Νέος δρόμος στο Μοναστήρι των Ψαρών

Πέμ, 12/08/2021 - 06:59

Άλλη μία πολύ σημαντική επιτυχία για το δήμο Ψαρών αποτελεί η εξασφάλιση της χρηματοδότησης του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Δήμου Ηρωϊκής Νήσου Ψαρών», συνολικού προϋπολογισμού 1.601.753,01€.

Με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1125/05-08-2021 (ΑΔΑ ΩΓ1Α46ΜΤΛ6-ΟΥ2) απόφαση ένταξης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Στυλιανού Πέτσα το έργο εντάσσεται οριστικά στον Άξονα «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν θα αφορούν στη βελτίωση της υφιστάμενης αγροτικής οδού «Οικισμός - Μοναστήρι» 9,5 περίπου χιλιομέτρων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανκοίνωση του Δήμου, θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες:

• Καθαρισμός του χάνδακα απορροής ομβρίων, από επιχώσεις και αυτοφυή βλάστηση, πλευρικά του δρόμου, σε όλο το μήκος του.

• Αποψίλωση και αφαίρεση όλων των θάμνων σε πλάτος 1,5m από τις οριογραμμές του δρόμου, σε όλο το μήκος του.

• Σε σημεία του δρόμου όπου υπάρχουν έντονες καθιζήσεις ή παραμορφώσεις, θα αποξηλωθεί ο ασφαλτοτάπητας και θα κατασκευαστεί εξυγιαντική στρώση με θραυστό υλικό λατομείου, το οποίο θα συμπυκνωθεί, προκειμένου να ανταποκρίνεται ο δρόμος στο προγραμματιζόμενο γεωμετρικό σχήμα.

• Θα εφαρμοστεί ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη επί της επιφάνειας του οδοστρώματος, με σκοπό την καλή σύνδεση της νέας στρώσης με την επιφάνεια έδρασης.

• Θα κατασκευαστεί ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5cm.

• Θα γίνει διαγράμμιση στις οριογραμμές του δρόμου με πλάτος λωρίδας 15cm.

• Θα τοποθετηθούν μεταλλικοί μόνιμοι ανακλαστήρες (μάτια γάτας), διπλής όψης, ανά 4.5m σε όλο το μήκος του δρόμου, στις οριογραμμές του οδοστρώματος.

• Θα αντικατασταθούν οι παλιές πινακίδες σήμανσης (ρυθμιστικές, πληροφοριακές και επικινδύνου θέσεων).

• Θα εγκατασταθούν ανακλαστήρες στα υφιστάμενα στηθαία ασφαλείας.

• Θα τοποθετηθούν νέα στηθαία ασφαλείας, με λεπίδες 4m και ορθοστάτες ανά 4m.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η μελέτη, οι διαδικασίες ωρίμανσης αλλά και η προετοιμασία του φακέλου για την υποβολή της πρότασης είναι αποτέλεσμα ιδίων δυνάμεων του Δήμου.

Σχετικά Άρθρα