Χίος, Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου

Περιφερειακό συμβούλιο με μοναδικό θέμα τον προϋπολογισμό του '19

Πέμ, 06/12/2018 - 16:07

Τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 καλείται να εγκρίνει αύριο στις 11 το πρωί σε συνεδρίασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός της Περιφέρειας είναι Ισοσκελισμένος και ανέρχεται στο ποσό των  53.612.224,20€, ποσό στο οποίο περιλαμβάνονται και τα έργα που θα πληρωθούν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ύψους 21.488.336,20€

Ακολουθεί η εισήγηση του προϋπολογισμού:

 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

 

       Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. το Π.Δ. 137/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».
 3. το Ν. 2286/95 «προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων».
 4. το Ν. 2362/95 «περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους».
 5. το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίο-υ (Κ.Π.Δ.)».
 6. την αρ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
 7. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/17-8-2010) Τεύχος Α, <<περί Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης>>.
 8. Την αρίθμ. 116/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης, όπως αυτή διορθώθηκε με την αριθμ. 119/2014 όμοια απόφαση.
 9. Το από 30.08. 2014πρακτικό ορκωμοσίας των Αντιπεριφερειαρχών Λέσβου, Χίου  και Σάμου και των Περιφερειακών Συμβούλών.
 10. Το από 08.10.2014 πρακτικό ορκωμοσίας της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου.
 11.  Την αριθμ. πρωτ. 38348/25-7-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα << Κατάρτιση προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2019>> (ΑΔΑ 6Ρ0Ω465ΧΘ7-5ΒΙ) , ΦΕΚ 3087/27-7-2018, τεύχος Β΄.
 12. Την αριθμ. 8/17-10-2018 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
 13.  Την αριθμ. 1293/2018 (ΑΔΑ 78ΕΘ7ΛΩ-ΑΤΖ)Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
 14.  Την αριθμ. Πρωτ. 1012/23-11-2018 Σύμφωνη Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του Προυπολογισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, οικονομικού έτους 2019.

 

 

 

 

    

                    ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ   

                                                        ΕΤΟΥΣ 2019

 Α. Εισαγωγή

 

Το σχέδιο του προϋπολογισμού αξιολογήθηκε από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., βάση των δεδομένων που ενσωματώθηκαν στην Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων της Περιφέρειας και διαπιστώθηκε ότι ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου οικονομικού έτους 2019 είναι ισοσκελισμένος και έχουν τηρηθεί πλήρως οι οδηγίες που δόθηκαν με την αριθμ. Πρωτ. 38348/25-7-2018 ΚΥΑ.

 

Αναλυτικότερα:

          Ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας συντάχθηκε από το τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, της Δ/νσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία με τα αντίστοιχα γραφεία των Περιφερειακών Ενοτήτων Χίου και Σάμου. Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού έχει συμπεριληφθεί και ο προϋπολογισμός των έργων που θα υλοποιηθούν από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας αλλά θα πληρωθούν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου

      Επιμερίζεται σε  πέντε Περιφερειακές Ενότητες  και συγκεκριμένα:

1. Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου

2.  Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου

3. Περιφερειακή Ενότητα Χίου

4. Περιφερειακή Ενότητα Σάμου

5. Περιφερειακή Ενότητα Ικαρίας

 

       Ο προϋπολογισμός συντάχθηκε βάσει των οδηγιών της αριθμ. πρωτ. 38348/25-7-20018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ 6Ρ0Ω465ΧΘ7-5ΒΙ)  και αναπτύσσεται σε δύο σκέλη (Έσοδα ,  Έξοδα)  όπως αυτά αναλύονται στους παρακάτω πίνακες  :

Α.    Πίνακας Ι αφορά ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

Β.   Πίνακας  ΙΙ  αφορά στα ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ της Περιφερειας Βορείου Αιγαίου

Γ.     Πίνακας ΙΙΙ αφορά σε ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ. Πίνακας ΙV αφορά Έσοδα  – Έξοδα ανα Περιφερειακή Ενότητα

Ε. Πίνακας V αφορά συγκεντωτικός εσόδων εξοδων 2019, διαμόρφωσης 2018 και απολογιστικών 2017

ΣΤ.  Πίνακας VI που αφορά την τριετή πρόβλεψη εσόδων – εξόδων ΠΒΑ 2019, 2020 & 2021

Ζ. Πίνακας VII ΠΙΝΑΚΑΣ  αφορά προβλέψεις 2010 και 2021 (προβλεπόμενη αυξηση 1,50%)

Η. Πίνακας Ολολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης ΠΒΑ(ΟΠΔ)          

 

 

Οι παραπάνω Πίνακες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα.

 

 

Β. Κατάρτιση

Για την σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού λήφθηκαν υπόψη όλα τα αναφερόμενα στο άρθρο 4   (διαδικασίες κατάρτισης, ελέγχου και δημοσιότητας του Π/Υ) καθώς και στο άρθρο 5 (Γενικές οδηγίες κατάρτησης του προυπολογισμού εσόδων εξόδων που αφορά επιχορηγήσεις) της σχετικής εγκυκλίου, δηλαδή ότι πρέπει να  υπολογισθούν μόνο οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που προβλέπονται από τον νόμο και  ότι δεν έχουν υπερεκτιμηθεί τα ίδια έσοδά.

       Επίσης, τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 4 (βασικοί στόχοι κατάρτισης του προϋπολογισμού) αφορούν την συγκράτηση των δαπανών και την ορθολογική εγγραφή εσόδων. 

 

Γ . Οικονομικά Στοιχεία

 

 Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καταρτίστηκε το προσχέδιο του Προϋπολογισμού σύμφωνα με τις οδηγίες του άρθρου 5 της παραπάνω εγκυκλίου  (Γενικές οδηγίες κατάρτισης  έτους 2018) όπως αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω.

          Ο συνολικός Προϋπολογισμός της Περιφέρειας είναι Ισοσκελισμένος και ανέρχεται στο ποσό των  53.612.224,20€.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος Α.3 Επενδύσεις εντάξαμε και τον Προϋπολογισμό των έργων της Περιφέρειας που θα πληρωθούν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ύψους 21.488.336,20€

Επομένως ο Προϋπολογισμός της  Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανέρχεται στο ποσό των  32.123.888,00€

 

 

 

 

 

 

 

ΕΣΟΔΑ

          Τα έσοδά αποτελούνται από τις Επιχορηγήσεις Υπουργείων για λοιπούς σκοπούς,   τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ)  και τέλος από τα Ίδια Έσοδα της Περιφέρειας.

 

 

Α.     ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Επιχορηγήσεις  Υπουργείων

     Τα παρακάτω έσοδα  ύψους 22.540.164,00 € αφορούν επιχορηγήσεις Υπουργείων

 

ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΕ ΛΗΜΝΟΥ

ΠΕ ΧΙΟΥ

ΠΕ ΣΑΜΟΥ

ΠΕ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΠΒΑ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

2.320.300,00

-

1.170.000,00

800.000,00

500.000,00

4.790.300,00

 

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ

1.525.000,00

-

165.000,00

310.000,00

-

2.000.000,00

 

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

1.095.000,00

-

512.000,00

313.000,00

-

1.920.000,00

 

ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

1.293.008,00

180.000,00

693.300,00

625.400,00

31.500,00

2.822.208,00

 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ

402.456,00

-

-

-

-

402.456,00

 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

4.926.000,00

-

2.930.000,00

2.500.000,00

-

10.356.000,00

 

ΟΣΔΕ

3.700,00

-

1.000,00

3.000,00

-

7.700,00

 

ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ

101.000,00

52.000,00

 

 

 

153.000,0

 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Δ/ΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

40.000,00

10.000,00

3.000,00

3.000,00

31.500,00

87.500,00

 

ΣΥΝΟΛΑ

11.706.464,00

242.000,00

5.474.300,00

4.554.400,00

563.000,00

22.540.164,00

 

 

Β.      ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ Ίδια έσοδα

 

Τα ίδια έσοδα ανέρχονται στο ποσό των 1.974.305,00 € και αναλύονται ως εξής:

 

 

ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΕ ΛΗΜΝΟΥ

ΠΕ ΧΙΟΥ

ΠΕ ΣΑΜΟΥ

ΠΕ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΠΒΑ

ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

500.000,00

7.000,00

 

270.000,00

196.000,00

-

973.000,00

ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

138.060,00

-

62.000,00

56.295,00

-

256.355,00

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

116.840,00

7.000,00

27.000,00

9.650,00

-

160.940,00

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

25.630,00

-

7.200,00

730,00

 

-

33.560,00

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

260.000,00

 

 

102.000,00

108.00,00

-

470.000,00

ΕΣΟΔΑ ΑΠO ΕΝΟΙΚΙΑ

 

 

 

80.900,00

-

80.900,00

ΣΥΝΟΛΑ

1.074.230,00

14.000,00

468.200,00

451.575,00

-

1.974.305,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ Περιφερειακό Ταμείο Βορείου Αιγαίου

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις – πληρωμές που υλοποιούνται ή  θα υλοποιηθούν από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και θα πληρωθούν από το Περιφερειακό Ταμείο Βορείου Αιγαίου ανέρχονται στο ποσό των  21.488.336,20 € εκ των οποίων τα 8.483.905,00 αφορούν στην ΣΑΕΠ 888 και αναφέρονται στο σύνολο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Αναλυτικά: 

 

 

 

ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΕ ΧΙΟΥ

ΠΕ ΣΑΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΑ

ΣΑΕΠ 088

3.044.860,00

3.675.000,00

3.283.500,00

10.003.360,00

 

 

 

 

 

ΣΑΕΠ 588

974.315,00

476.630,00

460.326,20

1.911.271,20

 

 

 

 

