Παρέμβαση του ΤΤΕ Β. Αιγαίου για τους Δασικούς χάρτες

Δευ, 26/04/2021 - 19:24

Θέμα: «Βελτίωση νομοθετικού πλαισίου έκδοσης οικοδομικών αδιών (δασικοί χάρτες)»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, με την ανάρτηση των δασικών χαρτών διαπιστώθηκαν νέα προβλήματα στην έκδοση οικοδομικών αδειών. Ο εκσυγχρονισμός των διοικητικών διαδικασιών μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες του ΤΕΕ και άλλων φορέων ακυρώνεται στην πράξη μέσα από ιδιότυπες αγκυλώσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας.

Η τελευταία έχει αναχθεί σε έναν λαβύρινθο διατυπώσεων και ερμηνειών, συχνά αντιφατικών, που καταλήγουν σε αντιπαραγωγικές πρακτικές και σε τεράστιες χρονικές καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση - έκδοση των οικοδομικών αδειών και εν τέλει στην μη υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.

Ειδικότερα:

Κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.3889-2010 ως τροποποιήθηκε και ισχύει :

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας, υποβολής των τυχόν αντιρρήσεων, ο Δασικός χάρτης θεωρείται «δια τις εκτάσεις που δεν περιλαμβάνονται στα στοιχεία που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθ. 13, για τις οποίες δεν έχουν ασκηθεί αντιρρήσεις και δεν περιλαμβάνονται στις εξαιρέσεις του παρόντος άρθρου, το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη θεωρείται οριστικό και βεβαιώνεται με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δασών ότι δεν έχουν ασκηθεί αντιρρήσεις».

Μετά την ανωτέρω θεώρηση, ο χάρτης κυρώνεται «μερική κύρωση» ως προς τα τμήματα για τα οποία δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις «που οριοθετούνται με πράσινη γραμμή), με απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης (αρ. 17, Ν. 3889/10).

O ανωτέρω δασικός χάρτης, ως προς τα τμήματα για τα οποία ασκήθηκαν αντιρρήσεις, έχει προσωρινή ισχύ, έως την δημοσίευση της απόφασης του άρ.19, με την οποία έχουμε οριστική κύρωση του.

Από την ημερομηνία ανάρτησης ενός δασικού χάρτη και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των τυχόν οντιρρήσεων από τους πολίτες, δεν μπορεί, ευλόγως, να πραγµατοποιηθεί οποιαδήποτε διοικητική πράξη από την Υπηρεσία σας, καθόσον δεν µπορεί να διαπιστωθεί ο χαρακτήρας της έκτασης, (με κανένα τρόπο).

Η υπεύθυνη δήλωση του Μηχανικού (και όχι πλέον έκδοση πράξης χαρακτηρισμού και πιστοποιητικού τελεσιδικίας από την αρμόδια Υπηρεσία) λαμβάνει χώρα και γίνεται δεκτή, εφόσον εξαντληθούν τα χρονικά περιθώρια υποβολής των αντιρρήσεων και μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης από τον Συντονιστή ΑΔ. Τούτο τεκμαίρεται από το γεγονός ότι στην παρ.6, αναφέρεται ρητά ότι: «Στη δήλωση αναφέρεται υποχρεωτικό αν ο χαρακτηρισμός της έκτασης ως δασικής ή μη έχει προσωρινή (αρ. 17, παρ.7) ή οριστική ισχύ (αρ.19, παρ.3), ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο δασικός χάρτης»

Στο νέο χωροταξικό νομοσχέδιο -Ν. 4759-2020- προβλέπεται κατάργηση των παρεκκλίσεων στην εκτός σχεδίου δόμηση μετά από μια διετία.

(Είναι γνωστό ότι στις εκτός σχεδίου περιοχές είναι προαπαιτούμενη η έγκριση από τη Δ/νση Δασών ή η υπεύθυνη δήλωση Μηχανικού, κατά την παρ.1, προκειμένου να εκδοθεί οικοδομική άδεια.)

Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο, καθίσταται αδύνατη η έκδοση οικοδομικών αδειών πριν την κύρωση (μερική ή ολική) των δασικών χαρτών.

Όμως, όσο διαρκεί η περίοδος της υποβολής αντιρρήσεων επί των αναρτημένων δασικών χαρτών, ουδείς μπορεί να βεβαιώσει για το χαρακτήρα της έκτασης ως μη δασικής.

Έτσι ακόμα κι αν φαίνεται στους αναρτημένους χάρτες ότι πρόκειται για γεωργικές εκτάσεις είναι αδύνατη η έκδοση οικ. άδειας βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. (επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο του ΠΕΧΩ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ).

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι η μη διεκπεραίωση αιτήσεων, που απαιτούν οικοδομική άδεια, με ότι αυτό συνεπάγεται για τον τουρισμό (τουριστικά καταλύματα), όσο και για γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ή ακόμα και για βιοτεχνικά κτήρια, που έχουν υπαχθεί σε αναπτυξιακά προγράμματα.

Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούμε, όπως συμβάλλετε στην ουσιαστική και μόνιμη λύση των όσων προαναφέρθηκαν ως εξής:

Α. Τροποποίηση του άρθρου 20 του Ν. 3889-2010 ως ισχύει, σχετικά με την Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ώστε να είναι εφικτή η έκδοση οικοδομικών αδειών σε εμφανώς αγροτικές περιοχές στους αναρτημένους αλλά μη κυρωμένους Δασικούς Χάρτες.

Β. Παράταση της προθεσμίας έκδοσης οικ. αδειών στα κατά παρέκκλιση άρτια γήπεδα δεδομένης της αδυναμίας έκδοσης οικ. αδειών στις εκτός σχεδίου περιοχές κατά τα προαναφερόμενα.

 

Σχετικά Άρθρα