Χίος, Κυριακή 15 Δεκεμβρίου

Παράσιτα....Τσιμπούρια...Μαμωνάς....Χαμαιλέοντες !!!

Κυρ, 13/01/2019 - 18:58
Λευτέρης Πυκνής

Παραλληλίζοντας τήν παγκόσμια άλλά καί τήν ´Ελλαδική πολιτική συμπεριφορά τών έμπλεκομένων βλέπω πολλά κοινά σημεία καί τέρατα θά έλεγα νά πραγματοποιούνται σέ βάρος τών άμοιρων λαών πού βρίσκονται ύπό νάρκωση μέ τόν καθημερινό ψεκασμό τής προπαγάνδας άπό όλα τά μέσα έπικοινωνίας.

Βλέπω μέ μεγάλη μου λύπη ότι έπιπλέουν καί κατευθύνουν τίς ζωές μας 1) ´Ο θεός ΜΑΜΩΝΑΣ 2) Όι Χαμαιλέοντες 3) Τά Τσιμπούρια καί 4) Τά Παράσιτα μέ όλες τίς παρεμφερείς όνομασίες ζιζάνια κ.λ.π.

Καί άναλύω ´ό Μαμωνάς :ποιοί τόν έξουσιάζουν; Άν δέν κάνω λάθος πέντε έξ τράπεζες μέ τούς καρχαρίες κεφαλαιούχους! Μάς πουλούν καί Μάς άγοράζουν!Πιστεύω,Συνειδήσεις,´Αξιοπρέπεια! Οί χαμαιλέοντες άκολουθούν καί ύλοποιούν τίς άποφάσεις τού Μαμωνά χωρίς ΝΤΡΟΠΗ μέ κωλοτούμπες  καί περιστροφές γύρο άπό τόν εαυτόν τους σάν μαριονέτες καί Καραγκιόζηδες,Χαζιαβάτηδες καί όλα τά κολλητήρια !Είναι οί μεσάζοντες τής άγοραπωλησίας τής προβολής καί τής καλοπέρασης τους!..

Τά τσιμπούρια τί είναι; Όλοι ξέρουμε τό τί κάνουν σέ ζωντανούς όργανισμούς πού ρέει μέσα τους αίμα! Μπήγουν τήν προβοσκίδα τους μέσα στό δέρμα καί ρουφούν τό αίμα καί τό μεδούλι τών ζωντανών!Μόνο μέ αύτόν τόν τρόπο μπορούν νά ζήσουν καί νά έπιβιώσουν,μέ τό πιπίλισμα του κάθε ζωντανού όργανισμου!

Τά παράσιτα ή ζιζάνια ! Από τήν όνομασία βγαίνει τό όνομα καί τό τί κάνουν. Παρά τού σιταριού (σίτου).Τρέφονται από τίς ρίζες τού σιταριού καί τών άλλων φυτών πού σπέρνουμε στή γή γιά νά καρποφορήσουν καί νά τραφούν αυτοί πού τά καλλιεργούν!

Δυστυχώς σήμερα ζούμε σέ μιά κοινωνία πού διαφεντεύουν τίς τύχες μας αυτά όλα πού προανάφερα παραπάνω καί δέν μπορούμε νά σηκώσουμε κεφάλι καί νά πάρουμε ανάσα ,λίγο όξυγονο,μιά βαθιά άναπνοή,νά δούμε μιά άσπρη μέρα,παρά μόνο όταν χιονίσει πού φέτος τό παράκανε μέ τό παρά πανώ! Είπαν τού Λολού νά χέσει κίαυτός ξεκολόθηκε! ´Ολα τού Λολού λολά!´Ακόμη καί οί καιρικές συνθήκες είς βάρος μας! Αύτές τίς λίγες σκέψεις καταθέτω καθαρά καί ξάστερα καί όποιος κατάλαβε,κατάλαβε!  

Λευτέρης Πυκνής ( Μαλλιάς) Καλλιμασιώτης Χίος 13 ´Ιανουαρίου 2019

Άλλες απόψεις: του Λευτέρη Πυκνή