπαίτια παράλειψη χρησιμοποίησής τους.

γ) Αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του πέντε τοις εκατό (5%) του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού, μειωμένου κατά το ένα τέταρτο (1/4) και ύστερα από αφαίρεση της αξίας των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, καθώς και των υλικών και του αναπόσβεστου μέρους των εγκα­ταστάσεων που η αποζημίωσή τους αναγνωρίζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές συν­θήκες και ιδίως το μέγεθος του έργου, ο χρόνος απο­δέσμευσης του αναδόχου και η ωφέλεια του αναδόχου από άλλη εργασία κατά τους όρους του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 700 του Αστικού Κώδικα.

2. Η ανωτέρω αποζημίωση, καθώς και η αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος του αναδόχου προτείνεται από την επιτροπή παραλαβής του έργου και καθορίζεται με απόφαση της προϊσταμένης αρχής κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής.»

ΘΕΜΑ 10

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΑΡΙΟΥ» (Φ.669)

Κατά την διάρκεια των ισχυρών βροχοπτώσεων που έγιναν στις 24 και 25 Ιανουαρίου 2015 κατέρρευσε τμήμα αγωγού ομβρίων και αγωγού αποχέτευσης στην περιοχή Ριζαρίου. Η αποκατάσταση των ζημιών έπρεπε να γίνει κατεπειγόντως.  Με την αριθμ. 10/2015 Απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. ανατέθηκε η άμεση αποκατάσταση των ζημιών στην «ΖΕΝΙΩΔΗΣ Π. - ΠΙΚΟΥΝΗΣ Γ. ΤΕΧΝ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ». Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών η δαπάνη αυτών ανήλθε στο ποσό των 1.918,00€ (χωρίς ΦΠΑ). Σύμφωνα με τις παρ 4 β. και 7 του άρθρου 158 του N. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων αναφέρονται τα εξής:

«Άρθρο 158

Δαπάνες

4.  Πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας μπορούν να διατίθενται με απόφαση του δημάρχου ή του προέδρου της Κοινότητας για την πληρωμή δαπανών, οι οποίες αφορούν:

β) Την άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών σε δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, φωτισμού και σε δρόμους. Στις περιπτώσεις αυτές, εάν ο προϋπο­λογισμός του σχετικού έργου δεν υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται κάθε φορά, βάσει της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει, μπορεί να γίνεται απευθείας ανάθεση με απόφαση του δημάρχου ή του προέδρου της Κοινότητας.

7.  Στις περιπτώσεις του στοιχείου β΄ της παραγρά­φου 4 του παρόντος και στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων όταν συντρέχει κατεπεί­γουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η ανα­γκαία τροποποίηση του προϋπολογισμού γίνεται στην πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.»

ΘΕΜΑ 11

ΕΓΚΡΙΣΗ Α ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΗΓΗΣ ΑΓ.ΜΗΝΑ ΜΕΣΤΩΝ» (Φ.571)

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου βάσει επιμετρηθέντων και προμετρηθέντων στοιχείων και οφείλονται σε προμετρητικά σφάλματα και  μία νέα εργασία (τοποθέτηση βάνας καθαρισμού στην νέα δεξαμενή. Τοποθέτηση αγωγών διατομής 4”), ώστε το έργο να είναι λειτουργικό.

Ο προτεινόμενος 1ος ΑΠΕ κλείνει στο ποσό 5.152,00€ χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

ΘΕΜΑ 12

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ) ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΕΥΑΧ

Ορισμός επιτροπών παραλαβής για τα έργα:

 1. ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗ ΚΑΙ ΖΥΦΙΑ (Φ.182)
 2. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΟΔΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΦΑ - ΑΓΙΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΚΑ - ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΡΠΟΥΖΛΗ ΠΑΠΑΜΟΝΙΩΔΗ) (Φ.442)
 3. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΙΜΗ ΧΑΝΔΡΗ (ΟΙΚΙΑ ΓΚΙΑΛΑ ΜΑΡΙΑ) (Φ.448)
 4. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΜΟΛΙΑ (ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ) (Φ.469)
 5. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2 ΣΧΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΓΥΜΝ. ΜΑΔΙΑ (Φ.468)
 6. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΝΕΝΗΤΟΥΡΙΑ (Φ.444)
 7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ (Φ.615)
 8. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΝΕΧΩΡΙ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΔΙΑ) (Φ.620)

Ο ορισμός γίνεται μετά από κλήρωση.

ΘΕΜΑ 13

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ:

 1. ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 2014 (Φ.545)
 2. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΕΝΤΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΛΑΓΚΑΔΑΣ (Φ.520)
 3. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΥΡΓΙ (ΠΙΣΩ ΑΠΌ ΓΗΠΕΔΟ) (Φ.490)
 4. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ – ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Φ.559)
 5. ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΧΙΟΥ (Φ.528)
 6. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΧΙΟΥ 2014 (Φ.502)

 

ΘΕΜΑ 14

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΧ

ΘΕΜΑ 15

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΜΠΙΛΙΡΑΚΗ ΘΕΜΙΔΑ)

ΘΕΜΑ 16

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΚΟΚΚΑΛΗ ΑΡΓΥΡΩ)

ΘΕΜΑ 17

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ)

ΘΕΜΑ 18

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

ΘΕΜΑ 19

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ» (Φ.271)

Αφορά την διακήρυξη όπως αυτή προέκυψε μετά τη διαβούλευση.

ΘΕΜΑ 20

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΩΝ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΘΕΜΑ 21

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

 

Σχετικά Άρθρα

Παρ, 28/02/2020 - 20:40

Άσκηση υπό πραγματικές συνθήκες, την οποία μάλιστα γνώριζε μόνο η Διοικητής του Νοσοκομείου, η Λοιμωξιολόγος του Σκυλίτσειου και η Επιτροπή Λοιμώξεων, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι, με στόχο να αντιμετωπιστεί κρούσμα κορωνοϊού.

Για την ακρίβεια παρουσιάστηκε στο Νομαρχικό Νοσοκομείο … ασθενής ο οποίος παρουσίαζε τα… συμπτώματα, έγινε η… διάγνωση, η επικοινωνία με το τμήμα Λοιμώξεων του υπουργείου Υγείας και οδηγήθηκε στον ειδικό θάλαμο νοσηλείας, που βρίσκεται σε συνθήκες απομόνωσης.

Η άσκηση στέφτηκε με επιτυχία με την ευχή να είναι… αχρείαστη.