Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας

ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30/09/2018
Τρί, 18/09/2018 - 12:36

Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, επανιδρύει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας» (Master by Research on Financial and Management Engineering) (ΦΕΚ επανίδρυσης 2884/19-07-2018, τ. Β’), το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας» (Master by Research on Financial and Management Engineering).

 

Αντικείμενο και στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, εργαλείων στο χώρο της Έρευνας των Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης.

Το Π.Μ.Σ. στοχεύει να προσδώσει στους/στις αποφοίτους του ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως την ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης πολύπλοκων προβλημάτων που συνδυάζουν πολλαπλούς τομείς της τεχνολογίας, πληροφορικής, διοίκησης και οικονομίας.

 

Στο Π.Μ.Σ. ο/η φοιτητής/φοιτήτρια καλείται από την πρώτη μέρα και για όλη τη διάρκεια των σπουδών του/της να επιλέξει και να ασχοληθεί με ένα συγκεκριμένο ερευνητικό θέμα. Το Π.Μ.Σ. αποτελεί ιδανικό προπομπό για διδακτορικές σπουδές. Tα προτεινόμενα θέματα έρευνας αναγράφονται στο παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης.

 

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση: α) δύο (2) υποχρεωτικών μαθημάτων, β) δύο (2) μαθημάτων κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών, γ) επιτυχής υποστήριξη μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας με καθαρή συνεισφορά στην απόκτηση νέας επιστημονικής γνώσης, καθώς και δ) υποβολή δύο (2) πρωτότυπων επιστημονικών άρθρων τα οποία θα πρέπει να έχουν γίνει αποδεκτά, κατόπιν κρίσης για δημοσίευση σε εγκεκριμένο επιστημονικό περιοδικό ή διεθνές συνέδριο ή κεφάλαιο σε βιβλίο. Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης εκ μέρους του/της φοιτητή/φοιτήτριας για την αξιολόγηση της διπλωματικής εργασίας, αποτελεί η επιτυχής εξέταση στα προαναφερόμενα μαθήματα καθώς και η υποβολή των δύο (2) πρωτότυπων επιστημονικών άρθρων.

 

Το Π.Μ.Σ. υλοποιείται σε περιβάλλον μεικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: α) εντατικές διαλέξεις που πραγματοποιούνται στην έδρα του Τμήματος, στην αρχή κάθε διδακτικής περιόδου, β) ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των διδακτικών περιόδων και γ) εξεταστική περίοδο που διεξάγεται, επίσης, στην έδρα του Τμήματος, στο τέλος κάθε διδακτικής περιόδου. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις κ.λπ., είναι υποχρεωτική.

Το Πρόγραμμα είναι α) πλήρους φοίτησης  με χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Σ.. τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, β) μερικής φοίτησης με χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Σ.. πέντε (5) διδακτικά εξάμηνα.

 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, θα εισαχθούν στο  Π.Μ.Σ. «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας» (Master by Research on Financial and Management Engineering)  κατ’ ανώτατο όριο τριάντα (30) μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/φοιτήτριες

 

Ελάχιστες τυπικές προϋποθέσεις για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4485/17 είναι πτυχίο/δίπλωμα, α’ κύκλου σπουδών και η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ.

 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι/διπλωματούχοι Τμημάτων Πολυτεχνείων, Πανεπιστημίων και Τμημάτων Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) της ημεδαπής, ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης, γίνονται δεκτοί/ές  επί πτυχίω φοιτητές/φοιτήτριες των Ιδρυμάτων της ημεδαπής υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση και μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, οπωσδήποτε όμως μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.

 

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, η οποία πραγματοποιείται πριν την έναρξη μαθημάτων του Α’ Εξαμήνου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το Nόμο 4485/17, ύψους 1.000€.

 

Στους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/φοιτήτριες παρέχεται αριθμός υποτροφιών, δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στέγασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο και στους Κανονισμούς-Αποφάσεις του Ιδρύματος.

 

H επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητριών/Φοιτητριών γίνεται µε συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

  • Κατηγορία πτυχίου/διπλώματος
  • Βαθμός πτυχίου/διπλώματος, βαθμολογία στα μαθήματα τα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ,  χρόνος που απαιτήθηκε για την κτήση του και επίδοση σε διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών)
  • Ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
  • Συνέντευξη υποψηφίου.

Συνυπολογίζονται άλλα ειδικά προσόντα, όπως μεταπτυχιακοί τίτλοι και ειδικές γνώσεις, κατοχή ειδικών πιστοποιητικών, καθώς και η συνολική εικόνα και προσωπικότητα  του/της κάθε υποψηφίου/υποψηφίας. Επίσης, θα συνεκτιμηθούν τυχόν δημοσιεύσεις, συγγραφική δραστηριότητα καθώς και οι συστατικές επιστολές.

 

Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι/υποψήφιες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν σε συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν στην έδρα του Τμήματος (παρέχεται η δυνατότητα η συνέντευξη να πραγματοποιηθεί με τη χρήση νέων τεχνολογιών), σε χρονικό διάστημα που θα γνωστοποιηθεί στους/στις υποψηφίους/ες και θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

Η υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι την Κυριακή 30/09/2018.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι τις 30/09/2018 και ώρα 23:59, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

 

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν εμπρόθεσμα τα παρακάτω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά:

1.        Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας,

 2.        Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα,

  3.       Μονοσέλιδο κείμενο στο οποίο θα τεκμηριώνεται η βούληση και τα κίνητρα του/της  υποψηφίου/υποψηφίας για την εισαγωγή του/της στο συγκεκριμένο Π.Μ.Σ.,

  4.       Φωτοτυπία τίτλων σπουδών ή Βεβαίωση περάτωσης Σπουδών (οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17),

  5.       Φωτοτυπία αναλυτικής βαθμολογίας  με ακριβή Μ.Ο.,

  6.       Αντίτυπο Διπλωματικής/Πτυχιακής Εργασίας με θέμα συναφές με το αντικείμενο του ΠΜΣ (εφόσον εκπονήθηκε) σε ψηφιακή μορφή (εάν υπάρχει),

  7.       Φωτοτυπία, των δύο όψεων, της αστυνομικής ταυτότητας του/της υποψηφίου/υποψηφίας,

  8.       Δύο (2) συστατικές επιστολές οι οποίες αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Nautilus από τον/την υπογράφοντα/υπογράφουσα αυτών,

  9.       Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 (επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του ΠΜΣ,  σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 4485/17)

  10.     Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις σε ψηφιακή μορφή (εάν υπάρχουν),

  11.     Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν),

  12.     Οι υποψήφιοι/υποψήφιες μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη τους θα συνέβαλε, ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη.

 

Τα αποτελέσματα επιλογής των Υποψηφίων θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/οι προκειμένου να ενημερωθούν για τη δομή, τους κανόνες λειτουργίας του Π.Μ.Σ. και για κάθε θέμα που αφορά τον τρόπο και τη διαδικασία επιλογής τους κ.λ.π. να λάβουν γνώση του Κανονισμού Λειτουργίας του που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

 

Γραμματεία Π.Μ.Σ. Τηλ.: 2271035432 τις ώρες 09:00 – 15:00  ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: medmode_gram@chios.aegean.gr ή στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: http://medmode.aegean.gr/

Σχετικά Άρθρα