Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΩΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
Πέμ, 07/05/2015 - 16:49

Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος  2005-06, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» (ΦΕΚ 1049/25.07.05, τ. Β’ όπως τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 2064/29.07.14, τ. Β’), το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τις κατευθύνσεις:

 • Χρηματοοικονομική Μηχανική
 • Μηχανική της Διοίκησης
 • Διοίκηση και Οικονομία Δημοσίων Οργανισμών και Φορέων

Το ΜΔΕ είναι ετήσιας εντατικής φοίτησης με 75 ECTS και για τη λήψη του απαιτούνται: α) επιτυχής εξέταση σε εννέα (9) μαθήματα που διεξάγονται κατά τη διάρκεια δύο (2) διδακτικών περιόδων και β) εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το τελευταίο πεντάμηνο του προγράμματος.

Το ΠΜΣ υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: α) ένα πενθήμερο κύκλο εντατικών διαλέξεων που πραγματοποιείται στην έδρα του Τμήματος στην αρχή κάθε διδακτικής περιόδου (Νοέμβριο και Μάρτιο), β) ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των διδακτικών περιόδων και γ) πενθήμερη εξεταστική περίοδο που θα διεξάγεται επίσης στην έδρα του Τμήματος, στο τέλος κάθε διδακτικής περιόδου. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις κ.λπ., είναι υποχρεωτική.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί Διπλωματούχοι Μηχανικοί ΑΕΙ αλλά και απόφοιτοι Σχολών Θετικών και Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πληροφορικής καθώς και άλλων συναφών προπτυχιακών τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων ΤΕΙ. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά προβλέπεται να έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι μέχρι την έναρξη του Προγράμματος τον Οκτώβριο του 2015.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι είναι:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (παρέχεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ ή από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ-Ο.ΔΙ.Μ. odim.aegean.gr),
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα,
 3. Αντίγραφο τίτλων σπουδών (οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ),
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας  (με ακριβή Μ.Ο.),
 5. Φωτοτυπία, των δύο όψεων, της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου,
 6. Τρεις (3) φωτογραφίες,
 7. Δύο (2) συστατικές επιστολές,
 8. Αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας (εάν υπάρχουν),
 9. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις (εάν υπάρχουν),

10.  Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν),

11.  Τέλος, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη τους θα συνέβαλε, ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και περισσότερο ολοκληρωμένη άποψη.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις βάσει του φακέλου υποψηφιότητάς τους, θα κληθούν σε συνέντευξη που θα πραγματοποιηθούν, είτε με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος, είτε διαδικτυακά, εντός του Ιουνίου.

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή συνολικού ποσού διδάκτρων 3.800 €, κατανεμημένο σε δόσεις, σε προκαθορισμένες ημερομηνίες, εγκαίρως γνωστοποιημένες. Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες χορηγούνται βραβεία και υποτροφίες που προέρχονται, κατά περίπτωση, από διάφορες πηγές. Επιπλέον το ΠΜΣ παρέχει χρηματοδότηση για τη συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών σε επιστημονικά συνέδρια για παρουσίαση εγκεκριμένων άρθρων.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το Τμήμα για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του ΠΜΣ (διεξαγωγή 01-02/2014):

 • Το 86% των αποφοίτων είναι σήμερα εργαζόμενοι, με το 83% των εργαζομένων σήμερα, να βρήκε απασχόληση σε λιγότερο από 3 μήνες.
 • Το 92% των ερωτηθέντων αξιολόγησε το επίπεδο σπουδών με κλίμακα τουλάχιστον 7/10.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία του ΠΜΣ (Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, Κουντουριώτου 41, Τ.Κ. 82 100, Χίος), υπόψη κ. Φρονιμάκη Ευγενίας (τηλ. 2271035422, fax: 2271035429, e-mail: odim_gram@chios.aegean.gr), το αργότερο μέχρι τις 12 Ιουνίου 2015 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

 

Καθηγητής Γεώργιος Δούνιας

Διευθυντής ΠΜΣ-Ο.ΔΙ.Μ.

Σχετικά Άρθρα