Εμπλουτίζονται οι e-υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Χίου

Χρηματοδότηση πρότασής του από το ΕΣΠΑ Β. Αιγαίου με 305.553 ευρώ
Τρί, 01/06/2021 - 15:03
Αίθουσα τηλεκπαίδευσης

Το Επιμελητήριο Χίου στα πλαίσια της υλοποίησης του πλάνου ψηφιακού μετασχηματισμού του, υπέβαλε πρόταση ύψους 305.553,60 ευρώ στην πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με τίτλο: «Ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών της Περιφέρειας για δημιουργία και λειτουργία υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στους βασικούς κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς» η οποία και έτυχε έγκρισης.

Μετά την υλοποίηση του εγκεκριμένου Project, εμπλουτίζεται σημαντικά η γκάμα των e-παρεχόμενων υπηρεσιών από το Επιμελητήριο Χίου.

Βασικός πυρήνας των καινοτόμων δράσεων που θα αναπτυχθούν είναι:

 

 

Invest in Chios–Πλατφόρμα Επιχειρηματικών συνεργασιών και Διευκόλυνσης Επενδύσεων

Στόχος: Προσέλκυση επενδύσεων - Διευκόλυνση δυνητικών επενδυτών –Σύζευξη investment projects με χρηματοδότηση.

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαδικτυακός κόμβος Απασχόλησης

Σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας με στόχο να εξυπηρετηθούν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και το ανθρώπινο δυναμικό.

 

 

 

 

 

 

 

Ψηφιακό Αποθετήριο Καλών πρακτικών

Πλατφόρμα συλλογής ιδεών και καλών πρακτικών, η οποία είναι ένα web based σύστημα στο οποίο μπορεί να γίνει ανάρτηση και διαμοιρασμός ιδεών , καθώς και περαιτέρω ανάπτυξη τους από τα μέλη της κοινότητας.

Η σημασία της δημιουργικότητας, των νέων ιδεών, αλλά και των καλών πρακτικών στον κόσμο των επιχειρήσεων και όχι μόνο είναι κεφαλαιώδους σημασίας.

Στην ουσία θα φτιαχτεί ένα Αποθετήριο Καλών Πρακτικών όπου ο καθένας θα μπορούσε να συνεισφέρει με παραδείγματα Best Practices που αφορούν διάφορα θέματα (πχ καθημερινότητας, τουρισμό, τεχνικά έργα, παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε Δημότες, κοινωνικό έργο, εθελοντικές δράσεις , καινοτόμες επιχειρηματικές πρακτικές κ.α.).

 

 

 

 

Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Δημιουργία εξειδικευμένης υποδομής παροχής υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης και τηλεδιάσκεψης ώστε οι υπηρεσίες κατάρτισης να είναι προσβάσιμες σε όλα τα μέλη μας όσο απομακρυσμένα και να είναι.

 

 

Αναλυτικά η εγκεκριμένη πρόταση αφορά την ανάπτυξη συστημάτων και υπηρεσιών ΤΠΕ οι οποίες εντάσσονται στους παρακάτω άξονες:

 

Άξονας 1: Αναβάθμιση της εσωτερικής Ψηφιακής Υποδομής σε λογισμικό και υλικό, ο οποίος περιλαμβάνει:

• Αξιοποίηση και επέκταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος / ΟΠΣ του Επιμελητηρίου.

• Αναβάθμιση της διαδικτυακής πύλης (Portal) του Επιμελητηρίου Δημιουργία μηχανισμού Επικοινωνίας και Ενημέρωσης των επιχειρήσεων.

• Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων σε ένα σημείο (One Stop Shop).

• Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας Αναπτυξιακό Ψηφιακό.

• Αποθετήριο και Μηχανισμός διάθεσης ανοικτών δεδομένων (Open Data)Υποδομή Disaster Recovery του συστήματος εσωτερικής μηχανογράφησης.

Αναβάθμιση εξοπλισμού και υποδομών, απαραίτητο για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου.

Άξονας 2: Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Επιχειρηματικό Κέντρο

Στο νέο Portal του Επιμελητηρίου, θα δημιουργηθεί ένα σύστημα με εξωστρέφεια που θα προβάλλει την επιχειρηματικότητα της περιοχής και θα προάγει τις συνέργειες μεταξύ των επιχειρήσεων. Πρόκειται για ένα Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Επιχειρηματικό Κέντρο που σκοπό έχει:

• Να αναδείξει με σύγχρονο και δομημένο τρόπο τις επιχειρήσεις του νομού και τα προϊόντα τους.

• Να προάγει τις συνεργασίες μεταξύ των επιχειρήσεων του νομού αλλά και να αποτελέσει και κεντρικό σημείο επαφής για B2B συνεργασίες τόσο πανελλαδικά όσο και με επιχειρήσεις του εξωτερικού.

• Να δημιουργήσει έναν κοινό τόπο διαβούλευσης και συζήτησης πάνω σε θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις.

• Να υποστηρίξει την αγορά εργασίας.

• Να αναδείξει τις επενδυτικές ευκαιρίες στον νομό Χίου.

• Να αποτελέσει ένα κεντρικό Αναπτυξιακό Ψηφιακό Αποθετήριο με εξωστρέφεια προς τρίτους φορείς.

Άξονας 3: Παροχή Εξειδικευμένης Επιχειρηματικής Πληροφόρησης και Συμβουλών

Στόχος του Επιμελητηρίου στα πλαίσια της παρούσας πρότασης και σύμφωνα με το θεσμικό ρόλο του Επιμελητηρίου είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης υπηρεσίας Εξειδικευμένης Επιχειρηματικής Πληροφόρησης και Συμβουλών, αποδέκτες της οποίας θα είναι:

• Οι επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου.

• Όλες οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα και φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που ενδιαφέρονται για την επιχειρηματική - οικονομική κατάσταση και τις επενδυτικές δυνατότητες της περιοχής.

• Η Πολιτεία και οι φορείς της, στους οποίους θεσμικά αποτελεί σύμβουλο το Επιμελητήριο.

Μέρος του προτεινόμενου έργου είναι η δημιουργία από το Επιμελητήριο ενός ολοκληρωμένου συστήματος που θα γίνει ο καθημερινός Ηλεκτρονικός Σύμβουλος των επιχειρήσεων του Νομού. Ένα μοναδικό σημείο (single contact point) από το οποίο ο επιχειρηματίας θα ενημερώνεται και θα εξυπηρετείται.

Σχετικά Άρθρα