 

ΣΑΜΠ 088

499.800,00

195.000,00

395.000,00

1.089.800,00

ΣΥΝΟΛΑ

4.518.975,00

4.346.630,00

4.138.826,20

13.004.431,20

 

 

ΣΑΕΠ 888

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

8.483.905,00

 

 

Δ. ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

 

 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κωδικός KAE

Περιγραφή

Αρχ. Πρου/σμός

0071.1251

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΌ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

795.000,00

0071.3511

ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

19.000,00

0071.3516

Τόκοι από Λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρησης στην Τράπεζα της Ελλάδος

53.200,00

0071.Τ140.1419

Ταμειακό Υπόλοιπό Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων

2.000,00

0071.Τ122.2205

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΑΠ- ΣΑΕΠ)

150.000,00

0071.9453.0010

ΣΑΕΠ  088  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

3.044.860,00

0071.9453.0011

ΣΑΕΠ  588 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

974.315,00

0071.9453.0012

ΣΑΕΠ 088  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ

8.483.905,00

0071.9453.0013

ΣΑΜΠ 088 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

499.800,00

0072.0129

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

100.000,00

0072.0191

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

160.000,00

0072.1252.0001

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1.293.008,00

0072.1252.0002

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

4.926.000,00

0072.1252.0003

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ

402.456,00

0072.3511

ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

18.000,00

0072.3516

Τόκοι από Λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρησης στην Τράπεζα της Ελλάδος

4.300,00

0072.5521

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

9.700,00

0072.5699

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ

11.000,00

0072.Τ140.1401

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤ.

88.350,00

0072.Τ122.2205

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤ. (ΠΟΕ)

250.000,00

0151.3511

ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

2.240,00

0151.5529

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ

960,00

0151.Τ122.2203

Ταμειακό υπόλοιπο επιχορ. για τρόφιμα ΠΟΕ

53.000,00

0192.1252.0018

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ  ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

2.320.300,00

0192.3511

ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

5.555,00

0192.Τ140.1401

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

5.000,00

0192.Τ122.2201

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (ΠΟΕ)

800.000,00

0291.0159

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

20.000,00

0291.1252.0004

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΣΔΕ

3.700,00

0291.3418.0001

ΜΙΣΘΩΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΟΣΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ

50.000,00

0291.3418.0004

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΒΟΣΚΙΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ

40.000,00

0291.3418.0005

ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ  ΒΟΣΚΗΣΗΣ

11.000,00

0291.3511

ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

2.275,00

0291.Τ122.2201

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΙΧ. ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΟΕ)

30.000,00

0292.0159

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

20.000,00

0292.3511

ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

930,00

0292.4219

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

1.480,00

0292.Τ122.2201

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΙΧ. ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΟΕ)

30.000,00

0295.1252

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1.525.000,00

0295.3511

ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

4.440,00

0295.5599

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

1.570,00

0295.Τ130.1301

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ

2.000,00

0295.Τ122.2208

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΟΕ

500.000,00

0310.3511

ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

5.230,00

0310.3516

Τόκοι από Λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρησης στην Τράπεζα της Ελλάδος

2.170,00

0310.4219

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

51.500,00

0310.Τ122.2201

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΠΟΕ

40.000,00

0350.3511

ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

2.390,00

0350.3516

Τόκοι από Λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρησης στην Τράπεζα της Ελλάδος

630,00

0350.4219.0001

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

25.000,00

0350.4219.0002

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

15.000,00

0350.4219.0003

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

36.800,00

0350.4229

ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ

16.500,00

0350.5511

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

900,00

0350.Τ122.2201

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΠΟΕ

40.000,00

0390.1226

ΤΕΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ, ΠΤΥΧΙΩΝ, ΑΔΕΙΩΝ Κ.Λ.Π.

500.000,00

0390.3511

ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

15.000,00

0390.3516

Τόκοι από Λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρησης στην Τράπεζα της Ελλάδος

2.700,00

0390.5687

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΩΝ, ΚΛΠ

1.500,00

0390.Τ122.2201

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΕΛΩΝ (ΠΟΕ)

350.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

 

27.819.664,00

 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

 

 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κωδικός KAE

Περιγραφή

Αρχικός Προϋπ.

0071.6430.0001

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ

2.000,00

0071.9453.0010

ΣΑΕΠ  088  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

3.044.860,00

0071.9453.0011

ΣΑΕΠ  588 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

974.315,00

0071.9453.0012

ΣΑΕΠ 088  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ

8.483.905,00

0071.9453.0013

ΣΑΜΠ 088 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

499.800,00

0071.9761.0001

Επιστημονικές μελέτες έρευνες

100.000,00

0071.9761.0200

ΠΟΕ-Επιστημονικές μελέτες έρευνες

50.000,00

0071.9762.0001

Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων

122.200,00

0071.9762.0200

ΠΟΕ-Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων

100.000,00

0071.9781.0001

Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων

150.000,00

0071.9789.0001

Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατονομάζεται ειδικά

250.000,00

0071.9899.0001

Λοιπές Δαπάνες

245.000,00

0072.0211.0001

Βασικός μισθός υπαλλήλων

3.301.000,00

0072.0211.0003

Βασικός μισθός αιρετών

307.200,00

0072.0213.0001

Οικογενιακή παροχή υπαλλήλων

110.000,00

0072.0213.0002

Οικογενιακή παροχή συμβούλων

135.000,00

0072.0213.0005

Οικογενειακή παροχη δικηγόρων

1.200,00

0072.0215.0001

Επίδομα θέσης ευθύνης υπαλλήλων

365.000,00

0072.0215.0003

Επίδομα θέσης ευθύνης αιρετών

90.000,00

0072.0221.0001

Διαφορά Μείωσης υπαλλήλων

95.000,00

0072.0221.0002

Διαφορά Μείωσης Συμβούλων

3.000,00

0072.0225.0001

Επίδομα  επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας υπαλλήλων

25.000,00

0072.0228.0001

Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών υπαλλήλων

227.000,00

0072.0228.0002

Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών συμβούλων

2.500,00

0072.0229.0003

Λοιπά ειδικά επιδόματα αιρετών

27.000,00

0072.0239.0002

Λοιπά κλαδικά επιδόματα ειδικών συμβούλων

1.200,00

0072.0271.0001

Βασικός μισθός ιατρών ΕΣΥ υπαλλήλου

26.000,00

0072.0274.0001

Οικογενειακή παροχή Ιατρων ΕΣΥ υπαλλήλου

1.000,00

0072.0275.0001

Επίδομα θέσεως ευθύνης ιατρικού προσωπικού

5.000,00

0072.0276.0001

Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου υπαλληλου

3.000,00

0072.0279.0001

Επιδόματα  Ιατρών Επιφυλακής- Μεταπτυχιακό

9.000,00

0072.0291.0001

Εισφορές στο ΙΚΑ υπαλλήλων

100.000,00

0072.0291.0002

Εισφορές στο ΙΚΑ συμβούλων

25.000,00

0072.0291.0003

Εισφορές στο ΙΚΑ αιρετών

33.000,00

0072.0292.0001

Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς των υπαλλήλων

233.000,00

0072.0292.0002

Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς συμβούλων

7.000,00

0072.0293.0001

Εργοδοτικη εισφορά υπαλλήλου

147.000,00

0072.0294.0001

Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς δημοσίου

270.000,00

0072.0342.0001

Αμοιβές  προσωπικού  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)

25.000,00

0072.0345.0001

Αμοιβές προσωπ.που πραγματοπ. στις Δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα

40.000,00

0072.0352.0001

Εισφορές Εποχικού Προσωπικού - ΕΦΚΑ

110.000,00

0072.0355.0001

Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς οσών πραγρματοποιούν επαγγελματ. άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες.

20.000,00

0072.0511.0001

Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία

35.000,00

0072.0511.0200

ΠΟΕ-Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία

10.000,00

0072.0515.0001

Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων.

5.000,00

0072.0569.0001

Λοιπές αποζημιώσεις και Οικονομικές Ενισχύσεις

117.364,00

0072.0716.0001

Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματε

45.000,00

0072.0716.0200

ΠΟΕ-Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμ

10.000,00

0072.0717.0001

Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, τ

15.000,00

0072.0717.0200

ΠΟΕ-Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνηση

2.000,00

0072.0719.0001

Λοιπά έξοδα κίνησης

20.000,00

0072.0719.0200

ΠΟΕ- Λοιπά έξοδα κίνησης

5.000,00

0072.0721.0001

Ημερήσια  αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (Υπαλλήλων)

30.000,00

0072.0721.0200

ΠΟΕ-Ημερήσια  αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (Υπαλλήλων)

5.000,00

0072.0722.0001

Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό

20.000,00

0072.0722.0200

ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό

5.000,00

0072.0813.0001

Μισθώματα κτιρίων

240.000,00

0072.0823.0001

Ταχυδρομικά.

25.000,00

0072.0824.0001

Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικ. υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστ.)

25.000,00

0072.0824.0200

ΠΟΕ-Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικ. υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστ.)

10.000,00

0072.0826.0001

Δαπάνες κιν. Τηλ/νίας.

15.000,00

0072.0826.0200

ΠΟΕ-Δαπάνες κιν. Τηλ/νίας.

6.000,00

0072.0829.0001

Λοιπές μεταφορές.

10.000,00

0072.0829.0200

ΠΟΕ-Λοιπές μεταφορές.

3.000,00

0072.0831.0001

Ύδρευση και άρδευση.

5.000,00

0072.0831.0200

ΠΟΕ-Ύδρευση και άρδευση.

2.000,00

0072.0832.0001

Ηλεκτρική ενέργεια

69.000,00

0072.0832.0200

ΠΟΕ-Ηλεκτρική ενέργεια

30.000,00

0072.0839.0001

Δαπάνες καθαριότητας

800,00

0072.0841.0001

Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.

