Υποψήφιο Διδάκτορα για νανοσύνθετα υλικά με βάση το τσιμέντο αναζητά το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

Τετ, 09/05/2018 - 14:38

Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ενός/μίας υποψηφίου/ας στην ερευνητική περιοχή:

«Νανοσύνθετα υλικά με βάση το τσιμέντο»

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα του/της υποψηφίου/ας θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και αξιολόγηση τσιμεντοειδών υλικών με ενσωματωμένες νανοδομές άνθρακα.

Για την ανωτέρω θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα υφίσταται ενδεχόμενο χρηματοδότησής της από πρόσφατα εγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα.

Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να κατέχει πτυχίο/δίπλωμα Επιστήμης των Υλικών ή Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή συναφές δίπλωμα σπουδών. Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής σε συναφή προς το παραπάνω ερευνητικό πεδίο θεωρείται προσόν. Σε ειδικές περιπτώσεις, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μπορεί να γίνει δεκτός/ή και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ.. Απαιτούνται, πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας καθώς και ειδικές γνώσεις στα αντικείμενα της τεχνολογίας των υλικών ή/και της πειραματικής μηχανικής των υλικών.

Οι πλήρεις αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Διεύθυνση Κουντουριώτου 41, Τ.Κ. 82132, Χίος, Υπόψη Γραμματείας ΤΜΟΔ) έως 28 Μαΐου 2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου) και να περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

  1. Αίτηση που να περιλαμβάνει τους λόγους επιθυμίας εκπόνησης διδακτορικής έρευνας και δη στον παραπάνω τομέα (να σταλεί και ηλεκτρονικά στο e-mail: gvardakis@aegean.gr).
  2. Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή ισόκυρο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.
  3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (να σταλεί και ηλεκτρονικά στο e-mail: gvardakis@aegean.gr).
  4. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (σε περίπτωση απονομής από Πανεπιστήμια της Αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ).
  5. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας στα προπτυχιακά και στα μεταπτυχιακά μαθήματα.
  6. Αποδεικτικά στοιχεία (τίτλοι σπουδών) για την πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  7. Αντίτυπα επιστημονικών δημοσιεύσεων (εάν υπάρχουν).
  8.  Αντίγραφο πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας και μεταπτυχιακής διατριβής (εφόσον έχει πραγματοποιηθεί) σε ηλεκτρονική μορφή.
  9. Δύο (2) συστατικές επιστολές (επιθυμητό).
  10. Κάθε συμπληρωματικό στοιχείο χρήσιμο για την αξιολόγηση του υποψηφίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματος (κ. Γεώργιο Βαρδάκη, e-mail: gvardakis@aegean.gr, τηλ. 2271035432).

Σχετικά Άρθρα