"Αναλαμβάνουμε την μελέτη για το Ειδικό Σχολείο"

Δείτε το Βίντεο
Παρ, 05/02/2021 - 14:58

Την εκπόνηση μελετών για τα Ειδικό Σχολείο θα αναλάβει ο συνδυασμός «Χίος Μπροστά» καθώς έγινε δεκτό το αίτημα που είχε κατατεθεί από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Συνδυασμού Γιάννη Καραβασίλη, «οι οδη­γί­ες και κα­τευ­θύν­σεις που θα δο­θούν στην ομάδα ερ­γα­σί­ας που θα συ­στα­θεί, θα εκτε­λού­νται με συ­νέ­πεια, ενώ το ποσό που θα  εξοι­κο­νο­μη­θεί, προτείνεται από τον συνδυασμό να δοθεί σε δρά­σεις και έργα που να αφο­ρούν τα ΑΜΕΑ.»

Στην επιστολή αναφέρει:

«Αξιό­τι­με κ. Ξε­νά­κη κατ’ αρχάς να σας ευ­χα­ρι­στή­σω για την απο­δο­χή της πρό­τα­σης μας για την εκ­πό­νη­ση των απαι­τού­με­νων με­λε­τών για το Ει­δι­κό Σχο­λείο για τα ΑΜΕΑ.

Εξυ­πα­κού­ε­ται ότι προσ­δο­κού­με σε άρι­στη συ­νερ­γα­σία με­τα­ξύ των συ­να­δέλ­φων μη­χα­νι­κών που θα ανα­λά­βουν την εκ­πό­νη­ση της με­λέ­της και της ΤΥ.

Οι οδη­γί­ες και κα­τευ­θύν­σεις που θα δο­θούν στην ομάδα ερ­γα­σί­ας που θα συ­στα­θεί, θα εκτε­λού­νται με συ­νέ­πεια ώστε το απο­τέ­λε­σμα που θα προ­κύ­ψει να είναι σύμ­φω­νο με τις απαι­τού­με­νες προ­ϋ­πο­θέ­σεις.

Για τον λόγο αυτό θα θέ­λα­με να ορι­στεί μία αρ­χι­κή συ­νά­ντη­ση ώστε να γίνει ενη­μέ­ρω­ση­γε­νι­κά για το έργο και για το σχε­τι­κό υλικό που υπάρ­χει ήδη στην υπη­ρε­σία.

Σχε­τι­κά με τους οι­κο­νο­μι­κούς πό­ρους που θα εξοι­κο­νο­μη­θούν, σας υπεν­θυ­μί­ζω την­πρό­τα­ση μας για την αξιο­ποί­η­ση τους σε δρά­σεις και έργα που να αφο­ρούν τα ΑΜΕΑ».

 

 

 

 

analamvanoyme_ti_meleti_gia_to_eidiko_sholeio

Σχετικά Άρθρα