2.500,00

0072.0841.0200

ΠΟΕ-Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.

500,00

0072.0843.0001

Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)

1.000,00

0072.0843.0200

ΠΟΕ-Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)

1.000,00

0072.0844.0001

Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

50.000,00

0072.0844.0200

ΠΟΕ-Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

15.000,00

0072.0845.0001

Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.

10.000,00

0072.0845.0200

ΠΟΕ-Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.

2.000,00

0072.0851.0001

Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρ & λοιπ μονίμων εγκαταστάσεων

10.000,00

0072.0851.0200

ΠΟΕ-Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρ & λοιπ μονίμων εγκαταστάσεων

1.000,00

0072.0861.0001

Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς.

10.000,00

0072.0869.0001

Αμοιβές για συντ/ση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού.

5.000,00

0072.0869.0200

ΠΟΕ-Αμοιβές για συντ/ση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού.

5.000,00

0072.0874.0001

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων

200,00

0072.0874.0200

ΠΟΕ - Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων

100,00

0072.0875.0001

Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλ. φυσικά και νομικά πρόσωπα)

10.000,00

0072.0879.0001

Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες

10.000,00

0072.0879.0200

ΠΟΕ- Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες

1.000,00

0072.0881.0001

Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και επιμόρφωση

2.000,00

0072.0892.0001

Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.

123.400,00

0072.0892.0200

ΠΟΕ-Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.

16.500,00

0072.0894.0001

Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα

15.000,00

0072.0899.0001

Λοιπές ειδικές αμοιβές.

26.000,00

0072.0899.0200

ΠΟΕ-Λοιπές ειδικές αμοιβές.

8.000,00

0072.1111.0001

Γραφική Ύλη

20.000,00

0072.1111.0003

Γραφική Υλη (toner)

20.000,00

0072.1111.0200

ΠΟΕ-Γραφική Ύλη

20.000,00

0072.1121.0001

Βιβλία, Περιοδικά, Εφημερίδες και λοιπές εκδόσεις

3.000,00

0072.1121.0200

ΠΟΕ-Βιβλία, Περιοδικά, Εφημερίδες και λοιπές εκδόσεις

2.000,00

0072.1211.0001

Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού

500,00

0072.1231.0001

Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού

10.000,00

0072.1231.0200

ΠΟΕ-Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού

10.000,00

0072.1311.0001

Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων

5.000,00

0072.1311.0200

ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων

1.000,00

0072.1321.0001

Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά

5.000,00

0072.1329.0001

Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού

5.000,00

0072.1329.0200

ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού

3.000,00

0072.1411.0001

Είδη διατροφής

70.200,00

0072.1411.0200

ΠΟΕ-Είδη διατροφής

57.000,00

0072.1421.0001

Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών

2.000,00

0072.1423.0001

Προμήθεια ειδών υπόδησης

2.000,00

0072.1512.0001

Πετρέλαιο Θέρμανσης

20.000,00

0072.1512.0200

ΠΟΕ-Πετρέλαιο Θέρμανσης

2.000,00

0072.1641.0001

Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών

600,00

0072.1699.0001

Διάφορες προμήθειες

4.000,00

0072.1699.0200

ΠΟΕ-Διάφορες προμήθειες

2.400,00

0072.1711.0001

Προμήθεια Επίπλων

2.000,00

0072.1712.0001

Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.

5.000,00

0072.1712.0200

ΠΟΕ-Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.

500,00

0072.1713.0001

Προμήθεια γραφ. φωτοαντιγραφικών κ.λ.π. μηχανών γραφείου.

2.000,00

0072.1723.0001

Προμήθεια Η/Υ, προγραμ. κ.λ.π. υλικών.

15.000,00

0072.1725.0001

Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού,μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλίσμου

15.000,00

0072.1725.0200

ΠΟΕ-Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού

3.000,00

0072.5152.0200

ΠΟΕ-Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)

10.000,00

0072.5262.0001

Οδοιπορικά, αποζημείωση και έξοδα κίνησης δικαστικών αντιπροσώπων ,εφόρων μελών εφορευτικών επιτροπών ,ειδικού δικαστηρίου,δικαστικών,διοικ.υπαλλήλων

100.000,00

0072.6430.0001

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ   ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

2.500,00

0072.6430.0002

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ  ΜΙΣΘ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

8.000,00

0072.6430.0003

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ  ΜΙΣΘ  ΑΙΡΕΤΩΝ

650,00

0151.1411.0001

ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

3.200,00

0151.1411.0200

ΠΟΕ - Προμήθεια ειδών διατροφής

53.000,00

0192.0821.0001

Μεταφορές μαθητών και φοιτητών

2.325.855,00

0192.0821.0200

ΠΟΕ-Μεταφορές μαθητών και φοιτητών

800.000,00

0192.6430.0001

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ

5.000,00

0291.0719.0001

Λοιπά έξοδα κίνησης

40.000,00

0291.0719.0200

ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα κίνησης

10.000,00

0291.0721.0001

Ημερήσια  αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (Υπαλλήλων)

40.000,00

0291.0721.0200

ΠΟΕ-Ημερήσια  αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (Υπαλλήλων)

10.000,00

0291.0722.0001

Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό

46.975,00

0291.0722.0200

ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό

10.000,00

0292.0342.0001

Αμοιβές εποχικού προσωπικού.

2.000,00

0292.0352.0001

Εισφορές εποχιακού προσωπικού.

1.000,00

0292.0719.0001

Λοιπά έξοδα κίνησης

10.000,00

0292.0719.0200

ΠΟΕ- Λοιπά έξοδα κίνησης

9.000,00

0292.0721.0001

Ημερήσια  αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (Υπαλλήλων)

5.000,00

0292.0721.0200

ΠΟΕ-Ημερήσια  αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (Υπαλλήλων)

9.000,00

0292.0722.0001

Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό

7.410,00

0292.0722.0200

ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό

9.000,00

0295.0511.0001

Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία

8.000,00

0295.0719.0001

Λοιπά έξοδα κίνησης

6.000,00

0295.0719.0200

ΠΟΕ- Λοιπά έξοδα κίνησης

7.000,00

0295.0721.0001

Ημερήσια  αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (Υπαλλήλων)

6.000,00

0295.0721.0200

ΠΟΕ-Ημερήσια  αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (Υπαλλήλων)

5.000,00

0295.0722.0001

Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό

5.000,00

0295.0722.0200

ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό

2.000,00

0295.5241.0001

Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής

1.506.010,00

0295.5241.0200

ΠΟΕ-Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής

486.000,00

0295.6430.0001

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ

2.000,00

0310.0719.0001

Λοιπά έξοδα κίνησης

20.000,00

0310.0719.0200

ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα κίνησης

15.000,00

0310.0721.0001

Ημερήσια  αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (Υπαλλήλων)

20.000,00

0310.0721.0200

ΠΟΕ-Ημερήσια  αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (Υπαλλήλων)

15.000,00

0310.0722.0001

Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό

18.900,00

0310.0722.0200

ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό

10.000,00

0350.0719.0001

Λοιπά έξοδα κίνησης

30.000,00

0350.0719.0200

ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα κίνησης

15.000,00

0350.0721.0001

Ημερήσια  αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (Υπαλλήλων)

30.000,00

0350.0721.0200

ΠΟΕ-Ημερήσια  αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (Υπαλλήλων)

15.000,00

0350.0722.0001

Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό

37.220,00

0350.0722.0200

ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό

10.000,00

0390.0569.0200

ΠΟΕ-Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις

60.400,00

0390.0824.0001

Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικ. υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστ.)

30.000,00

0390.0824.0200

ΠΟΕ-Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικ. υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστ.)

30.000,00

0390.0829.0001

Λοιπές μεταφορές.

34.000,00

0390.0829.0200

ΠΟΕ-Λοιπές μεταφορές.

13.000,00

0390.0831.0001

Ύδρευση και άρδευση.

4.200,00

0390.0831.0200

ΠΟΕ-Ύδρευση και άρδευση.

5.000,00

0390.0832.0001

Ηλεκτρική ενέργεια

40.000,00

0390.0832.0200

ΠΟΕ-Ηλεκτρική ενέργεια

20.000,00

0390.0839.0001

Δαπάνες καθαριότητας

1.500,00

0390.0839.0200

ΠΟΕ- Δαπάνες καθαριότητας

200,00

0390.0841.0001

Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.

2.500,00

0390.0841.0200

ΠΟΕ-Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.

400,00

0390.0843.0001

Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)

27.000,00

0390.0843.0200

ΠΟΕ-Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)

30.000,00

0390.0844.0200

ΠΟΕ-Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

30.000,00

0390.0845.0200

ΠΟΕ-Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.

1.000,00

0390.0851.0001

Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρ & λοιπ μονίμων εγκαταστάσεων

10.000,00

0390.0861.0001

Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς.

20.000,00

0390.0869.0001

Αμοιβές για συντ/ση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού.

6.000,00

0390.0874.0001

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων

500,00

0390.0879.0001

Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες

5.000,00

0390.0879.0200

ΠΟΕ-Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες

22.000,00

0390.0892.0001

Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων

50.000,00

0390.0892.0200

ΠΟΕ-πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων

42.000,00

0390.0894.0001

Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα

20.000,00

0390.0894.0200

ΠΟΕ-Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα

4.000,00

0390.0899.0001

Λοιπές ειδικές αμοιβές.

10.000,00

0390.0899.0200

ΠΟΕ-Λοιπές ειδικές αμοιβές.

