Ένας μήνας προθεσμία στους καταστηματάρχες για την "χαρτούρα" της παραχώρησης χώρου στο λιμάνι

Ποιες οι προϋποθέσεις για τη διατήρηση των κατασκευών που υπάρχουν στα πεζοδρόμια αλλά και για την τοποθέτηση νέων
Τετ, 10/01/2018 - 15:26

Σε συνέχεια των όσων έχουν συζητηθεί για την παραχώρηση χρήσης χώρου στη χερσαία ζώνη λιμένων, με το επίκεντρο του ενδιαφέροντος να βρίσκεται στο κεντρικό λιμάνι της Χίου, ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Χίου, Αντώνης Κέφης, γνωστοποιεί επισήμως τον... κατάλογο της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθήσουν οι καταστηματάρχες εάν θέλουν να τους παραχωρηθεί χώρος αλλά και τι πρέπει να κάνουν οι έχοντες σταθερές κατασκευές στα πεζοδρόμια, αν θέλουν να τις διατηρήσουν.

Θυμίζει δε ότι όλοι πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά μέχρι τις 9 Φλεβάρη.

Αναλυτικά το έγγραφο, που υπογράφει ο Πρόεδρος του Λ.Τ. αναφέρει:

" Σας υπενθυμίζουμε ότι οι παραχωρήσεις ειδικού δικαιώματος χρήσης χώρου έληξαν 31/12/17. Προκειμένου το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο να προχωρήσει σε νέες παραχωρήσεις

ειδικού δικαιώματος χρήσης χώρου διάρκειας μικρότερης των τριών ετών για τοποθέτηση

τραπεζοκαθισμάτων, υπαίθριου εμπορίου, κλπ., παρακαλούμε να υποβάλλεται άμεσα τα

παρακάτω:

Τέσσερα (4 ) τοπογραφικά διαγράμματα , τα οποία θα είναι υπογεγραμμένα από

διπλωματούχο Μηχανικό ανάλογης ειδικότητας, θεωρημένα από τη Διεύθυνση Τεχνικών

Υπηρεσιών του Δήμου Χίου, στα οποία θα πρέπει να απεικονίζεται ευκρινώς ο

αιτούμενος για παραχώρηση χώρος και ο σκοπός του. Στο τοπογραφικό θα πρέπει να

απεικονίζεται ευκρινώς ο αιτούμενος για παραχώρηση χώρος σε σχέση με τις

εγκεκριμένες οριογραμμές αιγιαλού – παραλίας και Χερσαίας Ζώνης Λιμένα και η

ακριβής έκτασή του σε τετραγωνικά μέτρα. Επί των τοπογραφικών να αναφέρεται η

Απόφαση καθορισμού της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα. Σε περίπτωση αίτησης για χώρο ίδιο

με εκείνον του προηγούμενου έτους θα γίνονται δεκτά δύο (2) αντίγραφα συνοδευόμενα

με το πρωτότυπο τοπογραφικό.

Φ ωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος,

στην οποία θα αναγράφετε ο επιτρεπόμενος αριθμός τραπεζοκαθισμάτων .

Αιτήσεις για χώρους που έχουν προηγούμενες οφειλές δεν θα εξετάζονται.

Αιτήσεις για χώρους που υφίστανται ήδη κατασκευές μόνιμου ή προσωρινού χαρακτήρα που

υλοποιήθηκαν χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης θα

εξετάζονται εφόσον προσκομισθούν επιπρόσθετα των ανωτέρων (άδεια λειτουργίας,

τοπογραφικό): α) Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού για τη στατική επάρκεια των υφιστάμενων

κατασκευών , και β) Στις περιπτώσεις κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων, Σύμφωνη γνώμη της

αρμόδιας υπ ηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού .

 

Σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον για νέες κατασκευές αυτές θα εγκρίνονται αφού προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αφού ληφθούν οι κατά Νόμο απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις (άρθρο 96 του Νόμου 4504/2017).

 

Τέλος σας επισημαίνουμε ότι οι αιτήσεις που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία μας μετά από τις 9/2/2018, δεν θα εξετάζονται με εξαίρεση εκείνες που αφορούν νέες επιχειρήσεις με άδεια λειτουργίας μετά την 9/2/2018.»

Σχετικά Άρθρα