Βομβιστική ένέργεια στόν ΣΚΑΪ  ....ΑΙΣΧΟΣ   καί   ΝΤΡΟΠΗ !!!

Δευ, 17/12/2018 - 08:06
Λευτέρης Πυκνής

Δυστυχώς οί τελευταίες καθημερινές διχαστικές έξαγγελίες άπό Κυβερνητικά στόματα έξάπτουν τήν φαντασία καί προκαλούν σέ έγκάθετα άνδρίκελα νά προβαίνουν σέ τέτοιου είδους έγκληματικές ένέργειες!!!´´Οταν άκούν άπό έπίσημα κυβερνητικά χείλη γιά Κοτζαμάνηδες, πού μόνο όσοι είναι γύρω στά έβδομήντα θυμούνται πραγματικά γεγονότα καί όχι τίς άμπελοφιλοσοφίες τού κάθε άνεύθυνου καρεκλοκένταυρου πού σπέρνει ζιζάνια  καί προσπαθούν νά συσπειρώσουν τό διαλυμένο άσκέρι τους! Νά γνωρίζουν ότι θά θερίσουν θύελλες ξευτιλήσματος!!!

Είμαι πιστεύω άνθρωπος μέ κοινό μυαλό καί άντιλαμβάνομαι καθημερινά άπό τίς έξαγγελίες τών διαφόρων ύπευθύνων άνευπεύθυνων πού τραβάνε καί πού τό πάνε οί διάφοροι πολιτικοί γιά νά καρπωθούν πολιτικά όφέλη έν όψει τών έπερχόμενων πολυάριθμων έκλογών! Δυστυχώς έχει φθάσει ή Πατρίδα μας καθημερινά νά ζει τόν έμφύλιο καί τόν διχασμό τών Δεκεμβριανών τής μεταπολεμικής περιόδου,τού 1945 ! Είναι πλέον καιρός νά καταλάβουν οί άρμόδιοι ότι ή πλειοψηφία τών ´Ελλήνων καταλαβαίνει πλέον τά τεράστια πολιτικά παιχνίδια πού παίζονται καί μάλιστα στίς πλάτες μας!Συμπαρίσταμαι μέ όλο τό είναι μου σέ όλες τίς φίλες καί φίλους έργαζόμενους στό ΣΚΑΪ  πού είναι ένας σταθμός πού μόνιμα άκούω καί βλέπω έδώ καί πολλά χρόνια καί θά συνεχίσω νά άκούω γιατί Νοιώθω σάν τό σπίτι μου!

     Φιλαράκια ,´Αδέλφια μήν τρομάζετε μέ τούς ποταμούς τής κοινωνίας!

          ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΤΕ  τούς ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ    ΤΡΑΜΠΟΥΚΟΥΣ !!!

              ´Από τήν ´Ακριτική Χίο Λευτέρης Πυκνής 

Άλλες απόψεις: του Λευτέρη Πυκνή