Του Λεωνίδα Πυργάρη

Λεωνίδας Πυργάρης

Αισώπου μύθοι μέρος 11ο

Του Λεωνίδα Πυργάρη
29/10/2023 - 19:38

11. Λύκοι καὶ κύνες ἀλλήλοις πολεμοῦντες Λύκοις καὶ κυσὶν ἦν ποτε ἔχθρα. Κύων δὲ Ἕλλην ᾑρέθη στρατηγὸς κυσίν. Οὗτος πρὸς τὴν μάχην ἐβράδυνεν· οἱ δὲ...
Λεωνίδας Πυργάρης

Αισώπου μύθοι μέρος 10ο

Του Λεωνίδα Πυργάρη
28/10/2023 - 07:11

10. Παῖς καὶ κόραξ Μαντευομένης τινὸς περὶ τοῦ ἑαυτῆς παιδὸς νηπίου ὄντος, οἱ μάντεις προέλεγον ὅτι ὑπὸ κόρακος ἀναιρεθήσεται. Διόπερ φοβουμένη...
Λεωνίδας Πυργάρης

Αισώπου μύθοι μέρος 9ο

Του Λεωνίδα Πυργάρη
25/10/2023 - 18:40

Ὄφις καὶ γαλῆ καὶ μύες      Ὄφις καὶ γαλῆ ἔν τινι οἰκίᾳ ἐμάχοντο. Οἱ δὲ ἐνταῦθα μύες ἀεὶ καταναλισκόμενοι ὑπὸ ἀμφοτέρων, ὡς ἐθεάσαντο αὐτοὺς...
Λεωνίδας Πυργάρης

Αισώπου μύθοι μέρος 8ο

Του Λεωνίδα Πυργάρη
24/10/2023 - 19:30

81. Λέων καὶ ἀλώπηξ καὶ ἔλαφος Λέων νοσήσας ἔκειτο ἐν φάραγγι· τῇ προσφιλεῖ δὲ ἀλώπεκι, ᾗ προσωμίλει, εἶπεν· «εἰ θέλεις ὑγιᾶναί με καὶ ζῆν, τὴν...
Λεωνίδας Πυργάρης

Αισώπου μύθοι Μέρος 7ο

Του Λεωνίδα Πυργάρη
22/10/2023 - 21:11

71.Ὀρνιθοθήρας καὶ πελαργός Ὀρνιθοθήρας δίκτυα γεράνοις ἀναπετάσας πόρρωθεν ἀπεκαραδόκει τὴν ἄγραν. Πελαργοῦ δὲ σὺν ταῖς γεράνοις ἐπικαθίσαντος,...
Λεωνίδας Πυργάρης

Αισώπου μύθοι Νο 6

Του Λεωνίδα Πυργάρη
20/10/2023 - 22:50

Λέων μῦν φοβηθεὶς καὶ ἀλώπηξ      Λέοντος κοιμωμένου μῦς τὸ σῶμα διέδραμεν. Ὁ δὲ ἐξαναστὰς πανταχόθεν περιειλίττετο ζητῶν τὸν προσεληλυθότα. Ἀλώπηξ...
Λεωνίδας Πυργάρης

Αισώπου μύθοι μέρος 5ο

Του Λεωνίδα Πυργάρη
20/10/2023 - 06:42

Ἔλαφος καὶ λέων ἐν σπηλαίῳ      Ἔλαφος κυνηγοὺς φεύγουσα ἐγένετο κατά τι σπήλαιον, ἐν ᾧ λέων ἦν, καὶ ἐνταῦθα εἰσῄει κρυβησομένη. Συλληφθεῖσα δὲ ὑπὸ...
Λεωνίδας Πυργάρης

Αισώπου μύθοι Νο4

Του Λεωνίδα Πυργάρη
18/10/2023 - 19:12

Δελφῖνες καὶ φάλαιναι καὶ κωβιός      Δελφῖνες καὶ φάλαιναι πρὸς ἀλλήλους ἐμάχοντο. Ἐπὶ πολὺ δὲ τῆς διαφορᾶς σφοδρυνομένης, κωβιὸς ἀνέδυ (ἐστὶ δὲ...
Λεωνίδας Πυργάρης

Μύθοι Αισώπου μέρος 3ο

Του Λεωνίδα Πυργάρη
17/10/2023 - 18:59

Ἔλαφος πηρωθεῖσα Ἔλαφος πηρωθεῖσα τὸν ἕτερον τῶν ὀφθαλμῶν παρεγένετο εἴς τινα αἰγιαλὸν καὶ ἐνταῦθα ἐνέμετο, τὸν μὲν ὁλόκληρον πρὸς τὴν γῆν ἔχουσα...
Λεωνίδας Πυργάρης

Μύθοι Αισώπου μέρος 2ο

Του Λεωνίδα Πυργάρη
16/10/2023 - 19:35

 Ὄνος νομιζόμενος λέων εἶναι      Ὄνος δορὰν λέοντος ἐπενδυθεὶς λέων ἐνομίζετο πᾶσιν, καὶ φυγὴ μὲν ἦν ἀνθρώπων, φυγὴ δὲ ποιμνίων. Ὡς δὲ ἀνέμου...
Λεωνίδας Πυργάρης

Μύθοι του Αισώπου

Του Λεωνίδα Πυργάρη
14/10/2023 - 12:49

Ο Αίσωπος είναι ο διασημότερος από τους αρχαίους μυθογράφους. Λέγεται ότι γεννήθηκε στη Φρυγία τής Μ. Ασίας, κατά τον 6ο αι. π.Χ., ότι ήταν δούλος...
Λεωνίδας Πυργάρης

Άνθρωπος και ζώα

Του Λεωνίδα Πυργάρη
04/10/2023 - 18:06

                                                          “κύνες γὰρ καταβαΰζουσιν ὧν ἂν μὴ γινώσκωσι”                                         Τα...