Χίος, Παρασκευή 19 Ιουλίου

Το Ιδρυμα Τσάκου πάει το πλοίο στο… Σχολείο

Τετ, 23/01/2019 - 06:12

Στις 6.00 μ.μ. στο  Αμφιθέατρο  «Γιάννης  Καράλης»  της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια εκδήλωση της δράσης  «Το  πλοίο  πάει  

σχολείο»  πρόκειται  για  μια  πρωτοβουλία   του  Εργαστηρίου   Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του  

Πανεπιστημίου   Αιγαίου  και  του  Ιδρύματος  «Μαρία  Τσάκος»  Διεθνούς  Κέντρου   Ναυτικής Έρευνας  και  Παράδοσης.  Στη  δράση  συμμετέχουν  η  τρίτη  και  τέταρτη  τάξη  του  2ου  

 Δημοτικού σχολείου, η έκτη τάξη του 5ου Δημοτικού Σχολείου και η τρίτη τάξη του 2ου Γυμνασίου Χίου.

Τα πλοία που θα «υιοθετηθούν»  από τα σχολεία προέρχονται από την εταιρία «TSAKOS COLUMBIA SHIPMANAGEMENT S.A.». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα ανατεθεί η «υιοθεσία» των

πλοίων στις τάξεις των σχολείων από κορυφαία στελέχη της εταιρίας.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως ακολούθως:

 

18:00 – 18:15

Προσέλευση

18:15 – 18:30

Σύντομοι Χαιρετισμοί

 

Καθηγήτρια Μαρία Λεκάκου, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης,

 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Μιχάλης Μπελέγρης, Γενικός Διευθυντής, Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος»

 

Ανατολή  Βροχαρίδου, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου

 

Ευτυχία ΒλυσΙδου,  Διευθύντρια  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου

 

Αριστείδης Καλαργαλής,  Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας &

 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

 

Σχετικά Άρθρα

Παρ, 19/07/2019 - 15:36

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου γνωστοποιεί  ότι  μετά την ορκωμοσία της Κυβέρνησης επανεκκινούν οι διαδικασίες πρόσληψης, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην  με αριθ. ΑΔΑ:Ψ4Ρ44563ΠΩ-0ΛΦ προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που αφορά στην πλήρωση εβδομήντα τριών  (73) κενών οργανικών θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

Δεδομένου, ότι σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΔΑΔ /Φ.18.31/ 2361/ οικ.22433/ 14-06-2019 Εγκύκλιο Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ:78ΜΡ465ΧΘΨ-3ΧΓ), οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις Ανακοινώσεις Πρόσληψης  που είχαν εκδοθεί πριν την αναστολή, επαναπροσδιορίζονται με την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό της αναστολής, χορηγείται νέα προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερών για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην ανωτέρω προκήρυξη του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία αρχίζει αμέσως μετά την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης και λήγει την 31-07-2019.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ   

Αντιπλοίαρχος  Λ.Σ. ΜΑΡΓΑΡΗΣ Ιωάννης