Για μερικά… κολοκιβώτια αντισηπτικά στα σχολεία ρε γαμώτο !

Γιάννης Τζούμας
Τρί, 22/12/2020 - 18:42

Δεν το κάνουμε συχνά αυτό και δεν έχουμε την απαίτηση να διαβάσετε όλες τις παρακάτω γραμμές που ακολουθούν.

Αν το κάνετε όμως πρέπει να αναφωνήσουμε όλοι μαζί. Ποιός καλός Θεός ή ποιός διάολος κρατά αυτή την χώρα ζωντανή μέχρι σήμερα και δεν έχει σκάσει κάτω σαν καρπούζι;

Ας εξηγηθούμε.

 Άστε τα… τάμπλετ, εκεί να δείτε σήριαλ, και ας πιάσουμε τα αντισηπτικά, που αποφάσισε ο Δήμος να αγοράσει για τα Σχολεία.

Κάντε μια στάση στην σκέψη σας εδώ. Η πανδημία έχει αλλάξει την ζωή όλων και οι μαθητές είναι στα σπίτια τους. Σκεφτείτε όμως να ήταν στα Σχολεία, να μην είχαν το ατομικό τους αντισηπτικό και να περίμεναν από τον Δήμο να τους προμηθεύσει, για να αποφύγουν την μόλυνση.

Σήμερα λοιπόν ο Κωνσταντίνος Γεωργ. Καρατζάς, Πρόεδρος της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χίου, μας ανακοίνωσε περιχαρής ότι θα αγοραστούν 800 αντισηπτικά για τα Σχολεία (όπως λέμε στον καιρό τα λάχανα).

Όταν λοιπόν του είπαμε προς τι αυτή η καθυστέρηση, μας έκανε κοινωνούς του παρακάτω πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Προσέξτε, η Επιτροπή, όλα αυτά αν έχετε το κουράγιο να τα διαβάσετε, τα έγραψε ασχολούμενη μόνο επί των ενστάσεων διαφόρων προμηθευτών. Άλλα τόσα επί 10 και 20 και 30 φορές έχουν απασχολήσει άλλα όργανα και Επιτροπές του Δήμου.

Υπολογίστε παρακαλούμε πόσες χιλιάδες πολύτιμες εργατοώρες αντί να δαπανηθούν παραγωγικά, πετάχτηκαν στον γάμο του Καραγκιόζη για όλες αυτές τις μπούρδες.

Τι φαιά ουσία, χαρτί και πληκτρολόγιο χρειάστηκε για να αγοραστούν μερικά κολοκιβώτια αντισηπτικά για τα παιδάκια στα Σχολεία.

Σκεφτείτε να αγοράζαμε F-35…

 

 

Ελληνική Δημοκρατία

Δήμος Χίου

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων Δ. Χίου

Οικονομική Επιτροπή Αρ.Πρωτ.: 87662/14-12-2020

ΑΠΟΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Εκ της υπ' αριθ. 60 της 10-12-2020 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμός απόφασης 909/2020

Περίληψη απόφασης

Α. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων για την προμήθεια με τίτλο «Ανάθεση προμήθειας αλκοολούχων αντισηπτικών gel για τους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων του Δ. Χίου».

Στη Χίο και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα την 10η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή στην οποία προήδρευσε ο κ. Βεργίνας Κωνσταντίνος και ύστερα από πρόσκληση που υπέγραψε ο ίδιος με ημερομηνία 10-12-2020 που δόθηκε σε κάθε σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν 3852/10 και αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 5 μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου:

1. Καλογεράκης Παύλος

2.Τριαντάφυλλος Κωνσταντίνος

3. Βουρνούς Εμμανουήλ

4. Σαραντινός Σταμάτιος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου:

1. Μπουρνιάς Χαράλαμπος

2. Ξενάκης Ιωάννης

3. Ζωάνος Κυριάκος

4. Γεωργούλης Αλέξανδρος

Ακολούθως o κ. Βεργίνας Κωνσταντίνος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης τα οποία και υπογράφονται.

Αποχωρήσεις-Προσελεύσεις

Ομόφωνα έγινε αποδεκτό το κατεπείγον της συνεδρίασης, επειδή και για τα δύο θέματα της ημερήσιας διτάξης, υφίστανται καταληκτικές ημερομηνίες.

Ακολούθως συζητήθηκε το πιο κάτω θέμα

Α.Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων για την προμήθεια με τίτλο «Ανάθεση προμήθειας αλκοολούχων αντισηπτικών gel για τους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων του Δ. Χίου».

