Λήψη απόφασης σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο

Τρί, 08/06/2021 - 14:20

«Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 9/6/2021, έχει περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη (θέμα 4ο) η λήψη απόφασης για “Τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τους Δήμους Χίου, Οινουσσών και Ηρωικής Νήσου Ψαρών.” Όπως έχουμε ήδη δηλώσει στις τοποθετήσεις του συνδυασμού μας, θεωρούμε ότι το θέμα

είναι πολύ σημαντικό για το έργο και την αποτελεσματικότητα του Δήμου Χίου, αλλά και των όμορων Δήμων» αναφέρει σε ανακοίνωση του ο συνδυασμός «Πρωτοβουλία για την Χίο» και συνεχίζει:

«Όπως γνωρίζετε με την 578/2020 Απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει κατά πλειοψηφία (25/36), ανάμεσα στα υπόλοιπα εγκρίνει την εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας και τη σύνταξη σχεδίου καταστατικού, τα οποία θα κατατεθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο για να λάβει την οριστική του απόφαση.

Η προϋπόθεση να τεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και πάλι για οριστική απόφαση είναι φανερό ότι είναι επιπλέον όρος τον οποίο έθεσε το Δημοτικό Συμβούλιο, μιας και σύμφωνα με την τότε ισχύουσα νομοθεσία, ούτως ή άλλως το θέμα της ίδρυσης θα ερχόταν, και έτσι θα ήταν πλεονασμός να περιλαμβάνεται στην απόφαση του Δ.Σ.

Είναι λοιπόν φανερό ότι το Δ.Σ. το έθεσε ως επιπλέον των ισχυόντων όρο, όπως είχε κάθε δικαίωμα. Εξάλλου, το γεγονός ότι επισημαίνεται δείχνει ότι οι ψηφίσαντες είχαν αυτή την ασφαλιστική δικλείδα στο μυαλό τους (είτε το προέβλεπε ο νόμος είτε όχι), επαναλήφθηκε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ως όρος και ως προϋπόθεση και με αυτό ως δεδομένο διαμόρφωσαν την άποψή τους και ψήφισαν.

Με την παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4795/2021 (ΦΕΚ 62Α’/17-4-2021), η αρμοδιότητα να “Αποφασίζει για την ίδρυση ή συμμετοχή του Δήμου σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Ο.Τ.Α. του
άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α' 53)” μεταφέρθηκε στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής. (ν. 3852/2010, παρ. 1, εδ.κ).

Δεδομένης της ειδικής πρόβλεψης που υπάρχει στην απόφαση 578/2020 του ΔΣ, όπως αυτή μάλιστα (η απόφαση ΔΣ) προβλεπόταν από την ειδική εγκύκλιο επί του θέματος, νομίζω ότι
το θέμα θα πρέπει να αποσυρθεί από την Οικονομική Επιτροπή και να τεθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ισχυρίζομαι το παραπάνω, μιας και εφ’ όσον για οποιονδήποτε λόγο το θέμα δεν επανέλθει στο ΔΣ, η απόφαση 578/2020 δεν ισχύει.

Στο ίδιο πνεύμα, όπως γνωρίζετε, η Οικονομική Επιτροπή “...μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.” (ν.3852/2010 αρ. 72, παρ. 2). Κάτι τέτοιο θα είχε το επιθυμητό από όλους αποτέλεσμα.

Αν και αυτή η πρόβλεψη του νόμου εξυπηρετεί την περίπτωσή μας, επισημαίνω ότι υπάρχει η ειδική προϋπόθεση που έχει θέσει το Δημοτικό Συμβούλιο στην Απόφασή του (578/2020) η οποία Απόφαση είναι απαραίτητη για τη σύσταση του εν λόγω Αναπτυξιακού Οργανισμού, της οποίας Αποφάσεως οι ειδικές προβλέψεις δεν έχουν αναιρεθεί από κάποια
υπερισχύουσα νομοθεσία, μέχρι στιγμής.

Προτείνω λοιπόν, ι) το θέμα να αποσυρθεί από την Οικονομική Επιτροπή, ιι) να τεθεί στην Οικονομική Επιτροπή η πρόταση παραπομπής του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, και ιιι) να τεθεί ως θέμα σε επόμενη ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εάν δεν μπορέσει να γίνει η παραπάνω ακολουθία ενεργειών ενδεχομένω θα πρέπει:

α) Να αναβληθεί η συζήτησή του στην Οικονομική Επιτροπή.

β) Να ληφθεί νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί κατ’ αρχήν σύμφωνης γνώμης όπως προβλέπεται στην εγκύκλιο, στην οποία να μην υπάρχει η ειδική προϋπόθεση που τέθηκε.

γ) Να εξεταστεί το θέμα από την Οικονομική Επιτροπή.

Όπως αντιλαμβάνεστε τυχόν άλλη πορεία του θέματος της σύστασης του Αναπτυξιακού Οργανισμού θα κινδύνευε σύντομα να βρει σοβαρά νομικά εμπόδια, και να αποτελέσει ένα πισωγύρισμα για τον Δήμο μας και τους άλλους Δήμους που μετέχουν σε αυτόν.

Μαζί θα πρέπει να συνυπολογίσουμε τις σοβαρές εμπλοκές που θα δημιουργηθούν από την ακύρωση των πράξεων και δεσμεύσεων που τυχόν θα έχει αναλάβει αυτός ο τόσο χρήσιμος για τον Δήμο μας και τους όμορους Δήμους Οργανισμός.

Τέλος θα είναι κρίμα, ένα εργαλείο τόσο χρήσιμο, αντί να λειτουργήσει αμέσως υπέρ του συμφέροντος των Δημοτών των τριών
Δήμων, να καταλήξει ήδη από την αρχή να ταλαιπωρήσει αχρείαστα τους εμπλεκόμενους και υπογράφοντες τη σύστασή του και τις πράξεις του, εφ’ όσον δεν είναι απολύτως νομικά και
πολιτικά κατοχυρωμένο».

 

Σχετικά Άρθρα