´Αθλητικά Στάδια καί Γήπεδα Ποδοσφαίρου τής Χίου !!!

Τρί, 30/10/2018 - 19:20
Λευτέρης Πυκνής

´Αγαπητοί φίλοι φίλαθλοι καί όχι όπαδοι! Ξεκινώ τίς σκέψεις μου καί τό κείμενο μου μέ αύτή τήν διαφορά γιατί άπό πολλών έτών έχω άπογοητευθεί μέ τήν συμπεριφορά

τών όπαδών καί ειδικά στό χώρο τού ποδοσφαίρου πού είναι καί τό πιό δημοφιλές άθλημα! (Ταραχές,βιοπραγεία  καί γενικώς μεγάλη άνωμαλία μέσα στά γήπεδα).

´Εδώ καί άρκετές μέρες διαβάζω γιά τά κονδύλια τού Δήμου Χίου γιά τά γήπεδα ποδοσφαίρου Καρδαμύλων,Καλλιμασιάς καί τό Δημοτικό Στάδιο Χίου καί είλικρινά

χαίρομαι άφάνταστα γιατί γενικά ό άθλητισμός είναι ή πλέον κατάλληλη διαπαιδαγώγηση καί έπί πλέον καθαρίζει τό μυαλουδάκι τών νέων καί δεν άναζητούν

καταστραφολογικές πηγές άπασχόλησης καί έκτόνωσις !

       Μέ μεγάλη μου χαρά βλέπω καθημερινά πού βαδίζω στούς δρόμους καί παραμιλώ νά άθλούνται πολλά νέα παιδιά άπό 8-10 χρονών μέχρις καί ήλικίες πού δέν θά τίς

πίστευε κανείς όπως ό μπάρμπα Γιάννης παλαιός ταξιτζής τού Πειραιά πού είναι 94 χρονών.

       ´Ακουσα σήμερα στό ραδιόφωνο νά λέγεται ότι χρειάζονται καί άλλοι χώροι άθλησης καί μάλιστα γήπεδα ποδοσφαίρου ,ίσως πράγματι έπειδή έχουμε πολλές

ομάδες σέ όλες τίς κατηγορίες καί χρειάζονται πράγματι γιά τήν καλύτερη καί πιό εύκολη προπόνηση . ´Α π ο ψ η  μου καί πρόταση  μου νά διερευνηθεί  ό 

περιβάλλον εύρύτερος χώρος τού γηπέδου ποδοσφαίρου τής Φάρκαινας ,όχι τό Αθλητικό Κέντρο,βορειοδυτικά τής Παναγίας μέσα στό στενό δρομάκι ,πού όπως

έμαθα τά γύρω χωράφια άνήκουν στό Σκυλίτσειο Νοσοκομείο Χίου.

        Πιστεύω ότι είναι ίδανική περίπτωσης γιά ένα σύγχρονο μεγάλο Στάδιο και κατ´αύτόν τόν τρόπο θά γίνει άποσυμφόρηση στά άλλα γήπεδα!

        Αύτά τά λίγα άπό έναν παλαιό άθλητή τού κλασικού άθλητισμού,

                                             Λευτέρης Πυκνής (Καλλιμασιώτης)

 

Άλλες απόψεις: του Λευτέρη Πυκνή