Ιδιώτες συνεργάτες ζητά η ΕΛΣΤΑΤ

Τρί, 20/07/2021 - 16:01

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών για τις διενεργούμενες στατιστικές έρευνες περιόδου Σεπτεμβρίου 2021 - Απριλίου 2022 να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από αύριο 12 μ.μ. μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 23 Αυγούστου.

Tο Μητρώο αυτό που τηρείται από την ΕΛΣΤΑΤ θα ισχύει για 8 μήνες.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα, απόφοιτοι λυκείου, ηλικίας από 18 έως 67 ετών.

Το έργο του περιλαμβάνει έγκαιρη, πλήρη και σωστή συλλογή στατιστικών στοιχείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά, τα οποία συλλέγονται κυρίως με προσωπικές συνεντεύξεις στο χώρο τους και με ειδικά ερωτηματολόγια.

Οι Ι.Σ. πριν αναλάβουν τις μονάδες έρευνας για την οποία επελέγησαν, είναι  υπο χρεωμ ένοι  να παρακολουθήσουν  το  σχετικό  με  την  έρευνα  εκπαιδευτικό  μη  αμειβόμενο  σεμινάριο  , το οποίο γίνεται στην Κεντρική Υπηρεσία της ΕΛΣΤΑΤ για την Αττική και στις κατά τόπους ΠεριφερειακέςΥπηρεσίες Στατιστικής (ΠΥΣ) για την υπόλοιπη Ελλάδα.
 

Επειδή για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων απαιτούνται πολλαπλές μετακινήσεις των ΙΣ σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς και προσωπικές συνεντεύξεις με τους υπευθύνους αυτών, λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα και απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας (όπως κάθε φορά ισχύουν), οι ΙΣ πρέπει να είναι υγιείς, να είναι εφοδιασμένοι με μάσκα και να έχουν καλή φυσική κατάσταση και γνώση της ελληνικής γλώσσας, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις ανάγκες των ερευνών.

Στην περίπτωση που λόγοι ανωτέρας βίας (π.χ., λόγοι διασφάλισης της δημόσιας υγείας κ.λπ.) επιβάλλουν τον περιορισμό της φυσικής παρουσίας των ΙΣ σε ερευνώμενες μονάδες, μπορεί η συλλογή των στοιχείων ερευνών να γίνει με συνεντεύξεις, τηλεφωνικά, κατόπιν σχετικών οδηγιών της ΕΛΣΤΑΤ.

 

Στο Μητρώο ΙΣ Σεπτεμβρίου 2021 Aπριλίου 2022 κατά τη διαδικασία επιλογής θα προηγηθούν επαγγελματίες ερευνητές που ήδη  διαθέτουν Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ) με δραστηριότητα  ερευνητή ή και επέκταση προϋπάρχουσας  δραστηριότητας σε αυτήν του ερευνητή.

Επισημαίνεται ότι  στο πλαίσιο  της επικείμενης Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών, η οποία θα διενεργηθεί κατά το έτος 2021 από 23/10/2021 -23/11/2021, θα καταρτιστεί ειδική εφαρμογή υποβολής εκδήλωση ς ενδιαφέροντος. Μέσω της εφαρμογής αυτής οι υποψήφιοι Ιδιώτες Συνεργάτες θα μπορούν, πέραν των ερευνών που περιλαμβάνονται στους σχετικούς πίνακες  κατωτέρω, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή  και στην ανωτέρω Απογραφή.
 

Λεπτομέρειες σχετικά με τα κριτ ήρια επιλογής, τις υποχρεώσεις των Απογραφέων και το χρόνο απασχόλησής τους θα περιληφθούν στην υπό έκδοση επιμέρους σχετική Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος.

Εξυπακούεται ότι οι Τομεάρχες της Απογραφής Κτιρίων, αλλά και όσοι δεν επελέγησαν στο Μητρώο Τομεαρχών, μπορούν να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο Μητρώο ΙΣ, εφόσον έχουν  τις  σχετικές προϋποθέσεις.

Πριν την υποβολή της αίτησής  τους, όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να διαβάσουν  την αναλυτική σχετική  Ανακοίνωση - Πρόσκληση στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ (στον σύνδεσμο: https://www.statistics.gr/el/statistical-interviewers), η οποία περιέχει σημαντικές και επικαιροποιημένες πληροφορίες και επισημάνσεις.

Για  οποιαδήποτε  διευκρίνιση  που  δεν  καλύπτεται  από  αυτό  το  κείμενο  ή  την  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι Ιδιώτες Συνεργάτες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξωτερικών Συνεργατών - Ερευνητών, στα τηλέφωνα 213 135 3035 ή 3068 ή 3050 ή 2182 ή 2192 (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) ή -κατά στο e -mail: synergates@statistics.gr-
 

 

Σχετικά Άρθρα