Σας υποβάλλουμε συνημμένα το από 9/12/2020 πρακτικό της Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων Διαγωνισμών Ν.4412 του άρθρου 221 παρ.11α του Ν.4412/2016, αποτελούμενη από τους κ.κ. Ειρήνη Μονιού (Πρόεδρος), Παντελή Τσαγρή (Μέλος) και Σταμάτιο Ποδαράς (Μέλος), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 791/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου.

Η ανωτέρω επιτροπή προέβη στην εξέταση δύο (2) ενστάσεων που κατατέθηκαν κατά της υπ' αριθ. 820/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χίου με τίτλο "Ανάθεση προμήθειας αλκοολούχων αντισηπτικών gel για τους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων του Δ. Χίου"

Με το συνημμένο πρακτικό η Επιτροπή Διαγωνισμού, μετά τον έλεγχο των ενστάσεων καθώς και του συνόλου του φακέλου της προμήθειας, προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή όπως:

Σελίδα 2 από 4 1.

Εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων Διαγωνισμών Ν.4412 και:

  1. Να απορρίψει την ένσταση της εταιρείας MEDISOD ως αβάσιμης
  2. II. Να απορρίψει την ένσταση της εταιρείας Gavrilis Group ως απαράδεκτης

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Στη Χίο σήμερα την 09 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Χίου η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων Διαγωνισμών Ν.4412 του άρθρου 221 παρ.11α του Ν.4412/2016, αποτελούμενη από τους κ.κ. Ειρήνη Μονιού (Πρόεδρος), Παντελή Τσαγρή (Μέλος) και Σταμάτιο Ποδαράς (Μέλος), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 791/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου προκειμένου να προβεί στην εξέταση δύο (2) ενστάσεων που κατατέθηκαν κατά της υπ' αριθ. 820/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χίου με τίτλο "Ανάθεση προμήθειας αλκοολούχων αντισηπτικών gel για τους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων του Δ. Χίου".

Η Επιτροπή αφού είναι σε νόμιμη απαρτία και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

2. Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας?." (ΦΕΚ 161/22-8-2020, τ. Α?).

3. Τις διατάξεις της των εδαφίων (α) και (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-3-2020 με τίτλο "Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

4. Την από 27/11/2020 ένταση της εταιρείας MEDISOD με συνημμένα δικαιολογητικά, η οποία παρελήφθη από τον Δήμο Χίου με ηλεκτρονική αλληλογραφία την 30/11/2020 και ώρα 10:59, για την οποία έχει εκδοθεί την 30/11 και έχει καταβληθεί την 3/12 ηλεκτρονικό παράβολο ποσού 76,80 ευρώ.

5. Την από 30/11/2020 ένσταση της εταιρείας Gavrilis Group, με συνημμένα δικαιολογητικά, η οποία παρελήφθη από τον Δήμο Χίου με ηλεκτρονική αλληλογραφία την 30/11/2020 και ώρα: 11:11, για την οποία δεν έχει καταβληθεί παράβολο.

6. Την υπ' αριθ. 75943/03-11-2020 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς και τα λοιπά στοιχεία φακέλου.

7. Τον πλήρη φάκελο με τις υποβληθείσες προσφορές και τα συνημμένα δικαιολογητικά των ενιστάμενων.

8. Το από 12/11/2020 πρακτικό αξιολόγησης προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Προμηθειών του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016.

9. Την 820/2020 ΑΟΕ, με την οποία επικυρώνεται το από 12/1/1/2020 πρακτικό αξιολόγησης της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Προμηθειών του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 10.

Την από 30/11/2020 ενημέρωση όλων των συμμετεχόντων μέσω κοινοποίησης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με ηλεκτρονικά αλληλογραφία, καταλήγει στα εξής:

Α. Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016: "Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης Δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κάτω από 60.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) - Παράβολο 1.Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ(χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

2.Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο."

Β i) Η από 27/11/2020 ένταση της εταιρείας MEDISOD με συνημμένα δικαιολογητικά, η οποία παρελήφθη από τον Δήμο Χίου με ηλεκτρονική αλληλογραφία την 30/11/2020 κατατέθηκε εμπρόθεσμα εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης και παραδεκτά με την καταβολή του προβλεπόμενου από τον νόμο παραβόλου (την 3/12, όπως προκύπτει από το αποδεικτικό καταβολής), που ανέρχεται σε ποσό 76,80 ευρώ (1% ποσού 7,987,20 ευρώ όπως ορίζετο στην πρόσκληση). Συνεπώς η ένσταση θα εξεταστεί περαιτέρω στην ουσία της.

ii) Η από 30/11/2020 ένταση της εταιρείας Gavrilis Group με συνημμένα δικαιολογητικά, η οποία παρελήφθη από τον Δήμο Χίου με ηλεκτρονική αλληλογραφία την 30/11/2020 κατατέθηκε εμπρόθεσμα εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης. Ωστόσο η ένσταση δεν συνοδεύεται από το απαιτούμενο εκ του νόμου ως άνω αναφερόμενο παράβολο, ως εκ τούτου ασκείται απαραδέκτως και δεν θα εξεταστεί περαιτέρω στην ουσία της. Σελίδα 3 από 4