25.000,00

0390.0912.0001

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

10.000,00

0390.1111.0001

Γραφική Ύλη

20.000,00

0390.1211.0001

Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού

500,00

0390.1232.0001

Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα

38.000,00

0390.1232.0200

ΠΟΕ-Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα

20.000,00

0390.1311.0001

Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων

2.000,00

0390.1321.0001

Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά

2.000,00

0390.1329.0001

Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού

5.000,00

0390.1421.0200

ΠΟΕ-Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών

9.000,00

0390.1423.0200

ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών υπόδησης

3.500,00

0390.1511.0001

Καύσιμα Κίνησης

142.000,00

0390.1511.0200

ΠΟΕ-Καύσιμα Κίνησης

20.000,00

0390.1641.0001

Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών

500,00

0390.1699.0001

Διάφορες Προμήθειες

5.000,00

0390.1699.0200

ΠΟΕ-Διάφορες Προμήθειες

3.500,00

0390.1711.0001

Προμήθεια επίπλων.

2.000,00

0390.1712.0001

Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού

1.500,00

0390.1725.0001

Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού

2.000,00

0390.3199.0001

Λοιπές επιστροφές εσόδων

3.000,00

0390.3199.0200

ΠΟΕ - Λοιπές επιστροφές εσόδων

1.000,00

0390.5152.0001

Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)

25.000,00

0390.5152.0200

ΠΟΕ-Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)

10.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

 

27.819.664,00

 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

 

 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕ ΛΗΜΝΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κωδικός KAE

Περιγραφή

Αρχ. Πρου/σμός

1072.1252.0001

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

180000

1072.Τ140.1401

Ταμειακό Υπόλοιπο ΚΑΠ Λειτουργικά

12500

1072.Τ122.2201

Ταμειακό Υπόλοιπο ΚΑΠ Λειτουργικά ΠΟΕ

84000

1291.3418.0001

ΜΙΣΘΩΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΟΣΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ ΛΗΜΝΟΣ

52000

1291.Τ122.2201

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΙΧ. ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΟΕ)

6000

1292.0159

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

10000

1292.Τ122.2201

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΙΧ.ΥΠ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΟΕ)

3000

1310.4219

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

3000

1310.Τ122.2201

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΠΟΕ

1500

1350.4229

ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ

4000

1350.Τ122.2201

ΠΟΕ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

1500

1390.1226

ΤΕΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ, ΠΤΥΧΙΩΝ, ΑΔΕΙΩΝ Κ.Λ.Π.

7000

1390.Τ122.2201

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΕΛΩΝ (ΠΟΕ)

3000

ΣΥΝΟΛΟ

 

367500

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

 

 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕ ΛΗΜΝΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κωδικός KAE

Περιγραφή

Αρχικός Προϋπ.

1072.0719.0001

Λοιπά έξοδα κίνησης

1000

1072.0719.0200

ΠΟΕ- Λοιπά έξοδα κίνησης

1000

1072.0721.0001

Ημερήσια  αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (Υπαλλήλων)

1000

1072.0721.0200

Ημερήσια  αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (Υπαλλήλων)

1500

1072.0722.0001

Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό

1000

1072.0722.0200

ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό

1800

1072.0813.0001

Μισθώματα κτιρίων

40000

1072.0823.0001

Ταχυδρομικά.

1500

1072.0823.0200

ΠΟΕ-Ταχυδρομικά.

1000

1072.0824.0001

Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικ. υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστ.)

5000

1072.0824.0200

ΠΟΕ-Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικ. υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστ.)

4000

1072.0829.0001

Λοιπές μεταφορές.

4000

1072.0829.0200

ΠΟΕ-Λοιπές μεταφορές.

2000

1072.0831.0001

Ύδρευση και άρδευση.

400

1072.0831.0200

ΠΟΕ-Ύδρευση και άρδευση.

200

1072.0832.0001

Ηλεκτρική ενέργεια

20000

1072.0832.0200

ΠΟΕ-Ηλεκτρική ενέργεια

5000

1072.0839.0001

Δαπάνες καθαριότητας.

2000

1072.0839.0200

ΠΟΕ-Δαπάνες καθαριότητας.

200

1072.0841.0001

Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά

300

1072.0843.0001

Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)

400

1072.0844.0001

Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

35000

1072.0844.0200

ΠΟΕ-Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

35000

1072.0845.0001

Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων

1000

1072.0845.0200

ΠΟΕ-Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων

700

1072.0851.0001

Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρ & λοιπ μονίμων εγκαταστάσεων

1000

1072.0861.0001

Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς.

1000

1072.0861.0200

ΠΟΕ-Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς.

1000

1072.0869.0001

Αμοιβές για συντ/ση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού.

1000

1072.0899.0200

ΠΟΕ-Λοιπές ειδικές αμοιβές.

500

1072.1111.0001

Γραφική Ύλη

5000

1072.1111.0003

Γραφική Υλη (toner)

6000

1072.1111.0200

ΠΟΕ-Γραφική Ύλη

1500

1072.1211.0200

ΠΟΕ-Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό

100

1072.1231.0001

Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού

1500

1072.1232.0001

Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα

5000

1072.1232.0200

ΠΟΕ-Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα

6000

1072.1311.0001

Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων

1000

1072.1321.0001

Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά

1000

1072.1321.0200

ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά

10000

1072.1329.0001

Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού

1000

1072.1329.0200

ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού

500

1072.1511.0001

Φυσικό αέριο, Φωταέριο, Υγραέριο

12000

1072.1511.0200

ΠΟΕ-Φυσικό αέριο, Φωταέριο, Υγραέριο

5000

1072.1512.0001

Πετρέλαιο Θέρμανσης

4500

1072.1512.0200

ΠΟΕ-Πετρέλαιο Θέρμανσης

2000

1072.1641.0001

Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών

300

1072.1699.0001

Διάφορες Προμήθειες

3000

1072.1699.0200

ΠΟΕ-Διάφορες Προμήθειες

500

1072.1711.0001

Προμήθεια επίπλων

1000

1072.1712.0001

Προμήθεια συσκευών θερμανσης και κλιματισμού

1000

1072.1723.0001

Προμήθεια Η/Υ, προγραμ. κ.λ.π. υλικών.

2000

1072.1723.0200

ΠΟΕ-Προμήθεια Η/Υ, προγραμ. κ.λ.π. υλικών.

2000

1072.5152.0001

Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)

32600

1072.5152.0200

ΠΟΕ - Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)

2500

1291.0719.0001

Λοιπά έξοδα κίνησης

17000

1291.0719.0200

ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα κίνησης

2000

1291.0721.0001

Ημερήσια  αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (Υπαλλήλων)

15000

1291.0721.0200

ΠΟΕ-Ημερήσια  αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (Υπαλλήλων)

2000

1291.0722.0001

Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό

20000

1291.0722.0200

Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό

2000

1292.0711.0001

Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί -Ι.Δ.Α.Χ.)

3000

1292.0711.0200

ΠΟΕ-Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί -Ι.Δ.Α.Χ.)

1000

1292.0719.0001

Λοιπά έξοδα κίνησης

3000

1292.0719.0200

ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα κίνησης

1000

1292.0721.0001

Ημερήσια  αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (Υπαλλήλων)

4000

1292.0721.0200

Ημερήσια  αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (Υπαλλήλων)

1000

1310.0719.0001

Λοιπά έξοδα κίνησης

1000

1310.0719.0200

ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα κίνησης

500

1310.0721.0001

Ημερήσια  αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (Υπαλλήλων)

1000

1310.0721.0200

ΠΟΕ-Ημερήσια  αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (Υπαλλήλων)

500

1310.0722.0001

Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό

1000

1310.0722.0200

ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό

500

1350.0719.0001

Λοιπά έξοδα κίνησης

1500

1350.0719.0200

ΠΟΕ- Λοιπά έξοδα κίνησης

500

1350.0721.0001

Ημερήσια  αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (Υπαλλήλων)

1500

1350.0721.0200

ΠΟΕ-Ημερήσια  αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (Υπαλλήλων)

500

1350.0722.0001

Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό

1000

1350.0722.0200

ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό

500

1390.0844.0200

ΠΟΕ-Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων

3000

1390.0894.0001

Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα

500

1390.0899.0001

Λοιπές ειδικές αμοιβές.

6000

1390.1211.0001

Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού

500

ΣΥΝΟΛΟ

 

367500

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

 

 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕ ΧΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κωδικός KAE

Περιγραφή

Αρχ. Πρου/σμός

2071.1251

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΌ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

512.000,00

2071.3511

ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

4.500,00

2071.Τ110.1113

Ταμειακό Υπόλοιπο ΚΑΕ 9459.0002

60.302,00

2071.Τ130.1302

Ταμειακό Υπόλοιπο Τόκων ΚΑΠ

10.000,00

2071.Τ130.1306

Ταμειακό Υπόλοιπο Δανείου ΚΑΕ 7114

5.419,00

2071.Τ130.1317

Ταμειακό Υπόλοιπο ΚΑΕ 9919

335,00

2071.Τ140.1405

Ταμειακό Υπόλοιπο Επενδύσεων

300.000,00

2071.Τ140.1406

Ταμειακό Υπόλοιπο Προστίμων (4219)

17.449,00

2071.9453.0010

ΣΑΕΠ  088  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

3.675.000,00

2071.9453.0011

ΣΑΕΠ  588 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

476.630,00

2071.9453.0013

ΣΑΜΠ 088 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

195.000,00

2072.0129

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

50.000,00

2072.0191.0004

ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ(ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ)

