Ζητείται υποψήφιος διδάκτορας για Περιβαλλοντική Χημεία Οργανικών Μικρορύπων

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τρί, 27/10/2015 - 11:20

Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας θέσης υποψήφιου/ας διδάκτορα/ος στην ερευνητική περιοχή Περιβαλλοντικής Χημείας Οργανικών Μικρορύπων.

Η έρευνα του/της υποψηφίου/ας θα πραγματοποιηθεί κυρίως στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Ποιότητας & Τεχνολογίας του Τμήματος  Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, βασικό εξοπλισμό του οποίου αποτελούν: τα συστήματα Αέριας Χρωματογραφίας/Διαδοχικής Φασματογραφίας Μάζας (GC/MS/MS) Shimadzu, GCMS-TQ8040, Yγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης  (HPLC UV-Vis) Shimadzu Europa GmbH, της σειράς Prominence και ο Μετρητής Ολικού Οργανικού Άνθρακα TOC Shimadzu, TOC-LCSH.

Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να κατέχει πτυχίο προερχόμενο από Τμήματα Θετικών ή Περιβαλλοντικών Επιστημών, Πολυτεχνικών ή Γεωπονικών Σχολών. Δεκτοί γίνονται και πτυχιούχοι άλλων συναφών προπτυχιακών τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς επίσης και απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου (σχετικών με την ενόργανη ανάλυση και το περιβάλλον ειδικοτήτων).

Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση εισαγωγής για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής για τους αποφοίτους τμημάτων τετραετούς φοίτησης.

Απαιτείται επίσης η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Οι πλήρεις αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Διεύθυνση Κουντουριώτου 41, Τ.Κ. 82100, Χίος, Υπόψη Γραμματείας ΠΜΣ) έως 15 Δεκεμβρίου 2015 (σφραγίδα ταχυδρομείου) και να περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

  1. Αίτηση που να περιλαμβάνει παράλληλα και εμπεριστατωμένη αναφορά για τους λόγους επιθυμίας εκπόνησης διδακτορικής έρευνας και δη στο παραπάνω αντικείμενο (να σταλεί και ηλεκτρονικά).
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (να σταλεί και ηλεκτρονικά).
  3. Αντίγραφα τίτλων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών (σε περίπτωση απονομής από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ).
  4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας τόσο για τις προπτυχιακές όσο και για τις μεταπτυχιακές σπουδές.
  5. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
  6. Δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ή/και συνέδρια (επιθυμητό).
  7. Δύο (2) συστατικές επιστολές.

Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να καταθέσουν οποιοδήποτε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο που, κατά  τη γνώμη τους, θα συνέβαλε ώστε να σχηματιστεί μια πληρέστερη άποψη σχετικά με την επιστημονική και ερευνητική τους ταυτότητα.

Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο e-mail: odim_gram@chios.aegean.gr μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 23:59, τα ανωτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να κατατεθούν είτε σε σφραγισμένο φάκελο από τον/την υποψήφιο/α είτε απευθείας από τον/την αξιολογητή/τρια μέσω του επαγγελματικού ηλεκτρονικού του/της ταχυδρομείου στο e-mail: odim_gram@chios.aegean.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματος (κ. Γεώργιο Βαρδάκη, τηλ. 22710-35419, email: odim_gram@chios.aegean.gr), ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη γνωστική περιοχή της προκήρυξης μπορούν να απευθύνονται στον κ. Σπυρίδωνα Γκολφινόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή, στο τηλ. 22710-35459 και στο e-mail: s.golfinopoulos@fme.aegean.gr.

 

Γεώργιος Λιάγκουρας, Αναπλ. Καθηγητής

     Πρόεδρος Τ.Μ.Ο.Δ.

Σχετικά Άρθρα