Του Λεωνίδα Πυργάρη

Λεωνίδας Πυργάρης

Mύθοι του Αισώπου μέρος 15ο

Του Λεωνίδα Πυργάρη
03/11/2023 - 22:36

Ἁλιεὺς ὕδωρ τύπτων      Ἁλιεὺς ἔν τινι ποταμῷ ἡλίευε. Καὶ δὴ κατατείνας τὰ δίκτυα, ὡς ἐμπεριέλαβεν ἑκατέρωθεν τὸ ῥεῦμα, προσδήσας κάλῳ λινῷ λίθον,...
Λεωνίδας Πυργάρης

Αισώπου μύθοι, μέρος 14ο

Του Λεωνίδα Πυργάρη
02/11/2023 - 19:48

41. Ἑρμοῦ ἅμαξα καὶ Ἄραβες Ἑρμῆς ποτε ἅμαξαν ψευσμάτων καὶ πανουργίας καὶ ἀπάτης μεστὴν διὰ πάσης ἤλαυνε γῆς, κατὰ χώραν μικρόν τι διανέμων τοῦ...
Λεωνίδας Πυργάρης

Αισώπου μύθοι Μέρος 13ο

Του Λεωνίδα Πυργάρη
01/11/2023 - 22:46

Ἐχθροὶ δύο      Δύο τινὲς ἀλλήλοις ἐχθραίνοντες ἐπὶ τῆς αὐτῆς νεὼς ἔπλεον, ὧν ἅτερος μὲν ἐπὶ τῆς πρύμνης, ἅτερος δὲ ἐπὶ τῆς πρῴρας ἐκάθητο....
Λεωνίδας Πυργάρης

Αισώπου μύθοι Μέρος 12ο

Του Λεωνίδα Πυργάρη
31/10/2023 - 06:16

21. Αἶξ καὶ ὄνος Αἶγα καὶ ὄνον ἔτρεφέ τις. Ἡ δὲ αἴξ, φθονήσασα τῷ ὄνῳ διὰ τὸ περισσὸν τῆς τροφῆς, ἔλεγεν ὡς ἄπειρα κολάζῃ, ποτὲ μὲν ἀλήθων, ποτὲ δὲ...
Λεωνίδας Πυργάρης

Αισώπου μύθοι μέρος 11ο

Του Λεωνίδα Πυργάρη
29/10/2023 - 19:38

11. Λύκοι καὶ κύνες ἀλλήλοις πολεμοῦντες Λύκοις καὶ κυσὶν ἦν ποτε ἔχθρα. Κύων δὲ Ἕλλην ᾑρέθη στρατηγὸς κυσίν. Οὗτος πρὸς τὴν μάχην ἐβράδυνεν· οἱ δὲ...
Λεωνίδας Πυργάρης

Αισώπου μύθοι μέρος 10ο

Του Λεωνίδα Πυργάρη
28/10/2023 - 07:11

10. Παῖς καὶ κόραξ Μαντευομένης τινὸς περὶ τοῦ ἑαυτῆς παιδὸς νηπίου ὄντος, οἱ μάντεις προέλεγον ὅτι ὑπὸ κόρακος ἀναιρεθήσεται. Διόπερ φοβουμένη...
Λεωνίδας Πυργάρης

Αισώπου μύθοι μέρος 9ο

Του Λεωνίδα Πυργάρη
25/10/2023 - 18:40

Ὄφις καὶ γαλῆ καὶ μύες      Ὄφις καὶ γαλῆ ἔν τινι οἰκίᾳ ἐμάχοντο. Οἱ δὲ ἐνταῦθα μύες ἀεὶ καταναλισκόμενοι ὑπὸ ἀμφοτέρων, ὡς ἐθεάσαντο αὐτοὺς...
Λεωνίδας Πυργάρης

Αισώπου μύθοι μέρος 8ο

Του Λεωνίδα Πυργάρη
24/10/2023 - 19:30

81. Λέων καὶ ἀλώπηξ καὶ ἔλαφος Λέων νοσήσας ἔκειτο ἐν φάραγγι· τῇ προσφιλεῖ δὲ ἀλώπεκι, ᾗ προσωμίλει, εἶπεν· «εἰ θέλεις ὑγιᾶναί με καὶ ζῆν, τὴν...
Λεωνίδας Πυργάρης

Αισώπου μύθοι Μέρος 7ο

Του Λεωνίδα Πυργάρη
22/10/2023 - 21:11

71.Ὀρνιθοθήρας καὶ πελαργός Ὀρνιθοθήρας δίκτυα γεράνοις ἀναπετάσας πόρρωθεν ἀπεκαραδόκει τὴν ἄγραν. Πελαργοῦ δὲ σὺν ταῖς γεράνοις ἐπικαθίσαντος,...
Λεωνίδας Πυργάρης

Αισώπου μύθοι Νο 6

Του Λεωνίδα Πυργάρη
20/10/2023 - 22:50

Λέων μῦν φοβηθεὶς καὶ ἀλώπηξ      Λέοντος κοιμωμένου μῦς τὸ σῶμα διέδραμεν. Ὁ δὲ ἐξαναστὰς πανταχόθεν περιειλίττετο ζητῶν τὸν προσεληλυθότα. Ἀλώπηξ...
Λεωνίδας Πυργάρης

Αισώπου μύθοι μέρος 5ο

Του Λεωνίδα Πυργάρη
20/10/2023 - 06:42

Ἔλαφος καὶ λέων ἐν σπηλαίῳ      Ἔλαφος κυνηγοὺς φεύγουσα ἐγένετο κατά τι σπήλαιον, ἐν ᾧ λέων ἦν, καὶ ἐνταῦθα εἰσῄει κρυβησομένη. Συλληφθεῖσα δὲ ὑπὸ...
Λεωνίδας Πυργάρης

Αισώπου μύθοι Νο4

Του Λεωνίδα Πυργάρη
18/10/2023 - 19:12

Δελφῖνες καὶ φάλαιναι καὶ κωβιός      Δελφῖνες καὶ φάλαιναι πρὸς ἀλλήλους ἐμάχοντο. Ἐπὶ πολὺ δὲ τῆς διαφορᾶς σφοδρυνομένης, κωβιὸς ἀνέδυ (ἐστὶ δὲ...