Υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ για μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Παρ, 06/10/2017 - 16:02

Aπό την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου γνωστοποιείται η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησς για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο μέτρο 3.4.4. που αφορά στη «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. πρωτ. 1404/26-9-2017 (ΑΔΑ:7ΓΝ94653ΠΓ-ΖΤΦ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ Υ.Α.Α.&ΤΡ.

 

Σχετικά με το θέμα, σας ενημερώνουμε για την Πρόσκληση υποβολής Αιτήσεων Ενίσχυσης-Χρηματοδότησης  για το ΜΕΤΡΟ:

- 3.4.4 – «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας», 

της Ενωσιακής Προτεραιότητας 5, «Ενίσχυση της εμπορίας και της μεταποίησης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020,

 

Φορείς Υλοποίησης

Η αρμοδιότητα διαχείρισης του Μέτρου 3.4.4 του Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 ανήκει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ).

 

Υπαγόμενες Πράξεις

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Απόφασης υπάγονται τα παρακάτω Είδη Πράξεων:

- Εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

- Βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας.

- Μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

- Μεταποίηση των υποπροϊόντων.

- Μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας.

- Νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης.

 

Δικαιούχοι – Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 3.4.4 – Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας είναι :

1. Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές Οργανώσεις, που έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης και που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της.

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις των υπό σύσταση εταιρειών

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις επιχειρήσεων μεγέθους μεγαλύτερου της ΜΜΕ.

2. Οι ενισχύσεις παρέχονται σε Δικαιούχους :

 

(i) των οποίων μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα,

(ii) που αποδεικνύουν την ιδία τους συμμετοχή,

(iii) που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση από Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα, για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης πράξης,

(iv) των οποίων οι επιχειρήσεις διαθέτουν (ιδιόκτητες ή μισθωμένες) εγκαταστάσεις μεταποίησης. Ενισχύσεις δεν παρέχονται σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούνται από εγκαταστάσεις που οι άδειές τους έχουν εκδοθεί στο όνομα άλλης επιχείρησης, η οποία είναι και υπεύθυνη για την τήρηση των όρων τους.

Διαδικασία υποβολής και παραλαβής αίτησης χρηματοδότησης

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότηση, που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr. Εγχειρίδιο οδηγιών συμπλήρωσης της αίτησης χρηματοδότησης θα υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στον εν λόγω ιστότοπο.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ  :

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του α’ κύκλου αξιολόγησης ορίζεται η :

 

 

 

 

 

23-10-2017 & ώρα 12:00

 

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του α’ κύκλου αξιολόγησης ορίζεται η :

 

 

 

 

 

10-01-2018 & ώρα 14:00

 

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η 23-10-2015 (ημερομηνία έγκρισης του ΕΠΑΛΘ 2014-2020).

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ :

Ενημέρωση και Πληροφορίες για την Πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους και στο κοινό παρέχονται από :

1. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ

Μιχαλακοπούλου 103

115 27 Αθήνα

Τηλ. 213 150 11 51

Fax : 210 777 40 90

2. Τα στελέχη της Μονάδας Β2 της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ

α. κ. Κουντουράκη Ιωάννη

Τηλ. : 213 150 11 86

E-mail : ikountourakis@mou.gr

β. κ. Σωτηρόπουλο Αντώνη

Τηλ. : 213 150 11 81

E-mail : asotiropoulos@mou.gr

γ. κ. Καμπόλη Σταμάτη

Τηλ. : 213 150 11 60

E-mail : skampolis@mou.gr 

Σχετικά Άρθρα