52.000,00

2072.1252.0001

Έσοδα από τους ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών

692.300,00

2072.1252.0002

Έσοδα από τους ΚΑΠ για την κάλυψη μισθοδοσίας προσωπικού

2.930.000,00

2072.3511

ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

25.000,00

2072.3516

Τόκοι από λογαριασμούς Ταμειακής Διαχ/σης στην Τράπεζα της Ελλάδος

20.000,00

2072.5511

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

2.000,00

2072.5521

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

2.000,00

2072.5612

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

2.000,00

2072.6669

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

2.000,00

2072.Τ140.1401

Ταμειακό Υπόλοιπο Τακτικού Π/Υ

100.000,00

2072.Τ140.1402

Ταμειακό Υπόλοιπο Μεταναστών και Προσφύγων

813,59

2072.Τ140.1405

Ταμειακό Υπόλοιπο ΠΣΕΑ

8.000,00

2072.Τ140.1406

Ταμειακό Υπόλοιπο Τελών Αδείας

480.000,00

2072.Τ140.1407

Ταμειακό Υπόλοιπο Εργαστηρίου ΔΤΕ

70.000,66

2072.Τ140.1408

Ταμειακό Υπόλοιπο Προστίμων

4.000,63

2072.Τ140.1409

Ταμειακό Υπόλοιπο Παραβόλων Βιομηχανίας

40.000,00

2072.Τ140.1411

Ταμειακό Υπόλοιπο Τόκων

40.000,00

2072.Τ140.1412

Ταμειακό Υπόλοιπο Επιστροφών

2.400,00

2072.Τ140.1416

Ταμειακό Υπόλοιπο Ενοικίων Αποθήκης ΟΓΑ

120,78

2072.Τ122.2201

Ταμειακό Υπόλοιπο Τακτικού Π/Υ (1252)-ΠΟΕ

30.000,00

2072.Τ122.2203

Ταμειακό Υπόλοιπο Ιατρών Μεταφορών-ΠΟΕ

7,34

2151.3511

ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

1.500,00

2151.Τ130.1301

Ταμειακό Υπόλοιπο Βοηθημάτων Κοινωνικής Πρόνοιας

92.411,03

2151.Τ130.1302

Ταμειακό Υπόλοιπο Προνοιακών Ιδρυμάτων

9.000,98

2151.Τ130.1303

Ταμειακό Υπόλοιπο Λογ/μού Α' Κοινωνικών Βοηθειών

10.936,43

2151.Τ130.1304

Ταμειακό Υπόλοιπο Λογ/μού Ιατρικής Αντίληψης

31.092,56

2192.1252.0017

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ  ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

1.170.000,00

2192.3511

ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

3.000,00

2192.Τ122.2201

Ταμειακό Υπόλοιπο Μεταφοράς Μαθητών-ΠΟΕ

140.000,00

2291.0191.0002

ΕΠΙΧ/ΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ-ΛΟΓ/ΚΗΣ ΠΛΗΡ/ΣΗΣ

3.000,00

2291.3511

ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

1.000,00

2291.Τ140.1401

Ταμειακό Υπόλοιπο Αγροτικής Ανάπτυξης

100.000,00

2291.Τ140.1402

Ταμειακό Υπόλοιπο Αγροτικής Ανάπτυξης Βοσκήσιμων γαιών

20.000,00

2291.Τ122.2201

Ταμειακό Υπόλοιπο Αγροτικής Ανάπτυξης-ΠΟΕ

1.500,00

2292.1252.0004

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Σ.Δ.Ε.

1.000,00

2292.3511

ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

500,00

2292.4219

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

4.000,00

2292.Τ140.1401

Ταμειακό Υπόλοιπο Κτηνιατρικής

10.000,00

2292.Τ122.2201

Ταμειακό Υπόλοιπο Κτηνιατρικής-ΠΟΕ

2.000,00

2295.1252

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ

165.000,00

2295.3511

ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

500,00

2295.Τ130.1301

Ταμειακό Υπόλοιπο Δακοκτονίας

3.430,00

2295.Τ122.2201

Ταμειακό Υπόλοιπο Δακοκτονίας-ΠΟΕ

570,00

2350.4219.0001

Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Τμήμ. Εμπορίου)

1.000,00

2350.4219.0002

Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Τμημ. Βιομηχανίας)

500,00

2350.4219.0003

Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Περιβάλλον)

500,00

2350.4222

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

10.000,00

2350.4229

ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ

15.000,00

2350.Τ140.1401

Ταμειακό Υπόλοιπο

5.000,00

2350.Τ122.2201

Ταμειακό Υπόλοιπο 2350-ΠΟΕ

6.000,00

2390.1226

ΤΕΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ, ΠΤΥΧΙΩΝ, ΑΔΕΙΩΝ Κ.Λ.Π.

270.000,00

2390.3511

ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

6.000,00

2390.5599

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

1.000,00

2390.Τ140.1401

Ταμειακό Υπόλοιπο

3.000,00

2390.Τ122.2201

Ταμειακό Υπόλοιπο 2390-ΠΟΕ

47.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

 

11.944.719,00

 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

 

 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕ ΧΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κωδικός KAE

Περιγραφή

Αρχικός Προϋπ.

2071.9453.0010

ΣΑΕΠ  088  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

3.675.000,00

2071.9453.0011

ΣΑΕΠ  588 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

476.630,00

2071.9453.0013

ΣΑΜΠ 088 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

195.000,00

2071.9459.0001

Διάφορα έργα (ΣΑΝΑ, ΣΑΕ, ΣΑΕΠ, ΣΑΜΠ)

60.302,00

2071.9779.0001

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ

849.368,00

2071.9919.0001

ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΙΠΟΙ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ Ε.Ε.)

335,00

2072.0211.0001

Βασικός μισθός

2.100.000,00

2072.0213.0001

Οικογενιακή παροχή.

70.000,00

2072.0215.0001

Επίδομα θέσης ευθύνης

145.000,00

2072.0221.0001

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΘ.29

15.000,00

2072.0225.0001

Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιηνής εργασίας.

10.000,00

2072.0228.0001

Επίδομα προβληματ. και παραμεθορ. Περιοχών.

150.000,00

2072.0291.0001

Εισφορές στο ΙΚΑ

115.000,00

2072.0292.0001

Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.

115.000,00

2072.0293.0001

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

75.000,00

2072.0294.0001

Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπαγόταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου

135.000,00

2072.0342.0001

Αμοιβές Εποχικού Προσωπικού

30.000,00

2072.0345.0001

Αμοιβές προσωπ.που πραγματοπ. στις Δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα

19.340,00

2072.0352.0001

Εισφορές Εποχικού Προσωπικού - ΕΦΚΑ

60.000,00

2072.0352.0200

ΠΟΕ-Εισφορές εποχιακού προσωπικού.

2.000,00

2072.0355.0001

Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς οσών πραγρματοποιούν επαγγελματ. άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες.

7.050,00

2072.0511.0001

Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία

40.000,00

2072.0511.0200

ΠΟΕ-Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία

10.000,00

2072.0515.0001

Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων.

30.000,00

2072.0515.0200

ΠΟΕ-Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων.

6.000,00

2072.0565.0001

Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών

1.500,00

2072.0569.0001

Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις

11.000,00

2072.0716.0001

Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματε

6.000,00

2072.0716.0200

ΠΟΕ-Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμ

5.000,00

2072.0717.0001

Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, τ

5.000,00

2072.0717.0200

ΠΟΕ-Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνηση

3.000,00

2072.0719.0001

Λοιπά έξοδα μεκίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση κλπ.)

15.000,00

2072.0719.0200

ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα μεκίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση κλπ.)

3.000,00

2072.0721.0001

Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (εκτός ΚΑΕ 0715, 0716, 0717)

12.000,00

2072.0721.0200

ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (εκτός ΚΑΕ 0715, 0716, 0717)

1.000,00

2072.0722.0001

Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό (εκτός ΚΑΕ 0715, 0716, 0717)

10.000,00

2072.0722.0200

ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό (εκτός ΚΑΕ 0715, 0716, 0717)

3.000,00

2072.0723.0001

Έξοδα εγκατάστασης (μεταφορά οικοσκευής, έξοδα απόσπασης κλπ.)

1.000,00

2072.0723.0200

ΠΟΕ-Έξοδα εγκατάστασης (μεταφορά οικοσκευής, έξοδα απόσπασης κλπ.)

1.000,00

2072.0819.0001

Λοιπές μισθώσεις.

500,00

2072.0821.0001

Μεταφορές μαθητών και φοιτητών

87.000,00

2072.0823.0001

Ταχυδρομικά.

10.000,00

2072.0829.0001

Λοιπές μεταφορές.

10.000,00

2072.0829.0200

ΠΟΕ-Λοιπές μεταφορές.

3.000,00

2072.0831.0001

Ύδρευση και άρδευση.

8.000,00

2072.0831.0200

ΠΟΕ-Ύδρευση και άρδευση.

2.000,00

2072.0841.0001

Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.

10.000,00

2072.0841.0200

ΠΟΕ-Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.

6.000,00

2072.0843.0001

Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)

20.000,00

2072.0843.0200

ΠΟΕ-Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)

6.000,00

2072.0844.0001

Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

34.200,00

2072.0844.0200

ΠΟΕ-Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

10.000,00

2072.0845.0001

Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.

15.000,00

2072.0845.0200

ΠΟΕ-Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.

10.000,00

2072.0869.0001

Αμοιβές για συντ/ση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού.

8.000,00

2072.0869.0200

ΠΟΕ-Αμοιβές για συντ/ση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού.

3.000,00

2072.0871.0001

Αμοιβές φυσικών προσώπων

50.000,00

2072.0871.0200

ΠΟΕ-Αμοιβές φυσικών προσώπων

10.000,00

2072.0874.0001

Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων.

200,00

2072.0875.0001

Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλ. φυσικά και νομικά πρόσωπα)

5.000,00

2072.0879.0001

Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.

35.000,00

2072.0879.0200

ΠΟΕ-Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.

10.000,00

2072.0881.0001

Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα)

2.000,00

2072.0881.0200

ΠΟΕ-Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα)

1.000,00

2072.0892.0001

Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.

