Η ´Ελλάδα στίς Φλόγες !!! Κοινωνία ΩΡΑ Μηδέν !!!

Κυρ, 09/12/2018 - 08:07
Λευτέρης Πυκνής

Καταγγέλλω καί Κατηγορώ ! ´Οσους καί ´Οσες εύρίσκονται σέ ύπεύθυνες θέσεις!!! Καί θέτω τά άκόλουθα έρωτήματα!

Πού βαδίζουμε σάν ´Έθνος; Σάν Κοινωνία;Πού μάς όδηγούν όλοι αύτοί οί ύποτιθέμενοι Ταγοί ,ήτε είναι Πολιτικοί ή σέ θέσεις κλειδιά τής Δικαιοσύνης καί τής Δημοσίας

Τάξεως ή οί άνεκδιήγητοι Φωστήρες τού πνεύματος Πανεπιστημιακοί ; Κλαίω καί θλίβομαι μέ τήν κατάντια μας! Δέν ξέρω τί φταίει!

Γιατί σχεδόν αύτός  ο καθημερινός έμφύλιος πόλεμος στίς μεγάλες πόλεις καί είδικότερα στά Πανεπιστήμια μ´αύτό τό περιβόητο ´ Άσυλο; ´Εγώ τό χαρακτηρίζω ΑΣΥΛΟ

ΑΝΙΑΤΩΝ !!! Καθημερινά άκούμε καί βλέπουμε τίς τεράστιες καταστροφές,φωτιές σπασμένα μαγαζιά ,καμένα αύτοκίνητα καί κτίρια,σπασμένα μάρμαρα,διάλυση τών 

Πανεπιστημιακών κτιρίων καί τόσα καί τόσα άπερίγραφτα γεγονότα.

         Καί θέτω τό μεγάλο  ΕΡΩΤΗΜΑ ποιός πληρώνει τό μάρμαρο ; Κατακαημένε ´Ελληνα φορολογούμενε :´Εργαζόμενε,Συνταξιούχε πού όλοι ξεσπούν πάνω σου έπειδή

σέ θεωρούν άδύναμο κρίκο καί σέ πεθαίνουν άπό τά έβδομήντα σου γιά νά κερδίσουν τήν πενιχρή σύνταξη πού σού δίνουν τά ψυχία δηλαδή μετά τίς τεράστιες

περικοπέςπού σού έχουν κάνει καί έχουν διαλύσει τό ´Ασφαλιστικό σου Ταμείο!

        Καί ρωτώ πότε όλοι οί ύπευθυνοι τής κατάντιας μας θά άπολογηθούν γιά τίς πράξεις τους καί τά τεράστια λάθη έπενδύσεων τών κεφαλαίων τών ταμείων μας 

πού έκαναν φτερά,δέν λέω ότι τά κλέψανε άετονύχηδες;´Αλλωστε ποιός θά πιστέψει κάτι τέτοιο;Ζούμε σέ μιά κοινωνία άγγελικά πλασμένη! Γιατί φθάσαμε σ´αύτό τό 

σημείο;γιατί πατώσαμε;γιατί φθάσαμε στό τέλμα;Γιατί καθόμαστε σάν τις κότες καί τρώμε σφαλιάρες ;Τόσο πολύ ψεχασμένοι είμαστε;Μήπως πρέπει πλέον νά

ξυπνήσουμε ;Μήπως πρέπει πλέον νά τούς στείλουμε όλους στό διάβολο πού τούς έκανε;´Εγώ τουλάχιστον δέν πιστεύω κανέναν κερατά!´Αγαπώ καί πιστεύω τούς 

άπλούς άνθρώπους τής καθημερινότητας καί έφαρμόζω τό ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ !

      Χίος 9 Δεκεμβρίου 2018 ώρα 06•00 ξημέρωμα !

               Λευτέρης Πυκνής ( Μαλλιάς ) Καλλιμασιώτης

 

 

Άλλες απόψεις: του Λευτέρη Πυκνή