Πατρικές Συμβουλές στόν Κινέζο Πρωθυπουργό μας

Τετ, 14/11/2018 - 06:22
Λευτέρης Πυκνής

Αξ.Κύριε Πρωθυπουργέ,

Παίρνω τό θάρρος έπειδή στήν ήλικία είστε μικρότερος άπό τά παιδιά μου νά σάς έκθέσω τίς άπόψεις μου τούς προβληματισμούς καί κυρίως τήν άγανάκτηση μου γιά τό μπάχαλο καί τήν παρανομία πού καθημερινά βλέπω,άκούω καί έπικρατεί στήν Πατρίδα μας καί έσείς σάν ´Αρχοντας τού τόπου κάνετε τόν Κινέζο.

Δέν πιστεύω νά μήν γνωρίζετε τό τί γίνεται στά ύπουργεία σας καί τό τί πράττουν οί άνεκδιήγητοι ύπουργοί σας!

Μάς διασύρουν καί Μάς ξευτιλίζουν διεθνώς καθημερινά,κάθε ώρα καί στιγμή κάνοντας κι ´αύτοί τό ίδιο μέ έσάς,δηλαδή τούς Κινέζους.

1)Στήν παιδεία έκεί καί άν έπικρατεί μπάχαλο!Ρουβίκωνες καί άναρχικοί ( Κράτος ένΚράτει ) Αίσχος καί Ντροπή !!! Ρεζίλι τών σκυλιών Διεθνώς!

2) Στήν Δημόσια τάξη,έχετε διαλύση τά πάντα,έχετε άποκεφαλίσει καί άπαξιώνετε τούς ένστόλους τούς ξεφτιλίζετε καί τούς κάνετε μπαλάκι τού κλώτσου καί μπάτσου!

3)Τήν ´Υγεία έκεί καί άν γίνεται ό χαμός,είμαστε γιά κλάματα καί γιά τά πανηγύρια!

4)Προσπαθείτε μέ κάθε τρόπο νά άμαυρώσετε τήν ύπόληψη καί τήν άξιοπρέπεια τών δικαστικών πού τούς ρίχνετε μέ κάθε τρόπο καθημερινά μπανανόφλουδες!

5)Τώρα έσείς είστε ´Υπουργός ´Εξωτερικών χρειάζεται πολύ προσοχή στόν χειρισμό τών διεθνών μας σχέσεων καί πρό παντός τής έδαφικής μας άκεραιότητος !

6) Τά όσια καί τά ´Ιερά μας! ´Εδώ καί άν χρειάζεται μεγάλη προσοχή,γιατί μέ τήν Φόρα πού,έχετε πάρει γιά νά γίνεται άρεστός στό άριστερόστροφο άσκέρι σας, μέ υποσχέσεις νά διορίσετε νέους δημοσίους ύπαλλήλους δολοφονήτε τούς παπάδες, τήν έκκλησία,διαλύεται τήν Χριστιανοσύνη! Βρίκατε έναν ύπερήληκα άφωνο γέροντα πού θά έπρεπε πλέον νά μονάζει σέ κάποιο Μοναστήρι καί νά προσεύχεται,διότι δέν γνωρίζει κανείς σ´αύτή τήν ήλικία ή Σοφία τού μυαλού άν μεταλλάσσεται σέπαλιμπαιδισμό καί παραλογισμό μέ τίς ένέργειες καί άποφάσεις πού παίρνει !

Εύχομαι ή Παναγιά καί ό Χριστός νά σάς φωτίσουν όλους σας!

Ένας όνειροπόλος ´Ακρίτας ! Λευτέρης Πυκνής (Καλλιμασιώτης).

Άλλες απόψεις: του Λευτέρη Πυκνή