80.000,00

2072.0892.0200

ΠΟΕ-Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.

10.000,00

2072.0899.0001

Λοιπές ειδικές αμοιβές.

15.000,00

2072.0899.0200

ΠΟΕ-Λοιπές ειδικές αμοιβές.

5.000,00

2072.1111.0001

Γραφική Ύλη

15.000,00

2072.1111.0200

ΠΟΕ-Γραφική Ύλη

8.000,00

2072.1121.0001

Βιβλία, Περιοδικά, Εφημερίδες και λοιπές εκδόσεις

12.000,00

2072.1121.0200

ΠΟΕ-Βιβλία, Περιοδικά, Εφημερίδες και λοιπές εκδόσεις

6.000,00

2072.1231.0001

Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού

5.000,00

2072.1231.0200

ΠΟΕ-Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού

1.000,00

2072.1311.0001

Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων

5.000,00

2072.1311.0200

ΠΟΕ-Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων

2.000,00

2072.1321.0001

Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά

8.000,00

2072.1321.0200

ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά

2.000,00

2072.1329.0001

Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού

6.000,00

2072.1329.0200

ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού

2.000,00

2072.1511.0200

ΠΟΕ-Καύσιμα Κίνησης

1.000,00

2072.1512.0200

ΠΟΕ-Πετρέλαιο Θέρμανσης, Μαζούτ

1.000,00

2072.1641.0001

Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών

3.000,00

2072.1641.0200

ΠΟΕ-Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών

2.000,00

2072.1699.0001

Διάφορες Προμήθειες

8.000,00

2072.1699.0200

ΠΟΕ-Διάφορες Προμήθειες

6.000,00

2072.1711.0001

Προμήθεια επίπλων.

5.000,00

2072.1711.0200

ΠΟΕ-Προμήθεια επίπλων.

5.000,00

2072.1712.0001

Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.

5.000,00

2072.1712.0200

ΠΟΕ-Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.

4.000,00

2072.1713.0001

Προμήθεια γραφ. φωτοαντιγραφικών κ.λ.π. μηχανών γραφείου.

15.000,00

2072.1713.0200

ΠΟΕ-Προμήθεια γραφ. φωτοαντιγραφικών κ.λ.π. μηχανών γραφείου.

5.000,00

2072.1723.0001

Προμήθεια Η/Υ, προγραμ. κ.λ.π. υλικών.

15.000,00

2072.1723.0200

ΠΟΕ-Προμήθεια Η/Υ, προγραμ. κ.λ.π. υλικών.

7.000,00

2072.1725.0001

Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού,μετεωρ/κού & λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

2.000,00

2072.1729.0001

Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού.

12.000,00

2072.1729.0200

ΠΟΕ-Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού.

6.000,00

2072.1731.0001

Επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. & δίκυκλων

20.000,00

2072.1731.0200

ΠΟΕ-Επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. & δίκυκλων

20.000,00

2072.5111.0001

Τακτικό Αποθεματικό

390.753,00

2072.5151.0001

Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

50.000,00

2072.5151.0200

ΠΟΕ-Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

50.000,00

2072.5152.0001

Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)

25.000,00

2072.5152.0200

ΠΟΕ-Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)

20.000,00

2072.5161.0001

Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα

6.000,00

2072.5161.0200

ΠΟΕ-Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα

4.000,00

2072.5262.0001

Οδοιπορικά, αποζημείωση και έξοδα κίνησης δικαστικών αντιπροσώπων ,εφόρων μελών εφορευτικών επιτροπών ,ειδικού δικαστηρίου,δικαστικών,διοικ.υπαλλήλων

52.000,00

2072.6111.0001

Τόκοι δανείων εσωτερικού

34.000,00

2072.6121.0001

Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού

22.500,00

2072.6430.0001

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ   ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

1.100,00

2072.6430.0002

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ  ΜΙΣΘ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

5.500,00

2151.2551.0001

Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων

10.000,00

2151.2551.0200

ΠΟΕ-Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων

10.000,00

2151.2713.0200

ΠΟΕ-Βοηθήματα σε νεφροπαθείς

82.912,01

2151.2729.0001

Λοιπά ειδικά επιδόματα.

10.936,43

2151.5191.0001

Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών (άρθρο5 Ν. 14943/91)

31.092,56

2192.0821.0001

Μεταφορές μαθητών και φοιτητών

1.171.500,00

2192.0821.0200

ΠΟΕ-Μεταφορές μαθητών και φοιτητών

140.000,00

2192.6430.0001

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ

1.500,00

2291.0719.0001

Λοιπά έξοδα μεκίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση κλπ.)

500,00

2291.0719.0200

ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα μεκίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση κλπ.)

500,00

2291.0721.0001

Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (εκτός ΚΑΕ 0715, 0716, 0717)

200,00

2291.0721.0200

ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (εκτός ΚΑΕ 0715, 0716, 0717)

500,00

2291.0722.0001

Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό (εκτός ΚΑΕ 0715, 0716, 0717)

200,00

2291.0722.0200

ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό (εκτός ΚΑΕ 0715, 0716, 0717)

500,00

2291.0844.0200

ΠΟΕ-Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

1.000,00

2291.1729.0001

Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού.

100,00

2291.5244.0001

Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων

102.000,00

2291.5246.0001

Εκπόνηση-εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών

5.000,00

2291.5246.0002

Έξοδα Εκπόνησης-εφαρμογής διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευής έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών/Δ. Οινουσσών

5.000,00

2291.5246.0003

Έξοδα Εκπόνησης-εφαρμογής διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευής έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών/Χίου

5.000,00

2291.5246.0004

Έξοδα Εκπόνησης-εφαρμογής διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευής έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών/Δ. Ψαρρών

5.000,00

2292.0511.0001

Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία

3.000,00

2292.0719.0001

Λοιπά έξοδα μεκίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση κλπ.)

2.000,00

2292.0719.0200

ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα μεκίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση κλπ.)

1.000,00

2292.0721.0001

Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (εκτός ΚΑΕ 0715, 0716, 0717)

2.000,00

2292.0721.0200

ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (εκτός ΚΑΕ 0715, 0716, 0717)

1.000,00

2292.0722.0001

Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό (εκτός ΚΑΕ 0715, 0716, 0717)

1.500,00

2292.0722.0200

ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό (εκτός ΚΑΕ 0715, 0716, 0717)

200,00

2292.0829.0001

Λοιπές μεταφορές.

1.500,00

2292.0829.0200

ΠΟΕ-Λοιπές μεταφορές.

500,00

2292.0843.0200

ΠΟΕ-Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)

300,00

2292.1214.0200

ΠΟΕ-Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού

1.000,00

2292.1723.0001

Προμήθεια Η/Υ, προγραμ. κ.λ.π. υλικών.

3.000,00

2292.1729.0001

Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού.

500,00

2295.0341.0001

Αποδοχές εργατοτεχνικού κλπ προσωπικού(περιλαμβάνονται κάθε είδους επιδόματα επιδόματα)

14.300,00

2295.0342.0001

Αμοιβές εποχικού προσωπικού.

11.500,00

2295.0511.0001

Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία

2.000,00

2295.0511.0200

ΠΟΕ-Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία

1.000,00

2295.0719.0001

Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση κλπ.)

600,00

2295.0719.0200

ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση κλπ.)

500,00

2295.0721.0001

Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (εκτός ΚΑΕ 0715, 0716, 0717)

300,00

2295.0721.0200

ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό (εκτός ΚΑΕ 0715, 0716, 0717)

300,00

2295.0722.0001

Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό (εκτός ΚΑΕ 0715, 0716, 0717)

200,00

2295.0722.0200

ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό (εκτός ΚΑΕ 0715, 0716, 0717)

130,00

2295.0813.0200

ΠΟΕ-Μισθώματα κτιρίων

570,00

2295.5241.0001

Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής

135.500,00

2295.5241.0200

ΠΟΕ-Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής

2.200,00

2295.6430.0001

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ

400,00

2350.0879.0001

Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες

15.000,00

2350.0879.0200

ΠΟΕ-Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες

4.000,00

2350.0899.0001

Λοιπές ειδικές αμοιβές

12.000,00

2350.0899.0200

ΠΟΕ-Λοιπές ειδικές αμοιβές

7.000,00

2390.0813.0001

Μισθώματα κτιρίων

57.000,00

2390.0813.0200

ΠΟΕ-Μισθώματα κτιρίων

30.000,00

2390.0824.0001

Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπ.υπηρεσιών

45.000,00

2390.0824.0200

ΠΟΕ-Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπ. υπηρεσιών

2.500,00

2390.0832.0001

Ηλεκτρική ενέργεια

90.000,00

2390.0832.0200

ΠΟΕ-Ηλεκτρική ενέργεια

7.000,00

2390.0851.0001

Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρ. & λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων

8.000,00

2390.0851.0200

ΠΟΕ-Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρ. & λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων

500,00

2390.0861.0001

Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς

10.000,00

2390.0861.0200

ΠΟΕ-Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς

2.000,00

2390.0899.0001

Λοιπές ειδικές αμοιβές

20.000,00

2390.0899.0200

ΠΟΕ-Λοιπές ειδικές αμοιβές

500,00

2390.0919.0001

Λοιποί Δημοτικοί φόροι-Τέλη

10.000,00

2390.1321.0001

Προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς

5.000,00

2390.1321.0200

ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς

500,00

2390.1511.0001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

13.000,00

2390.1511.0200

ΠΟΕ-Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

2.000,00

2390.1512.0001

Πετρέλαιο θέρμανσης, Μαζούτ

3.000,00

2390.1512.0200

ΠΟΕ-Πετρέλαιο θέρμανσης-Μαζούτ

1.000,00

2390.1699.0001

Λοιπές προμήθειες

19.000,00

2390.1699.0200

ΠΟΕ-Λοιπές προμήθειες

1.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

 

