Έφυγε γιά τό τελευταίο ταξίδι γιά τό κοιμητήριο τού ´Αγ.Γεωργίου Καλλιμασιάς ή Σοφία Παύλου Γαννιάρη.

Παρ, 09/11/2018 - 06:39
Λευτέρης Πυκνής

Εφυγε πράγματι γιά τό τελευταίο ταξίδι στά πάτρια έδάφη τής γεννέτηρας της στήν Καλλιμασιά ή αξιοσέβαστη μάννα Σοφία Γαννιάρη τού Παύλου.

     Μιά άπλή γυναίκα,μιά λεβεντογυναίκα,μιά μάννα πού έζησε καί μεγάλωσε στό χωριό μας, μιά μάννα πού τήν θυμάμαι άπό μικρό παιδί νά δίνει όλο τό είναι της γιά 

νά γαλουχήσει,νά θρέψει,νά μεγαλώσει,νά διαπαιδαγωγήση καί νά σπουδάσει δυό παλικάρια πού έγιναν καμάρια τής Καλλιμασιάς! Δυό γιούς, δυό λαμπρούς έπιστήμονες

πού διαπρέπουν στήν κορυφή τής κοινωνικής πυραμίδας τής Χίου.

      Δυό έπιστήμονες πού προσφέρουν μέ τίς ίατρικές έν γέννει ύπηρεσίες στό σύνολον τού Χιώτικου ανθρώπινου καί ζωικού πληθυσμού. Δυό σεμνοί άξιοσέβαστοι άκόμα

νέοι πού βρίσκονται καί βρέθηκαν καί ίσως ξαναβρεθούν σέ ύπεύθηνες κορυφαίες καί νευραλγικές θέσεις τής Χιώτικης κοινωνίας.

      Δυό άπλοί άνθρωποι τής καθημερινότητας,δυό προσιτοί έπιστήμονες πού μέ τό χαμόγελο άντιμετωπίζουν καί τίς πιό δύσκολες,άκόμη καί πολύ δυσάρεστες καταστά-

σεις λέγοντας πάντοτε τήν άλήθεια καί τά πράγματα μέ τ´όνομά τους.´Εχω βρεθεί σ´αύτήν τήν δύσκολη θέση στήν Πνευμονολογική Κλινική μέ τήν ´Ιουλία καί άντιμε

τώπισα τήν είλικρίνεια τού Σπύρου.

      ´Η Σοφία μέ τόν Παύλο πού συχνά σχεδόν καθημερινά βλεπόμαστε μέσα στήν´Απλωταριά, δέν είναι ούτε τρείς μέρες πού κουτουληθήκαμε πάλι μέ τόν Παύλο καί

μού λέει ρέ Λευτεράκη ή Σοφία δεν πάει καλά είναι χάλια.Τού είπα βέβαια άφού έχεις τόν Σπύρο σου,έκείνος θά κάνει τά πάντα γιά τήν μάννα του,έδώ σ´όλους τούς άρρώ

στους δίνει τόν έαυτόν του, τήν μάννα του θά τόν δώσει, πού ξέρω πολύ καλά καί τόν Κώστα καί τόν Σπύρο πόσο σάς άγαπούν καί τούς δυό σας γιά ότι τούς προσφέρατε

στήν ζωή τους,στήν έπιστήμη τους στή καριέρα τους γενικώς.

       Θεώρησα χρέος καί ύποχρέωση μου νά γράψω αύτά τά λίγα λόγια γιά μιά πραγματικά γνήσια μάννα πού όσο ψηλά κί άν βρέθηκαν τά παιδιά της πάντοτε ήταν άπλή 

και σεμνή γυναίκα.´Ας είναι έλαφρύ τό χώμα πού θά τήν σκεπάσει στό κοιμητήρι τού ´Αγ.Γεωργίου τής Καλλιμασιάς μέ τά γέρικα κυπαρίσσια ! Γιά προσωπικούς μου

λόγους ό Παύλος ,ό Κώστας ό Σπύρος καί,όλα τά μέλη τής οίκογενείας άς μέ συγχωρέσουν πού δέν θά παραστώ στήν έξόδιο άκολουθία της.

       Μέ μεγάλο σεβασμό καί πολύ άγάπη ,Λευτέρης Πυκνής (Καλλιμασιώτης)

Άλλες απόψεις: του Λευτέρη Πυκνή