Οι θέσεις του σωματείου της ΔΕΥΑΧ στις αιτιάσεις Φυτούση για τον ρουχισμό τους

Πέμ, 25/05/2017 - 17:32

Κύριε Διευθυντά,

Σχετικά με την επιστολή παραίτησης του κ. Φυτούση από τη θέση του δημοτικού συμβούλου και σε ό,τι μας αφορά, θα θέλαμε για την ορθή και πληρέστερη ενημέρωση των αναγνωστών σας, να αναφέρουμε τα κάτωθι:

Έντονη παραπληροφόρηση συνεχίζει να χρησιμοποιεί ο κ. Φυτούσης, ακόμη και την ώρα της παραίτησής του από το δημοτικό συμβούλιο, όσον αφορά το θέμα της παροχής (όχι επιδόματος) σε είδος (ρουχισμό) των υπαλλήλων της ΔΕΥΑ Νήσου Χίου και τις παράνομες και αυθαίρετες αποφάσεις που ελάμβανε κατά την περίοδο της Προεδρίας του σε βάρος τους προκειμένου να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από τα πολιτικά «ρουσφέτια» στα οποία επιδίδετο καθημερινά σε βάρος της επιχείρησης και των πολιτών της Χίου, πιθανόν για να εξασφαλίσει στις επόμενες δημοτικές εκλογές την επανεκλογή του.

Παραβλέποντας το γεγονός ότι ο ίδιος είναι ο μόνος, που, ως πρώην υπάλληλος της ΔΕΗ, δεν δικαιούται να μιλά για παράνομες και υπερβολικές αξιώσεις των εργαζομένων και ότι επιμένει να θεωρεί του υπαλλήλους των ΔΕΥΑ δημόσιους υπαλλήλους, θα πρέπει να επαναλάβουμε για πολλοστή φορά ότι οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης, σύμφωνα με τον ιδρυτικό τους νόμο 1069/1980 έχουν διφυή χαρακτήρα, αφού, για να πετύχουν τον σκοπό τους, ασκούν αρμοδιότητες που προσιδιάζουν σε δημόσιες αρχές, δεν αποτελούν όμως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ούτε ειδικότερα οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά συνιστούν αυτοτελείς, έναντι των ΟΤΑ, επιχειρήσεις (όχι υπηρεσίες), που λειτουργούν υπό μορφή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, με βάση ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθ. 51 του ν. 1892/1990, για την επαναοριοθέτηση του Δημοσίου τομέα oι ΔΕΥΑ δεν περιλαμβάνονται στον τομέα του δημοσίου, όπως δεν περιλαμβάνονται σε καμία από τις επόμενες αναθεωρήσεις (Ν. 1943/1991, ν. 3229/2004). Αυτά για να γίνει πλέον αντιληπτό ότι οι υπάλληλοι των ΔΕΥΑ δεν είναι και δεν ήταν ποτέ υπάλληλοι ΟΤΑ και ανέκαθεν υπόκειντο δε διαφορετικό εργασιακό καθεστώς από αυτό των τελευταίων και να εξηγηθεί έτσι ο λόγος για τον οποίο εξακολουθούν οι ΔΕΥΑ να διέπονται από Συλλογικές Συμβάσεις εργασίας που υπογράφονται από την ΕΔΕΥΑ (σωματείο εργοδοτών) και την ΠΟΕ ΔΕΥΑ (σωματείο εργαζομένων). Μάλιστα η τελευταία κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας υπεγράφη στις 31/3/2017 και πήρε πράξη κατάθεσης από το Υπουργείο Απασχόλησης ΠΚ 9/6-4-2017 ισχύει δε μέχρι το τέλος του έτους 2017.

