Του Λεωνίδα Πυργάρη

Λεωνίδας Πυργάρης

Αισώπου Μύθοι μέρος 21ο

Του Λεωνίδα Πυργάρη
16/11/2023 - 20:22

211. Γεωργὸς καὶ ὄφις ὑπὸ κρύους πεπηγώς Γεωργός τις χειμῶνος ὥρᾳ ὄφιν εὑρὼν ὑπὸ κρύους πεπηγότα, τοῦτον ἐλεήσας καὶ λαβὼν ὑπὸ κόλπον ἔθετο....
Λεωνίδας Πυργάρης

Αισώπου μύθοι μέρος 22ο

Του Λεωνίδα Πυργάρη
15/11/2023 - 17:01

221. Κάμηλος καὶ Ζεύς Κάμηλος θεασαμένη ταῦρον ἐπὶ τοῖς κέρασιν ἀγαλλόμενον, φθονήσασα αὐτῷ, ἐβουλήθη καὶ αὐτὴ τῶν ἴσων ἐφικέσθαι. Διόπερ...
Λεωνίδας Πυργάρης

Αισώπου μύθοι μέρος 20ο

Του Λεωνίδα Πυργάρη
11/11/2023 - 07:59

201. Βάτραχος ἰατρός καὶ ἀλώπηξ Ὄντος ποτὲ βατράχου ἐν τῇ λίμνῃ καὶ τοῖς ζῴοις πᾶσιν ἀναβοήσαντος· «Ἐγὼ ἰατρός εἰμι φαρμάκων ἐπιστήμων», ἀλώπηξ...
Λεωνίδας Πυργάρης

Αισώπου μύθοι μέρος 19ο

Του Λεωνίδα Πυργάρη
09/11/2023 - 19:08

91. Ἀλώπηξ καὶ πίθηκος βασιλεὺς αἱρεθείς Ἐν συνόδῳ τῶν ἀλόγων ζῴων πίθηκος ὀρχησάμενος καὶ εὐδοκιμήσας βασιλεὺς ὑπ’ αὐτῶν ἐχειροτονήθη. Ἀλώπηξ δὲ...
Λεωνίδας Πυργάρης

Μύθοι Αισώπου μέρος 18ο

Του Λεωνίδα Πυργάρη
08/11/2023 - 23:07

81. Ἀνὴρ δηχθεὶς ὑπὸ μύρμηκος καὶ Ἑρμῆς Ναῦν ποτε μετὰ τῶν ἀνδρῶν βυθισθεῖσαν ἰδών τις ἀδίκως ἔλεγε τοὺς θεοὺς κρίνειν· δι’ ἕνα γὰρ ἀσεβῆ συναπώλοντο...
Λεωνίδας Πυργάρης

Αισώπου μύθοι μέρος 17ο

Του Λεωνίδα Πυργάρη
07/11/2023 - 22:56

71. Ἀλώπηξ καὶ δράκων [Συκέα παρ’ ὁδὸν ἦν]. Ἀλώπηξ [δὲ] θεασαμένη δράκοντα κοιμώμενον ἐζήλωσεν αὐτοῦ τὸ μῆκος· βουλομένη δὲ αὐτῷ ἐξισωθῆναι...
Λεωνίδας Πυργάρης

Αισώπου μύθοι μέρος 16ο

Του Λεωνίδα Πυργάρη
06/11/2023 - 19:07

61. Ἀλώπηξ καὶ κύων Ἀλώπηξ εἰς ἀγέλην προβάτων εἰσελθοῦσα, θηλαζόντων τῶν ἀρνίων ἓν ἀναλαβομένη, προσεποιεῖτο καταφιλεῖν. Ἐρωτηθεῖσα δὲ ὑπὸ κυνὸς τί...
Λεωνίδας Πυργάρης

Ο σεβασμός εμπνέεται, δεν επιβάλλεται

Του Λεωνίδα Πυργάρη
03/11/2023 - 23:13

Ο πραγματικός σεβασμός και όχι ο υποκριτικός έχει ως βάση του την εκτίμηση. Τι σημαίνει εκτίμηση; Στέκεσαι πολύ ψηλά στα μάτια μου, σε υπολήπτομαι...
Λεωνίδας Πυργάρης

Mύθοι του Αισώπου μέρος 15ο

Του Λεωνίδα Πυργάρη
03/11/2023 - 22:36

Ἁλιεὺς ὕδωρ τύπτων      Ἁλιεὺς ἔν τινι ποταμῷ ἡλίευε. Καὶ δὴ κατατείνας τὰ δίκτυα, ὡς ἐμπεριέλαβεν ἑκατέρωθεν τὸ ῥεῦμα, προσδήσας κάλῳ λινῷ λίθον,...
Λεωνίδας Πυργάρης

Αισώπου μύθοι, μέρος 14ο

Του Λεωνίδα Πυργάρη
02/11/2023 - 19:48

41. Ἑρμοῦ ἅμαξα καὶ Ἄραβες Ἑρμῆς ποτε ἅμαξαν ψευσμάτων καὶ πανουργίας καὶ ἀπάτης μεστὴν διὰ πάσης ἤλαυνε γῆς, κατὰ χώραν μικρόν τι διανέμων τοῦ...
Λεωνίδας Πυργάρης

Αισώπου μύθοι Μέρος 13ο

Του Λεωνίδα Πυργάρη
01/11/2023 - 22:46

Ἐχθροὶ δύο      Δύο τινὲς ἀλλήλοις ἐχθραίνοντες ἐπὶ τῆς αὐτῆς νεὼς ἔπλεον, ὧν ἅτερος μὲν ἐπὶ τῆς πρύμνης, ἅτερος δὲ ἐπὶ τῆς πρῴρας ἐκάθητο....
Λεωνίδας Πυργάρης

Αισώπου μύθοι Μέρος 12ο

Του Λεωνίδα Πυργάρη
31/10/2023 - 06:16

21. Αἶξ καὶ ὄνος Αἶγα καὶ ὄνον ἔτρεφέ τις. Ἡ δὲ αἴξ, φθονήσασα τῷ ὄνῳ διὰ τὸ περισσὸν τῆς τροφῆς, ἔλεγεν ὡς ἄπειρα κολάζῃ, ποτὲ μὲν ἀλήθων, ποτὲ δὲ...