Γ. Ως προς την βασιμότητα των προβαλλόμενων λόγων της εταιρείας MEDISOD: i) H ενιστάμενη με τον 1ο λόγο ένστασης προβάλλει ότι εσφαλμένως απορρίφθηκε η προσφορά της για τον λόγο ότι δεν είχε προσκομίσει άδεια ΕΟΦ σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 4681/2020 και το άρθρο 55 του Κανονισμού ΕΕ 528/2012 και προς απόδειξη του ισχυρισμού της αναφέρει ότι έχει προσκομίσει κατά το στάδιο κατάθεσης των προσφορών και επανυποβάλλει τα εξής δικαιολογητικά: α) άδεια λειτουργίας εργαστηρίου από τον ΕΟΦ, β) χορήγηση άδειας δυνατότητας παραγωγής με την μορφή τζελ, γ) άδειας δυνατότητας πώλησης του αντισηπτικού από την Ευρωπαϊκή πύλη. Επίσης εκθέτει ότι ο κανονισμός της ΕΕ στον οποίο αναφέρεται η πρόσκληση δεν αφορά αντισηπτικά διαλύματα με ήπια αντισηπτική δράση, όπως είναι τα αντισηπτικά τζελ.

Εν προκειμένω: ια) Σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Ν. 4681/2020 Άδεια παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19: 1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων της περίπτωσης δ` της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 1316/1983 (Α` 3) αποκλειστικά για επιχειρήσεις που ήδη κατέχουν άδεια δυνατότητας παραγωγής φαρμακευτικών ή καλλυντικών προϊόντων, και μόνο ως προς την παραγωγή απολυμαντικών προϊόντων τύπου 1 για ανθρώπινη χρήση είτε σε μορφή υγρή ή γέλης είτε εμποτισμένα μαντηλάκια, των οποίων η διάθεση στην αγορά και η χρήση διέπεται από τον Κανονισμό ΕΕ 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Οι ως άνω επιχειρήσεις δύνανται να παράγουν τα ανωτέρω προϊόντα αποκλειστικά και μόνο για διάθεσή τους στην Ελληνική Επικράτεια και υποχρεούνται να τηρούν όλους τους κανόνες ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων και ενημέρωσης του κοινού ως προς τη χρήση τους και τα χαρακτηριστικά τους.

Η υποχρέωση αποκλειστικής διάθεσης και κυκλοφορίας των προϊόντων της παρούσας παραγράφου στην Ελληνική Επικράτεια και η απαγόρευση εξαγωγής των προϊόντων αυτών εκτός της Ελληνικής Επικράτειας καταλαμβάνει τόσο τους παραγωγούς όσο και τους μεταπωλητές αυτών.

Σε περίπτωση που για την ως άνω παραγωγή απαιτείται η τήρηση διαδικασιών βάσει των σχετικών άρθρων των νόμων 3982/2011 (Α` 143) και 4442/2016 (Α` 230), αναστέλλεται ομοίως η ισχύς των σχετικών διατάξεων αποκλειστικά και μόνο ως προς την ανωτέρω διαδικασία παραγωγής και τηρούνται οι προθεσμίες της παραγράφου 3.

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 18 παρ.1 Ν.4715/2020,ΦΕΚ Α 149/1.8.2020:

"Η προθεσμία των έξι (6) μηνών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020 (Α`74) παρατείνεται για τρεις επιπλέον (3) μήνες."

2. Η διάθεση των προϊόντων της παραγράφου 1 γίνεται μετά από έκδοση σχετικής άδειας κυκλοφορίας του Ε.Ο.Φ. σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού ΕΕ 528/2012.

3. Οι εταιρείες, οι οποίες θα παράγουν τα ανωτέρω προϊόντα σύμφωνα με την παράγραφο 1, υποχρεούνται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη παραγωγής αυτών να υποβάλλουν αίτηση στον Ε.Ο.Φ. για χορήγηση άδειας δυνατότητας παραγωγής των ως άνω προϊόντων σύμφωνα με την περίπτωση δ` της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 1316/1983.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 18 παρ.2 Ν.4715/2020,ΦΕΚ Α 149/1.8.2020:

Η προθεσμία των τριών (3) μηνών της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020 παρατείνεται για τρεις (3) επιπλέον μήνες.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο δέκατο ένατο παρ.2 Ν.4737/2020,ΦΕΚ Α 204/22.10.2020: "2. Η ισχύς των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/ 2020 (Α` 74), η οποία τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 αντιστοίχως του άρθρου 18 του ν. 4715/2020 (Α` 149), ως προς την άδεια παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται έως την 31η.12.2020."

4. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπροθέσμως η αίτηση της παραγράφου 3 με πλήρη φάκελο, οι ανωτέρω εταιρείες υποχρεούνται να διακόψουν άμεσα την παραγωγή και διάθεση των ανωτέρω προϊόντων και να αποσύρουν τα εν λόγω προϊόντα από την αγορά. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 19 του ν.δ. 96/1973 (Α` 172).

Όπως προκύπτει από την αναλυτική επισκόπηση της ανωτέρω παρατιθέμενης νομοθεσίας, η αιτούμενη από την πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής άδεια κυκλοφορίας του Ε.Ο.Φ είναι ειδική και προβλέπεται στα πλαίσια λήψης μέτρων COVID-19 και δεν υποκαθίσταται από κάποια άλλη.

Οι άδειες και τα δικαιολογητικά που προσκομίζει η ενιστάμενη πέραν του ότι αναφέρονται σε άλλη εταιρεία, ήτοι στην CHIAN ALCHEMIST LABS EΠΕ, δεν πληρούν την προϋπόθεση που θέτει ο νόμος ανωτέρω και ως εκ τούτου η ένσταση της εταιρείας πρέπει να απορριφθεί κατά τα μέρος αυτό.

Ιβ) η ενιστάμενη εταιρεία με τον 2ο λόγο προβάλει ότι εσφαλμένα δεν έγινε δεκτή η ΥΔ του εκπροσώπου της ότι δεν έχει κάνει απογραφή ΙΚΑ και δεν έχει απασχολήσει εργαζομένους αντί της ασφαλιστικής ενημερότητας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι συμμετέχοντες όφειλαν να προσκομίσουν;

4) Ασφαλιστική ενημερότητα από όλους τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές ο οικονομικός φορέας, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση που να δηλώνει ποιοι είναι οι φορείς αυτοί (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) Η ΥΔ που προσκόμισε η ενιστάμενη εταιρεία δεν καλύπτει το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους, Αγρότες - Μηχανογραφική εφαρμογή "Έσοδα- Ασφάλιση Μη Μισθωτών" που προβλέπεται από την με αρ. πρωτ. 90835/Σ.25379/2020 - Αθήνα, 18/5/2020 εγκύκλιου του ΕΦΚΑ, καθώς τόσο για την Συμμετοχή του διαχειριστή ως μέλος σε κοινοπραξία ή ως εταίρος σε ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ εκδίδεται Σελίδα 4 από 4 ασφαλιστική ενημερότητα από τον ΕΦΚΑ, ενώ περαιτέρω και για τους αναπόγραφους εκδίδεται βεβαίωση ΕΦΚΑ περί μη υποχρέωσης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών λόγω μη απασχόλησης προσωπικού μετά από την αυτοπρόσωπη ή ηλεκτρονική αίτηση τους.

Ως εκ τούτου η ένταση της εταιρείας πρέπει να απορριφθεί και κατά τον λόγο αυτό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και όπως αυτά αναλύθηκαν στην παρούσα, η επιτροπή εισηγείται:

Α) την απόρριψη της ενστάσεως της εταιρείας MEDISOD ως αβάσιμης και Β) την απόρριψη της ενστάσεως της εταιρείας Gavrilis Group ως απαράδεκτης.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό σε τρία (3) αντίγραφα, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Ειρήνη Μονιού (Πρόεδρος) 2. Παντελής Τσαγρής 3. Σταμάτιος Ποδαράς.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση, το πρακτικό της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων, το Ν. 4412/2016, τους Ν. 3463/2006, 3852/2020, 4555/2018 Αποφάσισε ομόφωνα - Αποδέχεται και εγκρίνει το από 9/12/2020 πρακτικό της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων διαγωνισμών του άρθρου 221 παρ.11α του Ν.4412/2016, με το οποίο εξετάστηκαν δύο (2) ενστάσεις κατά της υπ' αριθ. 820/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χίου με τίτλο "Ανάθεση προμήθειας αλκοολούχων αντισηπτικών gel για τους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων του Δ. Χίου". - Απορρίπτει την ένσταση της εταιρείας MEDISOD, ως αβάσιμη - Απορρίπτει την ένσταση της εταιρείας Gavrilis Group, ως απαράδεκτη.

Η απόφαση να διαβιβαστεί στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 909/2020

O Πρόεδρος, τα μέλη, υπογραφή, υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα Χίος 14-12-2020.

Ο/H επί των πρακτικών Πιλαβά Ειρήνη.

 

Υ.Γ.: Tο διαβάσατε μέχρι εδώ; Κερδίζετε ένα... αντισηπτικό.

Σχετικά Άρθρα