Με το νόμο 4093/2012 για τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου καταργήθηκαν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίες μόνο ως προς τις μισθολογικές απολαβές και παραμένουν σε ισχύ οι θεσμικές παροχές, όπως οι παροχές σε είδος (ρουχισμός). Παροχή την οποία αναγνωρίζει το ίδιο το Κράτος ως νόμιμη (ως μη αποτελούσα μισθό) με τα με αριθ. 5218/194/11-4-2013 και 2/20391/0022/15-4-2013 έγγραφα των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών αντίστοιχα. Άλλωστε ο κ. Φυτούσης έχει κατ’ επανάληψη ζητήσει γνωμοδοτήσεις από αρκετούς νομικούς – δικηγόρους της Χίου, που απεφάνθησαν επί του νομίμου του αιτήματός μας, αλλά και από τον κ. Ζυγούρη, νομικό σύμβουλο της ΕΔΕΥΑ και της ΚΕΔΕ. Παρά τις θετικές για το αίτημα των υπαλλήλων γνωμοδοτήσεις τους ο ίδιος ως Πρόεδρος επέμεινε να αρνείται την παροχή με αποτέλεσμα εκείνος και με δική του ευθύνη να επιβαρύνει σήμερα τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ Νήσου Χίου, αφού σε περίπτωση που καταβαλλόταν η παροχή σε είδος τα ποσά θα ήταν σημαντικά μικρότερα (μειοδοτικός διαγωνισμός, έλλειψη τόκων, έλλειψη δικαστικών εξόδων χωρίς νόμιμο λόγο) από αυτά που σήμερα καλείται να καταβάλλει η ΔΕΥΑ Νήσου Χίου. Και φυσικά είναι τουλάχιστον αστείος ο ισχυρισμός ότι «καμία νομική ή άλλου είδους ευθύνη» δεν φέρει η ΔΕΥΑ Ν. Χίου, αν αρνηθεί τέτοιου είδους επίδομα, «βεβαιωμένο από δικηγόρο» (άλλη μία φορά….). Το πληροφορούμε λοιπόν ότι από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθ. 22 παρ. 2 του Συντάγματος και 3 παρ. 1, 7, 8 παρ. 2, 10 παρ. 2, 1 παρ. 2 και 16 παρ. 6 του ν. 1876/1990 προκύπτει ρητά και με σαφήνεια ότι οι κανονιστικοί όροι των ΣΣΕ έχουν άμεση και αναγκαστική ισχύ ουσιαστικού νόμου, σύμφωνα και με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 1876/1990. Περαιτέρω οι ΣΣΕ δεσμεύουν τους εργοδότες και του εργαζομένους που είναι μέλη των συμβαλλόμενων συνδικαλιστικών οργανώσεων. Έτσι η μη τήρηση των όρων των ΣΣΕ έχει, εκτός όλων των άλλων τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται για την παράβαση της εργατικής νομοθεσίας (θα έπρεπε να είχε επέμβει ο Επιθεωρητής Εργασίας) οι οποίες συρρέουν με τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθ. 21 του ν. 1876/1990. Προφανώς για αυτά δεν έχει πληροφορήσει ή βεβαιώσει δικηγόρος τον κ. Φυτούση.

Σχετικά με την πρόταση να μεταφερθεί το αντικείμενο ύδρευσης και αποχέτευσης στο Δήμο, που εξαπέλυσε εν είδη απειλής (;)΄, όπως έκανε πάντα όταν δεν είχε επιχειρήματα,, ας προσέξει καλλίτερα γιατί οι ΔΕΥΑ, σε μία εκ των οποίων ήταν πρόεδρος για αρκετά χρόνια, ιδρύθηκαν, όπως ρητά αναφέρει η αιτιολογική έκθεση του ν. 1069/1980, και λειτουργούν με την προεκτεθείσα μορφή, προκειμένου να μην χρησιμοποιείται η ύδρευση και αποχέτευση, δηλαδή το πολύτιμο αγαθό του νερού και της καθαριότητας, για ρουσφετολογικούς λόγους. Αν ο κ. Φυτούσης αυτό οραματίζεται είναι κάτι που αφορά τον ίδιο. Εμείς αυτό που έχουμε να επισημάνουμε είναι ότι από τις 227 ΔΕΥΑ που λειτουργούν σε όλη τη Χώρα μόνο τρεις έκλεισαν τα προηγούμενα χρόνια (αυτές των Αμαλιάδος, Μεγάρων και Ιεράπετρας) και ήδη για τις πρώτες δύο τα Δημοτικά Συμβούλια αποφάσισαν την επανίδρυσή τους. Γιατί άραγε;

Τέλος, ο κύριος Φυτούσης πλανάται πλάνη οικτρά αν νομίζει ότι θα συνεχίσει να εξαπολύει ανυπόστατες κατηγορίες, συκοφαντίες και ύβρεις για το σύνολο των υπαλλήλων και σε καθένα χωριστά και ο σύλλογος μας θα τον ανέχεται. Σε κάθε επόμενη αυθαίρετη, ψευδή και παραπλανητική τοποθέτησή του που θίγει τα συμφέροντα και το κύρος της επιχείρησης, των υπαλλήλων της και των πολιτών της Χίου θα μας βρίσκει απέναντί του με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο. Και σ’ αυτήν την περίπτωση το μόνο που τον συμβουλεύουμε είναι «κρείττον το σιγάν, κ. Φυτούση». 

 

Σχετικά Άρθρα