Οι Γερμανοί... ξανάρχονται

Τετ, 02/01/2019 - 06:24
Λευτέρης Πυκνής

Μιά άληθινή Τραγική ´Ιστορία πρίν άκριβώς έβδομήντα πέντε χρόνια γιά τήν ένδεκαμελή οίκογένεια τού ´ Ιάκωβου καί τής ´Ιουλίας Καμίτση τό γένος Γεόμελου στήν περιοχή Ρήγου Βροντάδου!

Τά παιδιά Γεώργιος,Καλλιόπη,Γρηγόρης,Μαρία,´Ελευθερία ,´Αγγελική,Φιλία ,Χρυσόστομος καί Βασίλης!

´Η οίκογένεια είχε κατάστημα οίκιακών είδών γωνία ´Απλωταριάς καί ´Αργέντη! Τούς τελευταίους μήνες τού 1942 ´ό Σταμάτης Πεντάκης πούλησε στό κατάστημα σύρμα τηλεφωνικής γραμμής!Τά δυό άδελφια Χρυσόστομος καί Βασίλης τά τοποθέτησαν στή βιτρίνα τού καταστήματος πρός πώληση!

Τότε τούς συνέλαβαν οί Γερμαναράδες καί τούς φυλάκισαν στό περιβόητο τρίγωνο!´Η άδελφή τους ´Αγγελική έπρόκειτο νά παντρευτεί μέ τόν ναυτικό Νικόλαο Πίττα.

Στίς 12 Νοεμβρίου γίνετai ό γάμος στήν οίκία τού Νίκου Πίττα μέ κουμπάρα τήν αδελφή τής ´Αγγελικής ´Ελευθερία! ΚΙΣΜΕΤ γιατί ή ´Ελευθερία πάντρεψε καί μένα μέ τήν ´Ιουλία τό 1969.

Σάν αύριο πρίν 75 χρόνια στίς 2 ´Ιανουαρίου 1943 τήν αυγή οί Γερμανοί έκτέλεσαν τον Σταμάτη Πεντάκη καί τά άδέλφια Χρυσόστομο καί Βασίλη Καμίτση.

Τούς έβαλαν μέσα σέ τσουβάλια μέ πέτρες καί τούς φουντάρισαν στή Θάλασσα ! Μετά άπό λίγες έβδομάδες πέθανε άπό τον καημό του καί ´ό πατέρας τους ´Ιάκωβος! Τραγικό γεγονός

γιά τήν οίκογένεια πού δέν μπόρεσαν νά θάψουν τά παλικάρια τους !

Θυμάμαι κάθε 2 ´Ιανουαρίου ή ´Αγγελική Πίττα έπαιρνε τήν άδελφή της Φιλία Μυριαγκού καί μέ τά pόδια πήγαιναν στό Κοντάρι καί έκλεγαν κρυφά τά άδέλφια τους!´Επιτέλους μετά 

άπό 75 χρόνια ´ό Δήμος Χίου τοποθέτησε Μαρμάρινη Πλάκα μέ τούς 16 έκτελεσθέντες γιά παραδειγματισμό άπό τούς Γερμαναράδες!´Η οίκογένεια ποτέ δέν ζήτησε ούτε ήθελε νά καταγραφούν

στήν ´Εθνική ´Αντίσταση γιά όποιοδήποτε όφελος.

Στήν μνήμη τών θείων τής ´Ιουλίας καταγράφω τό γεγονός γιά νά μείνη στή ´Ιστορία καί άντί Μνημοσύνου!

Αίωνία τους ή Μνήμη! Λευτέρης Πυκνής(Μαλλιάς) Καλλιμασιώτης 

Άλλες απόψεις: του Λευτέρη Πυκνή