Αυτοδιοικητικές εκλογές 2019

Κυρ, 21/10/2018 - 20:39

Λόγω του ότι κουβεντιάζονται πολλά, καλό θα είναι να γνωρίζουμε τι ακριβώς προβλέπεται. 

Οι συνδυασμοί σε κάθε κοινότητα είναι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ από τους συνδυασμούς των υποψηφίων Δημάρχων.

Η νομοθεσία, που θα ισχύσει στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές στους Δήμους και αφορά τις Κοινότητες, είναι η εξής:

 

(Κλεισθένης Ι)

Ν. 4555/18

Άρθρο 16

Εκλογές κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων

1. Η εκλογή των συμβούλων των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων γίνεται με χωριστή κάλπη και κατά συνδυασμούς.

Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται.

2. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει τον υποψήφιο πρόεδρο του συμβουλίου κοινότητας, ως επικεφαλής του συνδυασμού και τους υποψήφιους συμβούλους της κοινότητας, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 έως και 9.

3. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών του συμβουλίου της οικείας κοινότητας με δυνατότητα προσαύξησης έως και τριάντα τοις εκατό (30%). Αν κατά τον υπολογισμό του πιο πάνω αριθμού προκύπτει δεκαδικός αριθμός και το δεκαδικό κλάσμα του αριθμού αυτού είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 0,5, ο ακέραιος αριθμός αυξάνεται κατά μία μονάδα. Κατ’ εξαίρεση, στις κοινότητες που εκλέγουν πενταμελή συμβούλια, ο αριθμός των υπο- ψηφίων μπορεί να προσαυξάνεται κατά έναν (1) ακόμα υποψήφιο. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υπο- ψηφίων συμβούλων του οικείου συνδυασμού.

Άρθρο 17

Εκλογές κοινοτήτων έως τριακοσίων (300) κατοίκων.

Υποψηφιότητες σε ενιαίο ψηφοδέλτιο.

1. Η εκλογή προέδρων των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως τριακοσίων (300) κατοίκων γίνεται με χωριστή κάλπη και με ενιαίο ψηφοδέλτιο, όλων των μεμονωμένων υποψηφίων. Οι υποψηφιότητες κατατίθενται με γραπτή δήλωση κάθε υποψήφιου, στην οποία αναγράφεται η κοινότητα για την οποία κατατίθεται υποψηφιότητα και το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του υποψηφίου. Τα ονόματα των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο τίθενται με αλφαβητική σειρά. Για τον τρόπο αναγραφής των ονοματεπωνυμικών στοιχείων των υποψηφίων εφαρμόζεται η παράγραφος 6 του άρθρου 18.

Άλλες απόψεις: Του Βασίλη Μυριαγκού