11.944.719,00

 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

 

 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕ ΣΑΜΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κωδικός KAE

Περιγραφή

Αρχ. Πρου/σμός

3071.1251

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΌ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

313000

3071.3511

ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

15000

3071.Τ122.2201

ΠΟΕ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

150000

3071.9453.0010

ΣΑΕΠ  088  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

3283500

3071.9453.0011

ΣΑΕΠ  588 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

460326,2

3071.9453.0013

ΣΑΜΠ 088 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

395000

3072.0129

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

58000

3072.0191.0004

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ( ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ)

50000

3072.1252.0001

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

625400

3072.1252.0002

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ  ΜΙΣΘ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2500000

3072.3411

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

80900

3072.3511

ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

33600

3072.4219

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

4000

3072.4229

ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ

2800

3072.5511

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

300

3072.Τ140.1401

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

856400

3072.Τ122.2201

ΠΟΕ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

209200

3151.3511

ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

1500

3151.Τ130.1301

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

35000

3192.1252.0018

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

800000

3192.3511

ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

2500

3192.Τ122.2201

ΠΟΕ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

250000

3291.1252

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3000

3291.3511

ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

95

3291.4219

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

350

3295.1252

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

310000

3295.3511

ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

2000

3350.4219.0001

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

260

3350.4219.0003

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2500

3350.Τ140.1401

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  ΠΑΡΑΒΟΛΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ

2760

3390.1226

ΤΕΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ, ΠΤΥΧΙΩΝ, ΑΔΕΙΩΝ Κ.Λ.Π.

196000

3390.3511

ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

1600

3390.5511

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

430

3390.Τ140.1401

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

151000

3390.Τ122.2201

ΠΟΕ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

41120

ΣΥΝΟΛΟ

 

10837541,2

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

 

 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕ ΣΑΜΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κωδικός KAE

Περιγραφή

Αρχικός Προϋπ.

3071.0892.0200

ΠΟΕ Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων

150000

3071.9453.0010

ΣΑΕΠ  088  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

3283500

3071.9453.0011

ΣΑΕΠ 588  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

460326,2

3071.9453.0013

ΣΑΜΠ  088 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

395000

3071.9779.0100

ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ

248000

3071.9779.0200

ΠΟΕ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΠ.

80000

3072.0211.0001

Βασικός μισθός

1687000

3072.0213.0001

Οικογενιακή παροχή.

50000

3072.0215.0001

Επίδομα θέσης ευθύνης

130000

3072.0221.0001

Μισθολογική διαφορά άρθρο 29

35000

3072.0225.0001

Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιηνής εργασίας.

25000

3072.0228.0001

Επίδομα προβληματ. και παραμεθορ. Περιοχών.

125000

3072.0271.0001

Βασικός μισθός-ιατρών

40000

3072.0275.0001

Επίδομα θέσεως ευθύνης ιατρών

2500

3072.0276.0001

Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου

4000

3072.0279.0001

Επιδόματα  Ιατρών Επιφυλακής- Μεταπτυχιακό

10000

3072.0291.0001

Εισφορές στο ΙΚΑ

71500

3072.0292.0001

Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς

145000

3072.0293.0001

Εισφορές υγειονομικής περίθλαψης

65000

3072.0294.0001

Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονται μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου

110000

3072.0342.0001

Αμοιβές εποχικού προσωπικού.

60000

3072.0342.0002

Αμοιβές εποχικού προσωπικού (εκτάκτων αναγκών)

20000

3072.0342.0003

Αμοιβές εποχικού προσωπικού (εκτάκτων διοικητικών αναγκών)

30000

3072.0342.0200

ΠΟΕ-Αμοιβές εποχικού προσωπικού.

25000

3072.0352.0001

Εισφορές Εποχικού Προσωπικού - ΕΦΚΑ

75000

3072.0352.0002

Εισφορές Εποχικού Προσωπικού - ΕΦΚΑ (εκτάκτων αναγκών)

5000

3072.0352.0003

Εισφορές Εποχικού Προσωπικού - ΕΦΚΑ (εκτάκτων διοικητικών αναγκών)

6000

3072.0352.0200

ΠΟΕ-Εισφορές εποχιακού προσωπικού.

25000

3072.0375.0001

Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)

6750

3072.0511.0001

Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία

15000

3072.0511.0200

ΠΟΕ-Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία

10000

3072.0512.0001

Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.

10000

3072.0515.0001

Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων.

5000

3072.0515.0200

ΠΟΕ-Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων.

500

3072.0519.0001

Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσ.

15000

3072.0519.0200

ΠΟΕ-Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσ.

6000

3072.0569.0001

Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις

40000

3072.0569.0200

ΠΟΕ Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις

10000

3072.0631.0001

Εφάπαξ βοηθήματος Ν.103/75

60000

3072.0716.0001

Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό

25000

3072.0716.0200

ΠΟΕ Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό

3000

3072.0719.0001

Λοιπά έξοδα κίνησης

70000

3072.0719.0200

ΠΟΕ Λοιπά έξοδα κίνησης

10000

3072.0721.0001

Ημερήσια αποζημίωση

70000

3072.0721.0200

ΠΟΕ Ημερήσια αποζημίωση

10000

3072.0722.0001

Έξοδα διανυκτέρευσης

70000

3072.0722.0200

ΠΟΕ Έξοδα διανυκτέρευσης

10000

3072.0813.0001

Μισθώματα κτιρίων

40000

3072.0813.0200

ΠΟΕ-Μισθώματα κτιρίων

10000

3072.0823.0001

Ταχυδρομικά.

25000

3072.0823.0200

ΠΟΕ-Ταχυδρομικά.

1500

3072.0824.0001

Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικ. υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστ.)

65000

3072.0824.0200

ΠΟΕ-Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικ. υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστ.)

3000

3072.0826.0001

Δαπάνες κιν. Τηλ/νίας.

1000

3072.0826.0200

ΠΟΕ-Δαπάνες κιν. Τηλ/νίας.

200

3072.0829.0001

Λοιπές μεταφορές.

20000

3072.0829.0200

ΠΟΕ-Λοιπές μεταφορές.

2500

3072.0831.0001

Ύδρευση και άρδευση.

15000

3072.0831.0200

ΠΟΕ-Ύδρευση και άρδευση.

500

3072.0832.0001

Ηλεκτρική ενέργεια

80000

3072.0832.0200

ΠΟΕ-Ηλεκτρική ενέργεια

5000

3072.0841.0001

Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.

10000

3072.0841.0200

ΠΟΕ-Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.

5000

3072.0843.0001

Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)

10000

3072.0843.0200

ΠΟΕ-Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)

1000

3072.0844.0001

Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

40000

3072.0844.0200

ΠΟΕ-Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

15000

3072.0845.0001

Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.

15000

3072.0845.0200

ΠΟΕ-Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.

5000

3072.0869.0001

Αμοιβές για συντ/ση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού.

6000

3072.0874.0001

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων

500

3072.0875.0001

Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλ. φυσικά και νομικά πρόσωπα)

25000

3072.0875.0200

ΠΟΕ Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλ. φυσικά και νομικά πρόσωπα)

5000

3072.0879.0001

Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.

15000

3072.0879.0200

ΠΟΕ Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.

2000

3072.0892.0001

Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.

100000

3072.0894.0001

Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα

82799

3072.0894.0200

ΠΟΕ-Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα

3000

3072.0899.0001

Λοιπές ειδικές αμοιβές.

25000

3072.0899.0200

ΠΟΕ-Λοιπές ειδικές αμοιβές.

5000

3072.0911.0001

Φόροι

40000

3072.1111.0001

Γραφική Ύλη

10000

3072.1121.0001

Βιβλία, Περιοδικά, Εφημερίδες και λοιπές εκδόσεις

1500

3072.1211.0001

Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό

500

3072.1231.0001

Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού

8000

3072.1311.0001

Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων

10000

3072.1329.0001

Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού

10000

3072.1411.0001

Είδη διατροφής

13101

3072.1511.0001

Καύσιμα Κίνησης

30000

3072.1511.0200

ΠΟΕ-Καύσιμα Κίνησης

5000

3072.1641.0001

Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών

1500

3072.1643.0001

Φυτοπαθολογικό υλικό μη κατονομαζόμενο ειδικώς

2000

3072.1699.0001

Διάφορα αναλώσιμα υλικά

20000

3072.1699.0200

ΠΟΕ-Διάφορα αναλώσιμα υλικά

5000

3072.1711.0001

Προμήθεια επίπλων.

5000

3072.1711.0200

ΠΟΕ-Προμήθεια επίπλων.

3000

3072.1712.0001

Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.

2000

3072.1713.0001

Προμήθεια γραφ. φωτοαντιγραφικών κ.λ.π. μηχανών γραφείου.

13000

3072.1723.0001

Προμήθεια Η/Υ, προγραμ. κ.λ.π. υλικών.

