Παρέλαση τής 28ης ´Οκτωβρίου 1940 σήμερα στή Χίο

Κυρ, 28/10/2018 - 19:42
Λευτέρης Πυκνής

Απευθύνομαι πρός κάθε άρμόδιο Κρατικό καί Στρατιωτικό ´Υπεύθυνο !!!

´Αξιότιμοι Κύριοι,

Μέ όλο τό σεβασμό πρός τίς ´Ενοπλες Δυνάμεις καθ´ότι είμαι μέλος τής στρατιωτικής οίκογένειας ώς έφεδρος Ταγματάρχης Πεζικού άπό τήν ηλικία τών 40 μου

χρόνων,στήν σημερινή στρατιωτική παρέλαση ένώ όλος ό λαός τής Χίου καί όχι μόνο ,γιατί έχουμε καί πλήθος φιλοξενουμένων έπισκεπτών καταχειροκρότησε τά

στρατευμένα νιάτα πού με μεγάλη ζωντάνια καί περιφάνεια σέ άψογους σχηματισμούς τράνταξαν τήν όδό Δομοκρατίας!

Δυστυχώς άλγεινή έντύπωση μού προκάλεσε τό έποχούμενο τζίπ μέ τούς έχοντες τό γενικό πρόσταγμα τέσσερις έπιτελικούς άξιωματικούς νά παρελάσουν καί

νά κατεβούν μπροστά στήν έξέδρα τών έπισήμων δίχως νά ύπάρχει έποχούμενο τμήμα παρελάσεως. Αύτό γίνεται γιά πρώτη φορά καί ό κόσμος τό σχολίασε έπικριτικά!

Μού προκάλεσε μεγάλη ντροπή !

´Ο Καίσαρας καί οί λεγεωνάριοι νά άκολουθούν πεζοί ! Γιά φαντασθείτε έκατό μέτρα διαδρομή νά μήν κουραστούν τά καμάρια μας! ´Αλλο άτοπο γεγονός τό κατά 35 λεπτά

νωρίτερα ή τελετή τής άποκαλήψεως τού άγάλματος τού όραματιστή ΗΡΩΑ Κώστα Περρίκου ´Αντισμήναρχουν τής πολεμικής μας´Αεροπορίας!´Η τελετή τελείωσε τήν

προγραμματισμένη ώρα ένάρξεως!

´Οσοι είμαστε απ´τήν άρχή καί δέν πήγαμε στήν δεξίωση βλέπαμε τόν κόσμο νά έρχεται γιά την έκδήλωση καί νά φεύγει άπογοητευμένος.

Τώρα τί νά πώ ,πώς είμαστε γιά κλάματα ή γιά τά πανηγύρια!

Χρόνια Πολλά καί τού χρόνου νά ξανακαμαρώσουμε τόν μαθητόκοσμο καί τά στρατευμένα νειάτα τών ένόπλων δυνάμεων καί τών σωμάτων άσφαλείας.

´Ο πάντα όνειροπόλος Χιώτης Καλλιμασιώτης Λευτέρης Πυκνής

 

 

Άλλες απόψεις: του Λευτέρη Πυκνή