Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για τους νέους συνοριοφύλακες

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 1.060 ΓΙΑ 64 ΘΕΣΕΙΣ!
Παρ, 11/09/2020 - 14:28

1.060 εκδήλωσαν στη Χίο ενδιαφέρον για πρόσληψη ως συνοριοφύλακες στη δεύτερη κατά σειρά προκήρυξη θέσεων από την οποία στο νησί μας θα προσληφθούν 64 άτομα.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, που δημοσίευσε τους πίνακες των κατ΄αρχάς πληρούντων τα προσόντα κατά φθίνουσα σειρά μορίων και αυτών που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη ως Συνοριακοί Φύλακες Ορισμένου Χρόνου σε Περιφερειακές Ενότητες των Περιφερειών, μεταξύ των οποίων και στη Χίο.

Κατόπιν της δημοσίευσης των πινάκων, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη, προβλέπεται δικαίωμα σε όλους τους/ις υποψήφιους/ες να ασκήσουν ένσταση κατά αυτών ενώπιον του ΑΣΕΠ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους.

Η διαδικασία υποβολής της ένστασης ορίζεται στην υποπαρ. 1 της παρ. Γ του κεφαλαίου V της υπ΄αριθ. 6000/2/6472-νστ΄από 03-08-2020 προκήρυξης, με Α.Δ.Α.: ΩΦΣΟ46ΜΤΛΒ-ΚΩΣ.

Στην ένσταση δέον είναι να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του/ης υποψήφιου/ας, ο Α.Μ.Κ.Α., η κατηγορία και η Περιφερειακή Ενότητα που υπέβαλε αίτηση συμμετοχής, καθώς και η Διεύθυνση Αστυνομίας, σε υφιστάμενο Αστυνομικό Τμήμα της οποίας υπέβαλε αίτηση συμμετοχής.

Διαβάστε τα αποτελέσματα εδώ

Σχετικά Άρθρα