23000

3072.1725.0001

Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού,μετεωρ/κού & λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

5000

3072.1729.0001

Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

5000

3072.2735.0001

Επιδόματα ανάδοχης οικογένειας

6000

3072.2739.0001

Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας

4000

3072.5152.0001

Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)

35000

3072.5152.0200

ΠΟΕ-Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)

22000

3072.5261.0001

Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών,Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών

15000

3072.5262.0001

Οδοιπορικά, αποζημείωση και έξοδα κίνησης δικαστικών αντιπροσώπων ,εφόρων μελών εφορευτικών επιτροπών ,ειδικού δικαστηρίου,δικαστικών,διοικ.υπαλλήλων

35000

3072.6111.0001

ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

125850

3072.6121.0001

Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού

83000

3072.6430.0001

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ  ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

1100

3072.6430.0002

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ  ΜΙΣΘ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

3800

3072.7313.0001

Έξοδα συμμετοχής σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου,αγορά μετοχών για μη εισηγμένες επιχειρήσεις εσωτερικού

23000

3072.7313.0200

ΠΟΕ Έξοδα συμμετοχής σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου,αγορά μετοχών για μη εισηγμένες επιχειρήσεις εσωτερικού

23000

3151.2713.0200

ΠΟΕ-Βοηθήματα σε νεφροπαθείς

35000

3151.2739

Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας

1500

3192.0821.0001

Μεταφορές μαθητών και φοιτητών

801800

3192.0821.0200

ΠΟΕ-Μεταφορές μαθητών και φοιτητών

250000

3192.6430.0001

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ

700

3291.1511.0001

Καύσιμα Κίνησης

1500

3291.1511.0200

ΠΟΕ Καύσιμα Κίνησης

200

3291.1713.0001

Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου

745

3291.1723.0001

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων  και λοιπών υλικών

1000

3295.0719.0001

Λοιπά έξοδα κίνησης

1500

3295.0721.0001

Ημερήσια αποζημίωση

3000

3295.0722.0001

Έξοδα διανυκτέρευσης

500

3295.5241.0001

Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής

306300

3295.6430.0001

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ

700

3350.0519.0001

Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις

5520

3390.0345.0001

Αμοιβές προσωπ.που πραγματοπ. στις Δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα

25000

3390.0345.0200

ΠΟΕ-Αμοιβές προσωπ.που πραγματοπ. στις Δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα

1000

3390.0352.0001

Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)

50000

3390.0355.0001

Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς οσών πραγρματοποιούν επαγγελματ. άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες.

9000

3390.0355.0200

ΠΟΕ-Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς οσών πραγρματοποιούν επαγγελματ. άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες.

500

3390.0515.0001

Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων.

35500

3390.0515.0200

ΠΟΕ-Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων.

5000

3390.0519.0001

Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις

5000

3390.0716.0001

Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματε

5000

3390.0716.0200

ΠΟΕ-Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμ

1000

3390.0717.0001

Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα

15000

3390.0717.0200

ΠΟΕ Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα

1500

3390.0719.0001

Λοιπά έξοδα κίνησης

5000

3390.0719.0200

ΠΟΕ Λοιπά έξοδα κίνησης

1000

3390.0721.0001

Ημερήσια αποζημίωση

5000

3390.0721.0200

ΠΟΕ Ημερήσια αποζημίωση

1000

3390.0722.0001

Έξοδα διανυκτέρευσης

5000

3390.0722.0200

ΠΟΕ Έξοδα διανυκτέρευσης

1000

3390.0841.0001

Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.

4500

3390.0841.0200

ΠΟΕ-Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.

500

3390.0843.0001

Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)

6000

3390.0843.0200

ΠΟΕ-Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)

6000

3390.0851.0001

Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρ & λοιπ μονίμων εγκαταστάσεων

23000

3390.0851.0200

ΠΟΕ-Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρ & λοιπ μονίμων εγκαταστάσεων

1000

3390.0861.0001

Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς.

23000

3390.0861.0200

ΠΟΕ-Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς.

2000

3390.0869.0001

Αμοιβές για συντ/ση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού.

23000

3390.0869.0200

ΠΟΕ-Αμοιβές για συντ/ση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού.

2000

3390.0874.0001

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων

150

3390.0881.0001

Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση.

5000

3390.0881.0200

ΠΟΕ-Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση.

1000

3390.0899.0001

Λοιπές ειδικές αμοιβές.

23000

3390.0899.0200

ΠΟΕ-Λοιπές ειδικές αμοιβές.

2000

3390.0912.0001

Τέλη Κυκλοφορίας Φορτηγών Αυτοκινήτων

10000

3390.1111.0001

Γραφική Ύλη

10000

3390.1111.0200

ΠΟΕ-Γραφική Ύλη

11500

3390.1311.0001

Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων

5000

3390.1321.0001

Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά

23000

3390.1322.0001

Προμήθεια ελαστικών και συναφούς υλικού

3000

3390.1329.0001

Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού

2000

3390.1713.0001

Προμήθεια γραφ. φωτοαντιγραφικών κ.λ.π. μηχανών γραφείου.

5000

3390.1723.0001

Προμήθεια Η/Υ, προγραμ. κ.λ.π. υλικών.

10000

3390.1723.0200

ΠΟΕ-Προμήθεια Η/Υ, προγραμ. κ.λ.π. υλικών.

1000

3390.1729.0001

Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού.

5000

3390.1729.0200

ΠΟΕ-Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού.

1000

3390.1731.0001

Επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. & δίκυκλων

10000

ΣΥΝΟΛΟ

 

10837541,2

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

 

 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕ ΙΚΑΡΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κωδικός KAE

Περιγραφή

Αρχ. Πρου/σμός

4072.1252.0001

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

31500

4072.Τ140.1401

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

70200

4072.Τ122.2201

ΠΟΕ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

16100

4192.1252.0018

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

500000

4192.Τ122.2201

ΠΟΕ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

225000

ΣΥΝΟΛΟ

 

842800

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

 

 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕ ΙΚΑΡΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κωδικός KAE

Περιγραφή

Αρχικός Προϋπ.

4072.0719.0001

Λοιπά έξοδα κίνησης

5000

4072.0719.0200

ΠΟΕ Λοιπά έξοδα κίνησης

500

4072.0721.0001

Ημερήσια αποζημίωση

5000

4072.0721.0200

ΠΟΕ Ημερήσια αποζημίωση

500

4072.0722.0001

Έξοδα διανυκτέρευσης

5000

4072.0722.0200

ΠΟΕ Έξοδα διανυκτέρευσης

500

4072.0813.0001

Μισθώματα κτιρίων

19200

4072.0813.0200

ΠΟΕ-Μισθώματα κτιρίων

4800

4072.0824.0001

Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικ. υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστ.)

3500

4072.0824.0200

ΠΟΕ-Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικ. υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστ.)

500

4072.0831.0001

Ύδρευση και άρδευση.

1500

4072.0831.0200

ΠΟΕ-Ύδρευση και άρδευση.

300

4072.0832.0001

Ηλεκτρική ενέργεια

10000

4072.0832.0200

ΠΟΕ-Ηλεκτρική ενέργεια

500

4072.0839.0001

Δαπάνες καθαριότητας.

5000

4072.0839.0200

ΠΟΕ-Δαπάνες καθαριότητας.

1000

4072.0841.0001

Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.

5000

4072.0843.0001

Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)

3000

4072.0844.0001

Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

10000

4072.0844.0200

ΠΟΕ-Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

2000

4072.0845.0001

Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.

3000

4072.0845.0200

ΠΟΕ-Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.

1000

4072.0899.0001

Λοιπές ειδικές αμοιβές.

5000

4072.0899.0200

ΠΟΕ-Λοιπές ειδικές αμοιβές.

1000

4072.1111.0001

Γραφική Ύλη

2000

4072.1111.0200

ΠΟΕ-Γραφική Ύλη

1000

4072.1231.0001

Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού

1000

4072.1231.0200

ΠΟΕ-Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού

500

4072.1511.0001

Καύσιμα Κίνησης

9000

4072.1511.0200

ΠΟΕ-Καύσιμα Κίνησης

1500

4072.1699.0001

Λοιπές προμήθειες - Διάφορα αναλώσιμα υλικά

3000

4072.1723.0001

Προμήθεια Η/Υ, προγραμ. κ.λ.π. υλικών.

1500

4072.1723.0200

ΠΟΕ-Προμήθεια Η/Υ, προγραμ. κ.λ.π. υλικών.

500

4072.5152.0001

Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)

5000

4192.0821.0001

Μεταφορές μαθητών και φοιτητών

499400

4192.0821.0200

ΠΟΕ-Μεταφορές μαθητών και φοιτητών

225000

4192.6430.0001

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ  ΜΕΤΑΦ ΜΑΘΗΤΩΝ

600

ΣΥΝΟΛΟ

 

842800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

 

 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κωδικός KAE

Περιγραφή

Αρχ. Πρου/σμός

5071.1251.0010

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΣΥΣΕΙΣ ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ

300.000,00

5071.Τ140.1410

Ταμειακό Υπόλοιπό Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ

500.000,00

5071.Τ140.1420

Ταμειακό Υπόλοιπό Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων ΠΕ ΧΙΟΥ

300.000,00

5071.Τ140.1430

Ταμειακό Υπόλοιπό Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων ΠΕ ΣΑΜΟΥ

200.000,00

5071.Τ122.2210

Ταμειακό Υπόλοιπό Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ

250.000,00

5071.Τ122.2220

Ταμειακό Υπόλοιπό Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων ΠΕ ΧΙΟΥ

150.000,00

5071.Τ122.2230

Ταμειακό Υπόλοιπό Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων ΠΕ ΣΑΜΟΥ

100.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

 

1.800.000,00

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

 

 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κωδικός KAE

Περιγραφή

Αρχικός Προϋπ.

5071.0844.0001

Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων

600.000,00

5071.0844.0200

ΠΟΕ-Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων

150.000,00

5071.1723.0001

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων  και λοιπών υλικών

150.000,00

5071.1723.0200

ΠΟΕ-Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων  και λοιπών υλικών

50.000,00

5071.9761.0001

Επιστημονικές μελέτες έρευνες

550.000,00

5071.9761.0200

ΠΟΕ-Επιστημονικές μελέτες έρευνες

300.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

 

1.800.000,00

 

ΠΙΝΑΚΑΣ V ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2019 , ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2018 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

 

 

Α. ΕΣΟΔΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κωδικός Αριθμός

Κατανομασία

Προβλέψεις

Διαμόρφωση

Απολογιστικά

 

 

2019

2018

2017